Αρχική Λίστα επιδομάτων Ελλήνων μονογονέων

Λίστα επιδομάτων Ελλήνων μονογονέων

*Τα επιδόματα και δικαιώματα που ακολουθούν, αφορούν την Ελληνική νομοθεσία. Για να δεις τα δικαιολογητικά που χρειάζεσαι πάτησε εδώ ενώ για τα επιδόματα και τα δικαιώματα των Κυπρίων μονογονέων, πάτησε εδώ.

Γενικό Νομοθετικό Πλαίσιο

Με το Νόμο 1329/83 για την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου, η άγαμη μητέρα εξομοιώνεται νομικά ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με την έγγαμη μητέρα. Με τον ίδιο νόμο καταργείται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος των παιδιών που γεννιούνται από γάμο. Η παλιά αρνητικά φορτισμένη ορολογία («γνήσια», «εξώγαμα τέκνα») καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με την περισσότερο ουδέτερη («τέκνα γεννημένα σε γάμο», «τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους»). Για την εκούσια αναγνώριση ενός παιδιού γεννημένου χωρίς γάμο των γονέων απαιτείται και η σύμπραξη της μητέρας του. Η καινοτομία της συναίνεσης της μητέρας επιβάλλεται στο πλαίσιο της ισότητας των δύο φύλων. Σε περίπτωση εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης το παιδί αποκτά, ως προς όλα, θέση τέκνου γεννημένου από γάμο απέναντι και στους δύο γονείς τους και τους συγγενείς τους (πλήρες κληρονομικό δικαίωμα, αξίωση διατροφής κλπ).

Τί νοείται μονογονεϊκή οικογένεια και τί, τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

Επειδή δεν υπάρχει ένας επίσημος και σαφής ορισμός, δες περισσότερες πληροφορίες, εδώ 

Τί νοείται προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας

Επειδή δεν υπάρχει ένας επίσημος και σαφής ορισμός, δες περισσότερες πληροφορίες, εδώ 

Τί νοείται ως πολύτεκνος μονογονέας

Αναγνωρίζεται ως πολύτεκνος ο μονογονέας με τρία παιδιά, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλειά τους και είναι ο μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον τα παιδιά είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους (άρθρο 6, παρ. 2, του ν. 3454/06, ΦΕΚ Α’ 75/7-4-2006). Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας. Περισσότερες πληροφορίες για τον ορισμό, εδώ.

Εργασιακά A' (άδειες-ωράριο)

Γονική άδεια ανατροφής εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4075/2012 ο εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα γονικής άδειας ανατροφής του παιδιού μέχρις ότου συμπληρώσει την ηλικία των έξι (6) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό.Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων.Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, με βάση σχετική αίτηση του εργαζόμενου, όπου διευκρινίζεται η έναρξη και η λήξη της. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος.

Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, αποφασίζουν με κοινή δήλωση τους, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνου, η γονική άδεια ανατροφής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου χορηγείται στο διπλάσιο στον άλλο γονέα. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα. Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εργαζόμενος ο οποίος υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών. Η άδεια χορηγείται μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας ή αναδοχής, ενώ τμήμα αυτής μπορεί να χορηγείται, με αίτηση του εργαζόμενου και στο προ της  ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών διάστημα. Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα οκτώ (8) έτη του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών αυτού.

Επιπλέον ημέρες αδείας με αποδοχές ανά έτος, στους μονογονείς-εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
Σύμφωνα με την Εθνική Σύμβαση Εργασίας 2002-2003 ο/η εργαζόμενος/η άγαμος /η χήρος/α μονογονέας στον ιδιωτικό τομέα δικαιούται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οχτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

Άδεια σχολικής επίδοσης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 1483/1984«1. Οι εργαζόμενοι, που αναφέρονται στο άρθρο 7 (δηλ. οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση), που έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, με άδεια του εργοδότη, για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης». Επίσης, η άδεια για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης προβλέπεται και από την ΕΓΣΣΕ 2008-2009.

Η ως άνω άδεια πρέπει να χορηγείται πάντοτε τμηματικά και ποτέ για περισσότερο από 1 εργάσιμη ημέρα κάθε φορά. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα. Η άδεια αυτή χορηγείται στον εργαζόμενο γονέα, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι έξω από το σπίτι, είναι άδεια με αποδοχές και χορηγείται άσχετα με τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στην επιχείρηση.Επιπλέον, η ως άνω άδεια χορηγείται στον εργαζόμενο γονέα, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για πλήρως ή μερικώς απασχολούμενο. Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 20 παρ. 5 του νόμου 3896/2010 η παραπάνω άδεια απουσίας επεκτάθηκε και στους μερικώς απασχολούμενους. Επομένως η ως άδεια ισχύει και για τους μερικώς απασχολούμενους.Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, η άδεια χορηγείται στο γονέα υπάλληλο που έχει την επιμέλεια του τέκνου.
Την παραπάνω άδεια δικαιούνται και οι γονείς με παιδιά στο νηπιαγωγείο.  Η συγκεκριμένη άδεια δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που δίνονται στους εργαζόμενους.

