Είμαι χήρα και νηπιαγωγός στο επάγγελμα. Μπορώ να απαιτήσω το διορισμό μου λόγω του ότι είμαι μονογονέας;

0

Ερώτηση

«Ο σύζυγός μου έχει φύγει από τη ζωή και εγώ είμαι αδιόριστη νηπιαγωγός χωρίς προϋπηρεσία. Χρειάζεται να δουλέψω και θέλω να ξέρω, εάν έχω το δικαίωμα να απαιτήσω τον διορισμό μου, έστω ως αναπληρώτριας δεδομένης της κατάστασης που έχω περιέλθει. Ποια δικαιώματα έχω ως μοναδική εν ζωή γονέας να προηγηθώ στον τομέα της εργασίας;».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Λυδία Ζωγοπούλου, από το Δικηγορικό γραφείο «Ε.Φωτοπούλου & Συνεργάτες»

Δυστυχώς για τον μοναδικό εν ζωή γονέα που επιθυμεί να εισέλθει για πρώτη φορά και να απασχοληθεί στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ως δάσκαλος είτε ως νηπιαγωγός και δε διαθέτει προυπηρεσία δεν προβλέπει ο νόμος κανένα ιδιαίτερο ευεργέτημα.

Καμία αντίστοιχη μέριμνα και πρόνοια δεν υπάρχει από την πλευρά του νομοθέτη και του νόμου. Διορισμό ακόμη και στη θέση του αναπληρωτή δεν μπορεί να αιτηθεί ο μόνος βρισκόμενος εν ζωή γονέας μόνο και μόνο εξ αυτού του λόγου της ιδιάζουσας κοινωνικοοικονομικής του θέσης και ευθύνης. Ακόμη και αν οι οικονομικές δυσκολίες που βιώνει είναι ιδιαιτέρως έντονες και τα βάρη που επωμίζεται διπλάσια λόγω της ανατροφής του τέκνου του αποκλειστικά από τον ίδιο, οι τρόποι εισαγωγής και διορισμού παραμένουν οι ίδιοι δηλαδή είτε μέσω ΑΣΕΠ (σε ποσοστό 60%) είτε από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προυπηρεσία (κατά ποσοστό 40%) είτε αν ανήκουν στην ειδική ομάδα των λαμβανόντων ευεργέτημα του διορισμού εκπαιδευτικών λόγω της πολυτεκνικής ιδιότητας ή της αναπηρίας αυτών ή των τέκνων τους. Ακόμη όμως και αυτή η τελευταία κατά σειρά περαιτέρω δυνατότητα συμπλήρωσης κάποιων θέσεων για κοινωνικούς λόγους από κοινωνικά ευπαθείς και ευαίσθητες ομάδες εξαρτάται από κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών οικονομικών και παιδείας και είναι αξιοσημείωτο πως προφανώς ελλείψει πόρων ουδεμία παρόμοια απόφαση στο χρονικό διάστημα των τελευταίων δύο ετών έχει ληφθεί ή έχει έστω τεθεί προς συζήτηση στα αντίστοιχα υπουργεία.

Διαφωτιστικοί είναι οι νόμοι 3848/2010 και 3255/2004 και η εγκύκλιος με Αριθμό Δικτυακής Ανάρτησης Β4ΓΘ9-ΙΤΣ κατά την οποία:

α. Στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α) ορίζεται ότι οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλύπτονται από όσους συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από τη βάση στο διαγωνισμό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

β. Στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ιδίου Νόμου ορίζεται ότι «Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011-2012 (και ως το 2014 κατόπιν νέας απόφασης) οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παρ.2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προυπηρεσία.

γ.  Σε εφαρμογή των ανωτέρω, διατηρούνται  σε ισχύ:  1. οι διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004 τ.Α) στις οποίες ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους και εφεξής, οι διορισμοί εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται σε ποσοστό 60% από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και κατά τη σειρά βαθμολογίας και σε ποσοστό 40% από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από την πραγματική προυπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή  ωρομισθίου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό από τον πίνακα διορισμών του ΑΣΕΠ οι κενές θέσεις πληρούνται, μέχρι να εξαντληθούν, με διορισμό υποψηφίων από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών

2. οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ.7 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/4-10-2005 τ.Α) στις οποίες ορίζεται ότι κατά την τοποθέτηση των διοριζόμενων ως μόνιμων εκπαιδευτικών σε περιοχές ή  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (και στα δυσπρόσιτα σχολεία) προηγούνται οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (ποσοστό 40%) και ακολουθούν οι διορισμοί του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (ποσοστό 60%).

Στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του προαναφερθέντος Ν.3848/2010 ορίζεται ότι μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, βάσει των νέων διατάξεων, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας καθορίζεται, με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα από καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) γονείς περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή  σπουδάζουν, που έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού, β) εκπαιδευτικοί με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προυπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Α/θμιασ και Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, γ) εκπαιδευτικοί γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προυπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, και δ) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης αϋ τθσ παρ.2 του άρθρου 13 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 τ.Α). Οι εκπαιδευτικοί των κατηγοριών αυτών, εφόσον έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη ιδιότητα μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, διορίζονται κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την προυπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β, γ και δ του άρθρου 3 που εφαρμόζονται αναλόγως.

Κατά συνέπεια, η μονογονεϊκή σας ιδιότητα δεν σας προσδίδει κάποια προτεραιότητα ή προνόμιο για το διορισμό σας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δικηγορικό Γραφείο
Eυγενίας Α. Φωτοπούλου 
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!