Άδεια σχολικής επίδοσης εργαζομένων στο δημόσιο τομέα (ισχύει για μόνιμους και συμβασιούχους)
Κατά το άρθρο 6 του ΠΔ 193/1988 (Α 84):Οι  απασχολούμενοι  στο  δημόσιο,  τα Ν.Π.Δ.Δ.  και τους Ο.Τ.Α.  που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος και έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους,  μέσης  ή  τεχνικής εκπαίδευσης  δικαιούνται,  με  αποδοχές,  την άδεια μέχρι συμπλήρωσης των 4 ημερών που αναφέρεται στο άρθρο 9 του ν. 1483/1984 (είναι το ανωτέρω άρθρο στο οποίο αναφερθήκαμε).Σύμφωνα με την παρ. 6 και 7 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν. 3528/2007), το οποίο προβλέπει διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις «6. Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και καθορίζεται το ανώτατο όριο ημερών απουσίας».Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔ//2007 Υπουργική απόφαση που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου
«1. Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που έχουν τέκνα, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, για να επισκεφθούν το εκπαιδευτικό ίδρυμα των τέκνων τους και να ενημερωθούν για την επίδοση τους.
2. Η συνολική διάρκεια της δικαιούμενης άδειας καθορίζεται ως εξής:
α) Ο γονέας-υπάλληλος που έχει ένα (1) τέκνο, το οποίο παρακολουθεί μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται άδεια έως τέσσερις (4) ημέρες το έτος,
β) Ο γονέας-υπάλληλος που έχει δύο (2) τέκνα και άνω, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται έως πέντε (5) ημέρες το έτος. Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα.
3. Η εν λόγω άδεια είναι με πλήρεις αποδοχές και ο χρόνος αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
4. Η άδεια χορηγείται καταρχάς για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς. Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. Τυχόν υπόλοιπο που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο.
5. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, λαμβάνουν από κοινού την άδεια, η διάρκεια της οποίας και για τους δυο δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό αριθμό των ημερών, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 2 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή για τη χορήγηση της άδειας, ο γονέας υπάλληλος πρέπει να υποβάλει κάθε φορά στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα, πόσες ημέρες ή ώρες της δικαιούμενης από κοινού άδειας έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται. Η υπηρεσία δύναται να ελέγχει την εγκυρότητα της ανωτέρω δήλωσης.
6. Η άδεια χορηγείται στο γονέα-υπάλληλο ανεξάρτητα από το αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι.
7. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, η άδεια χορηγείται στο γονέα υπάλληλο που έχει την επιμέλεια του τέκνου.
8. Η άδεια δεν χορηγείται σε περιόδους που τα ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν διακοπές εργασίας.
9. Η άδεια χορηγείται και στους γονείς-υπαλλήλους που το τέκνο τους είναι εγγεγραμμένο σε παιδικό σταθμό υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση το τέκνο πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία για να παρακολουθεί την υποχρεωτική εκπαίδευση.
10. Η άδεια δεν χορηγείται στο γονέα-υπάλληλο μετά την ενηλικίωση του τέκνου του.
11. Ως ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη χορήγηση της εν λόγω διευκόλυνσης νοούνται τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία περί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως αυτή ισχύει.

Κατά συνέπεια, και προκειμένου να απαντήσουμε στην αναγνώστρια, σχετικά με την άδεια των 6 εργασίμων ημερών, δεν αναφέρεται πουθενά στο νόμο το ελάχιστο των ετών του παιδιού, παρά μόνο το μέγιστο των 12 ετών.

Γονική άδεια και ωράριο μονογονέων υπαλλήλων δημοσίου τομέα
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 51 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) «στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως «πέντε (5) ετών», ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους».  Επίσης, με το ίδιο άρθρο, σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, τις διευκολύνσεις για την ανατροφή τέκνου τις δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007):
«1. Η προβλεπόμενη, από την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του παρόντος, άδεια χορηγείται στο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών. Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.»

2. Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.

Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα, ανεξάρτητα από την άδεια ανατροφής».

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι για μονογονέα οι ελαφρύνσεις για ανατροφή  είναι οι εξής: α) μείωση ωραρίου κατά 2 ώρες για όσο χρόνο το παιδί είναι 2 ετών + 6 μηνών και κατά μία ώρα για όσο χρόνο το παιδί είναι από 2μιση έως 4μιση ετών και β) η άδεια για ανατροφή είναι 10 μηνών.

Απο τα άρθρα 48-53 του Ν 3528/2007 Κώδικας Δημοσίων Πολ Διοικ. Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ όπου αφορούν αποκλειστικά στις άδειες κανονικές και ειδικές δεν προκύπτει η ύπαρξη άδειας αντίστοιχης με αυτή του ιδιωτικού τομέα δηλαδή η προσαύξηση της κανονικής άδειας κατά 6 ημέρες σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας. Περισσότερες λεπτομέρειες  και προϋποθέσεις για την άδεια άνευ αποδοχών διάρκειας μέχρι 5 ετών των δημοσίων υπαλλήλων, μπορείς να δεις εδώ.

Άδειες και ωράριο μονογονέων εκπαιδευτικών
Σύμφωνα με το νόμο,  δυστυχώς  μόνο οι μόνιμα διορισμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν χρήση των ευεργετημάτων που δίνει ο νόμος,  (παρ. 2 του άρθρο 53 του Ν 3528/2007)

«Ο χρόνος εργασίας του γονέα εκπαιδευτικού μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών (Ν 2083/1992) και β) απαλλαγή από τις πρόσθετες εξωδιδακτικές εργασίες για δύο έτη (άρθρο 13 του Ν 1566/1985) και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών.

Ο γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η επιλογή του ενός ευεργετήματος αποκλείει τη χρήση του άλλου και μόνο κατ’ εξαίρεση και για λόγους πολύ σοβαρούς επιτρέπεται για μόνο μια φορά η αλλαγή στην πρώτη προτίμηση, όταν αντί του μειωμένου ωραρίου ζητείται η χρήση της άδειας που απομένει (αρ. 50/2001 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ).

Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα

Για τους αναπληρωτές – ωρομίσθιους ισχύουν τα ακόλουθα :
Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια μητρότητας 17 εβδομάδες (119 ημέρες). Οι οχτώ (8) εβδομάδες (άδεια κύησης) χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννιά (9) εβδομάδες (άδεια λοχείας) μετά τον τοκετό.  Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί από το θεράποντα ιατρό του ασφαλιστικού τους φορέα, η άδεια κύησης παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία τοκετού, χωρίς η παράταση αυτή να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας μητρότητας, η οποία ειδικά στην περίπτωση αυτή υπερβαίνει τις δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από την πιθανολογούμενη ημερομηνία τοκετού, το υπόλοιπο της άδειας κύησης χορηγείται μετά τον τοκετό υποχρεωτικά, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος της συνολικής άδειας των δεκαεπτά εβδομάδων (άρθρο 11 του Ν. 2874/00).
Η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός δικαιούται την άδεια μητρότητας και στην περίπτωση που γέννησε πρόωρα και το νεογνό γεννήθηκε νεκρό ή απεβίωσε μετά τον τοκετό (ΔΙΠΙΔΔ/Δ4/49/22889/19-11-2004 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.).
Οι ωρομίσθιες εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια κύησης και λοχείας, όπως και οι αναπληρώτριες.

Άρθρο 27: Διευκολύνσεις υπαλλήλων ΑΜΕΑ
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (Α` 84), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.» 

Εργασιακά B' (μοριοδότηση-διαθεσιμότητα στο δημόσιο- μεταθέσεις-συντάξεις)

Επίδομα γάμου
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του  Ν. 1849/1989 (ΦΕΚ Α’ 113/8-5-1989), του προβλεπόμενου από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. επιδόματος γάμου δικαιούχοι είναι και οι άγαμοι γονείς, καθώς και ο ευρισκόμενοι σε κατάσταση  χηρείας και οι διαζευγμένοι. Όσον αφορά το επίδομα γάμου των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3205/2003 (ο οποίος κατήργησε τις προγενέστερες διατάξεις του Ν. 2470/1997) , έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί από το ειδικό οικογενειακό επίδομα τέκνων των δημοσίων υπαλλήλων. Μπορείς να δεις λεπτομέρειες στο link https://singleparent.gr/oikonomika/epidomata-paroxes/epidoma-gamoy-kai-eidiko-oikogeneiako-epidoma-sto-dimosio/

Διαγωνισμοί του δημοσίου
Με το Νόμο 2190/94 αν μεταξύ των επιτυχόντων σε διαγωνισμό για την πλήρωση θέσεων στο δημόσιο είναι υποψήφιες άγαμες μητέρες προστίθεται στο συνολικό βαθμό που έλαβαν 5% για κάθε παιδί.

Μοριοδότηση
Δυνατότητα μοριοδότησης στα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών. Κάθε τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας θα λαμβάνει 50 μονάδες, σύμφωνα με τις αλλαγές στο νέο νομοσχέδιο για την πρόσληψη μέσω του Α.Σ.Ε.Π (δυστυχώς και από αυτό τον νόμο,  εξαιρούνται τα παιδιά των διαζευγμένων….).

Διαθεσιμότητα στο δημόσιο
Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, από τη διαθεσιμότητα εξαιρούνται:

   • Οι υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και πολύτεκνοι
   • Όσοι φροντίζουν εξαρτώμενα μέλη στην οικογένειά τους με αναπηρία άνω του 67%
   • Οι μονογονεϊκές οικογένειες
   • Όσοι έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες και έχουν χαμηλό εισόδημα
   • Εξαιρείται ο ένας σύζυγος στην περίπτωση που και οι δύο είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Μεταθέσεις μονογονέων-υπαλλήλων του δημοσίου

Δες αναλυτικές πληροφορίες εδώ και όλα τα ερωτήματα που έχουν απαντηθεί για αποσπάσεις και μεταθέσεις, εδώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3528/2007 (κώδικας δημοσίων υπαλλήλων)

Μετάθεση επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου ή αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, μόνο όταν υπάρχει κενή θέση.
Οι μεταθέσεις μετά από αίτηση του υπαλλήλου προηγούνται των μεταθέσεων χωρίς αίτηση. Οι μεταθέσεις, μετά από αίτηση, υπαλλήλων που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, προηγούνται των λοιπών κατηγοριών μεταθέσεων μετά από αίτηση.
Μετάθεση πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων δεν είναι δυνατή χωρίς αίτηση τους.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για υπαλλήλους που είναι γονείς τριών τέκνων ή για ένα τέκνο οικογένειας με τρία παιδιά, τα οποία ένα ή περισσότερα είναι υπάλληλοι. Αν στην τελευταία περίπτωση και οι γονείς είναι υπάλληλοι, η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται μόνο για τους γονείς ή μόνο για ένα τέκνο αυτών.
Για τη διενέργεια μεταθέσεων λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου, του χρόνου υπηρεσίας κατά περιοχή, της οικογενειακής του κατάστασης, της ηλικίας, της συνυπηρέτησης και της εντοπιότητας, αξιολογούμενα με συντελεστές βαρύτητας (μόρια). Η οικογενειακή κατάσταση αξιολογείται με συντελεστή τρία (3) για τον σύζυγο, τρία (3) για το πρώτο και πέντε (5) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει σε σχολή ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Στους άγαμους, διαζευγμένους, χήρους και εν διαστάσει γονείς τέκνων από τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, για τα οποία τους έχει αποδεδειγμένα ανατεθεί η επιμέλεια, οι συντελεστές βαρύτητας προσαυξάνονται κατά ένα (1) για κάθε τέκνο. Η ηλικία των ετών 40, 41-50 και 51-60 αξιολογείται με τους συντελεστές ένα (1), δύο (2) και τρία (3), αντίστοιχα. 

Συνταξιοδοτικό δικαίωμα πολύτεκνου μονογονέα
Οι γυναίκες, έπειτα, οι οποίες έχουν τρία (3) τουλάχιστον παιδιά και οι άνδρες, με την επιπρόσθετη προϋπόθεση για αυτούς, να είναι χήροι ή διαζευγμένοι και  να έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση, εφόσον είναι  ασφαλισμένες-οι στα Ταμεία Συντάξεως του προσωπικού των τραπεζών, το Τ.Α.Π. – Ο.Τ.Ε., το Τ.Σ.Π. – Η.Σ.Α.Π., τον Ο.Α.Π. – Δ.Ε.Η., το Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. και το Τ.Α.Π. – « Η ΕΘΝΙΚΗ » (υπαγόμενες-οι στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης, για πρώτη φορά πριν την 01.01.1993), θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας τόσο των ιδίων όσο και των παιδιών τους. (Ν. 1902/90 άρθρο 10, παρ. 8, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 9, παρ. 1, του ν. 1976/91, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 3, του ν. 2084/92).

Εργασιακά Γ' (διορισμοί συζύγων ή τέκνων στο στρατό )

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1911/90, όπως η παρ. 2 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν.2109/1992, και τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.3257/2004, ορίζεται ότι, oι σύζυγοι (άνδρες ή γυναίκες) ή ένα τέκνο των μόνιμων αξιωματικών ή ανθυπασπιστών των κοινών σωμάτων που αποβιώνουν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, διορίζονται κατά τα προαναφερόμενα στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Δες περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

Φορολογία-Εισοδήματα-Δάνεια

Δικαιούνται εισοδηματική ενίσχυση οι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, των οποίων τα μέλη κατοικούν σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές (Ν. 3016/2002, άρθρο 27, παρ.2).
Ισχύουν αυξημένα όρια κάλυψης στεγαστικών αναγκών για το διαζευγμένο, χήρο ή άγαμο γονέα που έχει την επιμέλεια ανηλίκων τέκνων. Οι παραπάνω δικαιούχοι τυγχάνουν της εκάστοτε ισχύουσας προσαυξημένης απαλλαγής του εγγάμου.
Κατά την απόκτηση περιουσίας μετά από γονική παροχή, στην περίπτωση που ο ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει, η αξία της περιουσίας που υπόκειται στο μισό του φόρου δωρεάς ανέρχεται στις 130.000 ευρώ. Στην περίπτωση δηλαδή των μονογονεϊκών οικογενειών τα τέκνα υπόκεινται σε μειωμένη φορολογία (Ν. 3427/05).
Μέχρι πρίν το 2014, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι μονογονείς αποτελούσαν ειδική κατηγορία δανειοληπτών με ευνοϊκότερο επιτόκιο δανεισμού όπως και οι εργαζόμενοι που ήταν ανάπηροι, πολύτεκνοι και προστάτες τέκνων που έπασχαν από αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω. Πλέον σύμφωνα με το άρθρο του νόμου 4254 / 2014 δεν χορηγούνται δάνεια και δεν γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις.

Επίδομα Απροστάτευτου τέκνου

Επίδομα απροστάτευτου τέκνου 44 ευρώ/μήνα (καταργήθηκε)

Το επίδομα απροστάτευτου τέκνου προβλεπόταν στα άρθρα 2 και 3 του ν.4051/1960, αλλά τα εν λόγω άρθρα καταργήθηκαν δυνάμει του δυνάμει του άρθρου 57 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α 74/19.05.2017).


Οι Διευθύνσεις Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που πλέον έχουν αντικατασταθεί από τις αντίστοιχες του δήμου κατόπιν μεταβίβασης αρμοδιοτήτων μεταξύ περιφερειών και δήμων καταβάλλουν μηνιαίο επίδομα 44 ευρώ σε παιδιά που στερούνται της πατρικής προστασίας για οποιοδήποτε λόγο μέχρι συμπληρώσεως του 16ου έτους της ηλικίας τους, με την προϋπόθεση ότι το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει (για διμελή οικογένεια) τα 235 ευρώ (προσαυξανόμενο κατά 20 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, αφαιρουμένου του ποσού που τυχόν καταβάλλεται για ενοίκιο). Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στην οποία θα πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για το συγκεκριμένο επίδομα παιδιών που στερούνται της πατρικής περιουσίας πολίτες είναι το τμήμα επιδοματικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης του εκάστοτε Δήμου.
Αναλυτικές πληροφορίες για το επίδομα απροστάτευτου τέκνου μπορείς να δείς εδώ 

Επίδομα ορφάνιας ΟΑΕΕ (καταργήθηκε)

Παλαιότερα, ο ασφαλιστικός φορέας του ΟΑΕΕ (πρώην Τ.Ε.Β.Ε) χορηγούσε επίδομα ορφάνιας σε τέκνα λόγω θανάτου των γονέων τους. Πλέον ο ΟΑΕΕ δεν χορηγεί επίδομα ορφάνιας. Αντίθετα στον/ στην επιζώντα σύζυγο και στα ανήλικα τέκνα ή στα τέκνα που σπουδάζουν μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους χορηγείται σύνταξη λόγω θανάτου του θανόντος/της θανούσας ασφαλισμένου/ασφαλισμένης στον ΟΑΕΕ ή συνταξιούχου του ΟΑΕΕ. 

Επιδόματα μητρότητας

To ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επιδοτεί τις άμεσα ασφαλισμένες για 56 ημέρες πριν το τοκετό και 63 ημέρες μετά τον τοκετό.  Για να τύχουν αυτών των επιδομάτων πρέπει να έχουν συμπληρώσει 200 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση τα δύο προηγούμενα χρόνια από την πιθανή ή την πραγματική ημέρα τοκετού και να μην εργάζονται κατά τον χρόνο της επιδότησης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1.  Ασφαλιστικά βιβλιάρια των δύο τελευταίων ετών ή βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο ελέγχει τον εργοδότη.
2. Βιβλιάριο υγείας (ατομικό, οικογενειακό)
3. Βεβαίωση του γυναικολόγου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την πιθανή ημέρα τοκετού
4. Δήλωση από τον εργοδότη ότι σταμάτησε να εργάζεται – Δήλωση δική της για την ημέρα διακοπής (χορηγείται έντυπο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.2676/99, προβλέπεται ότι πρόσωπα που ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν φορείς ή κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α που χορηγούν επιδόματα μητρότητας δικαιούνται των επιδομάτων αυτών από του φορέα στην ασφάλιση του οποίου επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος, εφόσον η άμεσα ασφ/νη έχει συμπληρώσει τις απαιτούμενες από την νομοθεσία του τελευταίου φορέα προϋποθέσεις, με συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης και των άλλων φορέων.Τα επιδόματα μητρότητας καταβάλλονται εξολοκλήρου από τον Οργανισμό στην ασφάλιση του οποίου επήλθε ο τοκετός, σύμφωνα με την νομοθεσία του, χωρίς τη συμμετοχή των άλλων φορέων στη δαπάνη επιδότησης.Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν μόνο για τους οργανισμούς που χορηγούν επιδόματα μητρότητας, όπως το ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ, Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων, ΤΑΠΕΤΕ και κατά συνέπεια, δεν μπορούν να υπολογιστούν ημέρες που πραγματοποιήθηκαν στο κλάδο ασθένειας Ασφαλιστικών Ταμείων που δεν χορηγούν επιδόματα μητρότητας, όπως π.χ. το ΤΕΒΕ.Απαραίτητο δικαιολογητικό εκτός των άλλων, είναι και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον προηγούμενο φορέα όπου θα αναφέρονται:α) ο χρόνος ασφάλισης ανά μήνα και έτος, στον κλάδο ασθένειας του φορέα, καθώς και οι ακαθάριστες αποδοχές για το χρόνο αυτό,
β) ότι καταβάλλει επιδόματα μητρότητας και
γ) ότι δεν έχουν καταβληθεί επιδόματα μητρότητας. *Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α. «Το ποσό του επιδόματος μητρότητας, υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών των τριάντα (30) τελευταίων ημερών ασφάλισης του προηγούμενου χρόνου».

Παροχή του ΕΟΠΥΥ
Η πλέον πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση του 2012 (ΦΕΚ 3054/2012) περί  «Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)»  του ΕΟΠΥΥ ορίζει στο άρθρο 13 αυτής για το βοήθημα τοκετού, το οποίο παλαιότερα χορηγούνταν από το ΙΚΑ, πλέον όμως ως παροχή σε είδος ή παροχή αποτιμώμενη σε είδος και όχι ως παροχή αμιγώς χρηματική, πέρασε στον ΕΟΠΥΥ, τα εξής:
Μαιευτική περίθαλψη: Α. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στις άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένες του μαιευτική περίθαλψη μέσω των συμβεβλημένων παρόχων υγείας, στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας και των όρων των συμβάσεων με αυτούς. Η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα νοσήλια γίνεται με τους ίδιους όρους που αφορούν τις νοσηλείες του άρθρου 10. Σε περίπτωση τοκετού εκτός νοσηλευτικού ιδρύματος, καταβάλλεται αντί μαιευτικής περίθαλψης εφάπαξ χρηματικό βοήθημα ύψους 900 €, 1200 € για δίδυμη κύηση και 1600 € για τρίδυμη κύηση. Τοκετός θεωρείται και η γέννηση νεκρού εμβρύου άνω των 25 εβδομάδων.Το χρηματικό βοήθημα τοκετού καταργήθηκε συνεπώς ουσιαστικά στην πράξη από το Νοέμβριο του 2012, οπότε και άρχισε να ισχύει η υπουργική απόφαση. Και αυτό γιατί πλέον το δικαιούνται μόνο γυναίκες με τοκετό εκτός νοσηλευτικού ιδρύματος.

Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας του ΟΑΕΔ
Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας 6 μηνών αφού πρώτα πάρουν τους 3,5 μήνες αδείας μετά τον τοκετό ή τη μετατρέψουν σε μειωμένο ωράριο εργασίας, δικαιούνται από τον ΟΑΕΔ το νομοθετημένο μισθό των 586 ευρώ μηνιαίως.Την ειδική άδεια των 6 μηνών δικαιούνται οι μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση. Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, από την εξάμηνη ειδική άδεια μητρότητας εξαιρούνται οι εργαζόμενες των οποίων οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή και οι κλαδικές συμβάσεις τους, προβλέπουν μειωμένο ωράριο ή ισόχρονη του μειωμένου ωραρίου άδεια για μεγαλύτερο χρόνο από τις διατάξεις του άρθρου 9 της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας-ΕΓΣΣΕ (π.χ. τράπεζες, ναυτιλιακές εταιρίες κλπ). Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη, μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας, η και της ετήσιας κανονικής άδειας, εφόσον προβλέπεται η χορήγησή της με βάση τις ετήσιες προθεσμίες.
Η ασφαλισμένη δύναται, με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής. Επίσης, μπορεί να διακόψει την ειδική άδεια, με έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο.Συμφέρει  συνεπώς τις εργαζόμενες που θέλουν να κάνουν χρήση της 6μηνης άδειας, να εξαντλήσουν πρώτα τους 3,5 μήνες αδείας μετά τη λοχεία Η ενδιαφερόμενη ασφαλισμένη πάντως πρέπει να βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση εξηρτημένης εργασίας κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, ενώ κατά το διάστημα αυτό δεν μπορεί να γίνει απόλυση.Η δικαιούχος υποβάλλει, ή ίδια ή δι’ αντιπροσώπου, στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αίτηση  εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας.

Μαζί με την αίτηση προσκομίζονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι:
α) Βεβαίωση εργοδότη  από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των ωρών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους, η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας καθώς επίσης και ο φορέας επικουρικής της ασφάλισης και σε τι ύψος ανέρχονται οι εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου.
β) Αντίγραφο βεβαίωσης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων.
γ) Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου από την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης καθώς και τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ και τον ΑΦΜ.
δ) Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται πρώτη η δικαιούχος.Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, καταβάλλονται 295 ευρώ. Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης  και ασθένειας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, καθώς επίσης και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά της ασφαλισμένης και την αποδίδει στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στο αντίστοιχο επικουρικό ταμείο, μαζί με την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά που βαρύνει τον Οργανισμό. Η παροχή διακόπτεται λόγω: Α) πρόσληψης και απασχόλησής της σε νέο εργοδότη και β) με ενδεχόμενη αίτηση διακοπής της δικαιούχου.

Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας ΟΑΕΔ
Αν και άκρως απαραίτητες συχνά διαφεύγουν την προσοχή της δικαιούχου ασφαλισμένης με αποτέλεσμα να μένουν αδιεκδίκητες οι συμπληρωματικές παροχές μητρότητας του ΟΑΕΔ.Αυτές καταρχήν καταβάλλονται σε ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (παρέχουν εξαρτημένη εργασία). Η καταβολή τους γίνεται σε γυναίκες που εργάζονται κατά την έναρξη της αδείας κυοφορίας, μετά τον τοκετό και εφόσον εισπράξουν το επίδομα από το Ι.Κ.Α. για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας. Οι παροχές μητρότητας είναι ίσες με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο Εργοδότης αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε το Ι.Κ.Α. για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία πληρωμής από το Ι.Κ.Α.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των παροχών αυτών συνιστούν οι κάτωθι:1.Παροχή από το Ι.Κ.Α. επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας. 2. Ενεργός εργασιακή σχέση κατά το χρόνο έναρξης της αποχής, λόγω, κυοφορίας ή λοχείας. Ως προς τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτά είναι:
1.    Ασφαλιστικό βιβλιάριο ασθένειας του Ι.Κ.Α.
2.  Βεβαίωση του εργοδότη.
3.    Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. για την διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερησίου επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.
4.   ΙΒΑΝ λογαριασμού ΕΤΕ στον οποίο η ενδιαφερόμενη πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτη δικαιούχος.

Άνεργες Μητέρες και Επιδόματα Μητρότητας
Τέλος οι άνεργες μητέρες (είτε είναι ή όχι επιδοτούμενες από τον ΟΑΕΔ), οι οποίες έχουν συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό των 200 ενσήμων τα τελευταία 2 έτη αν έχουν θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του ΟΑΕΔ και να το δηλώσουν στο αρμόδιο για αυτές υποκατάστημα του ΙΚΑ.  Δικαιούνται να λάβουν κανονικά τα επιδόματα μητρότητας του ΙΚΑ, εκτός από τις συμπληρωματικές παροχές του ΟΑΕΔ, κάτι που προκύπτει και από την κοινή λογική, αφού πλέον δεν είναι εργαζόμενες αλλά άνεργες. Αν δεν έχουν συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό ενσήμων είτε θα πρέπει να τα εξαγοράσουν είτε να επιδιώξουν να λάβουν τα επιδόματα ως έμμεσα ασφαλισμένες στους συζύγους τους είτε να απευθυνθούν ως έσχατη λύση για κάποια βοήθεια και οικονομική υποστήριξη στις υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιοχής τους.

Επίδομα Μητρότητας Ανασφαλίστων
Επίδομα Μητρότητας Ανασφαλίστων καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 1302/1982 σε εργαζόμενες γυναίκες που δε δικαιούνται αντίστοιχη παροχή από κάποιο ασφαλιστικό φορέα ή είναι ανασφάλιστες. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στα 440, 20 Ευρώ (220,10 Ευρώ πριν από τον τοκετό και 220,10 Ευρώ μετά τον τοκετό).  Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος είναι οι Δ/νσεις και τα Τμήματα Πρόνοιας των Νομ/κών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας. Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί στην περίπτωση αυτή καταγράφονται κάτωθι:

Δικαιούται το επίδομα:

1. Κάθε άτομο που ανήκει στο γυναικείο φύλο, ανεξάρτητα από ηλικία, ιθαγένεια, φυλή ή θρησκεία (άρθρο 2 της αριθμ. 103/82 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που κυρώθηκε με το Ν. 1302/82) όταν έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις και εφόσον έχει άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας.
2. Οι εργαζόμενες ανασφάλιστες μητέρες που βρίσκονται σε κατάσταση μητρότητας και δεν έχουν το δικαίωμα να αξιώσουν τις παροχές αυτές από ασφαλιστικό φορέα.
3. Οι μητέρες που έχουν μαζί με την οικογένειά τους μηνιαίο εισόδημα 586,94 € σύμφωνα με το έγγραφο Π2Β/3904/96, του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας.
4. Πρέπει να υποβάλλουν οι μητέρες τα δικαιολογητικά μέχρι τους οκτώ μήνες από την έναρξη των 42 ημερών προ του τοκετού.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση της ενδιαφερόμενης.
2) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένη σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό και διέκοψε την εργασία της -42- μέρες προ και -42- μέρες μετά τον τοκετό.
3) Ιατρική βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η πιθανή ημερομηνία τοκετού.
4) Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού, η οποία θα συνοδεύεται από υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι το παιδί βρίσκεται στη ζωή.
5) Βεβαίωση του εργοδότη της για μόνιμη και τακτική εργασία χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7) Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα του συζύγου ότι δεν την έχει ασφαλίσει.
8) Πιστοποιητικό Κοινων. Προστασίας (εκδίδεται από την Υπηρεσία).
9) Εκκαθαριστικό Εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία, σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.
10) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Η άγαμη μητέρα με αναγνωρισμένο τέκνο δυστυχώς δε μπορεί να διεκδικήσει τις παροχές μητρότητας μέσω του ασφαλισμένου στο ΙΚΑ πατέρα του τέκνου της, αφού η ίδια δεν έχει την ιδιότητα της έμμεσα ασφαλισμένης. Για να ήταν έμμεσα ασφαλισμένη θα έπρεπε να συνέτρεχε στο πρόσωπό της η ιδιότητα της συζύγου, ενώ δεν αρκεί απλώς αυτή της μητέρας του αναγνωρισμένου εκτός γάμου παιδιού. Όσες γυναίκες είναι πάντως έμμεσα ασφαλισμένες διευκρινίζουμε πως διεκδικούν τις παροχές μητρότητας (αποτιμητές ή μη σε χρήμα) του ΙΚΑ, που πλέον χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ, όχι όμως και τα επιδόματα μητρότητας που χορηγούνται μόνο στις άμεσα ασφαλισμένες του ταμείου.

Επιδόματα και άδειες παρένθετης μητέρας
Για τις παρένθετες μητέρες που κυοφορούν ισχύουν και εφαρμόζονται αναλογικά, τα ισχύοντα και για τις  εργαζόμενες κυοφορούσες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα. Αναφορικά με τις άδειες που δικαιούνται ισχύουν τα εξής: Καταρχήν δικαιούνται άδεια απουσίας (άδεια τοκετού-μητρότητας) από την εργασία λόγω τοκετού και λοχείας, η οποία ανέρχεται συνολικά σε 17 εβδομάδες (ήτοι 119 ημερολογιακές ημέρες), από τις οποίες οι οκτώ (8) εβδομάδες χορηγούνται πριν από τον τοκετό  και οι υπόλοιπες  εννέα (9) εβδομάδες, μετά τον τοκετό. Επίσης η παρένθετη μητέρα δικαιούται και το μειωμένο ωράριο-άδεια θηλασμού, προκειμένου να μπορέσει να παρέχει την απαραίτητη φροντίδα στο βρέφος, ήτοι τον θηλασμό που ακολουθεί μετά τον τοκετό, εκτός αν το  βρέφος το παραλάβουν αμέσως μετά τη γέννα οι νόμιμοι γονείς.

Επειδή οι διατάξεις για την παρένθετη μητρότητα εφαρμόζονται αναλογικά και πρέπει να γίνεται εφαρμογή αυτών σύμφωνα με το πνεύμα του νομοθέτη, προκύπτει πως η ειδική εξάμηνη άδεια, η οποία ουσιαστικά είναι συνέχεια της άδειας μητρότητας όπως επίσης και η γονική άδεια ανατροφής που χορηγείται κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 6 έτη του, δεν παρέχονται στην παρένθετη μητέρα, διότι αυτές αποσκοπούν στην ανατροφή του τέκνου, η οποία όμως ανατίθεται στην αποκτώσα μητέρα.

Ως προς τα επιδόματα που δικαιούται μια παρένθετη μητέρα πρέπει να ειπωθούν τα εξής: Αναφορικά με την καταβολή του μισθού τους, οι γυναίκες κατά το διάστημα της απουσίας τους από την εργασία λόγω κυοφορίας, τοκετού και λοχείας, θεωρούνται ότι βρίσκονται σε άδεια από νόμιμο κώλυμα, δηλ. χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Δικαιούνται επομένως να λαμβάνουν κανονικά το μισθό τους από τον εργοδότη τους, κατά τα οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα (άρθρ. 657-658). 

Επιπλέον η εργαζόμενη μητέρα λαμβάνει επιδόματα μητρότητας από τον ασφαλιστικό της φορέα. Προκειμένου για ασφαλισμένη στο ΙΚΑ, δικαιούται επί 56 ημέρες πριν από τον τοκετό και επί 63 ημέρες μετά, να λάβει επίδομα κυοφορίας και λοχείας αντίστοιχα. Τα επιδόματα αυτά είναι ίσα με το βασικό επίδομα ασθένειας και τις προσαυξήσεις για τα οικογενειακά βάρη. Για την χορήγηση τους απαιτείται η ασφαλισμένη να απέχει από την εργασία της κατά το κρίσιμο διάστημα και να έχει πραγματοποιήσει 200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας στα 2 τελευταία έτη πριν από τον τοκετό. 

Επιδόματα ΑΜΕΑ

Συνοπτικά τα επιδόματα που δικαιούνται οι ΑΜΕΑ βρίσκονται στο link https://singleparent.gr/ypostirixi/oi-eidikoi-sas-apantoun/i-kori-mou-einai-amea-ti-epidomata-dikaioytai/ 

Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων του Ο.Γ.Α.

Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων του Ο.Γ.Α.
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτωμένων τέκνων σε σαράντα (40) ευρώ ανά μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.» και επιπροσθέτως θεσπίζεται ειδικά για τα εξαρτώμενα τέκνα από το τρίτο τέκνο και πάνω, ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45 000) ευρώ. Το ως άνω όριο οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις τετράτεκνες οικογένειες και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.

To μόνο, το οποίο προβλέπει ο μνημονιακός νόμος και η εφαρμοστική αυτού ΚΥΑ στην περίπτωση των μονογονεϊκών οικογενειών, είναι το ότι στην περίπτωση του ενός εναπομείναντος να μεγαλώνει και διατρέφει το τέκνο γονέα, λήπτης των υπαρχόντων πλέον  επιδομάτων (ήτοι του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων) ορίζεται αυτός ο μοναδικός γονέας.

Για την ακρίβεια προβλέπεται από το νόμο και την διευκρινιστική ΚΥΑ Αριθμ. Δ27/οικ. 15239/645 (ΦΕΚ Β΄ 1227/21-5-2013) με θέμα την Τροποποίηση της παλαιότερης Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες» ότι:

«Σε περίπτωση θανάτου, αφάνειας, δικαστικής συμπαράστασης, καταδίκης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κακούργημα ή εκ προθέσεως τελούμενο πλημμέλημα κατά της ζωής, της υγείας, της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας, σε βάρος του τέκνου του ή του άλλου γονέα ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης με αυτά του δικαιούχου ή δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο, τα επιδόματα καταβάλλονται σε αυτόν που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων, κατόπιν υποβολής Αίτησης / Υπεύθυνης Δήλωσης Α21.

Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους. Για να δεις αν δικαιούσαι το οικογενειακό επίδομα Α21 ή/και το ειδικό επίδομα (από 3 παιδιά και πάνω) δες τον παρακάτω πίνακα.

epidoma

Θεσμικό πλαίσιο για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων:
α) Ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παρ ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.2, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 4β του άρθρου 35 του ν. 4111/2013 και με την παρ. 8 του άρθρου 38 του Ν. 4144/2013).
β) Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Δ27/οικ. 15239/645/16.5.2013 (ΦΕΚ 1227 Β΄)

Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των σαράντα (40) ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο.

Καταβάλλεται ανά τρίμηνο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. του δικαιούχου. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου κάθε έτους πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού.

2. Θεσμικό πλαίσιο για το ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες:
α) Ν. 4141/2013 (άρθρο 40).
β) Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Δ27/οικ. 15239/645/16.5.2013 (ΦΕΚ 1227 Β΄).
Χορηγείται μόνο σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα και το ποσό του ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.
Καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων.

Β. Προϋποθέσεις χορήγησης των επιδομάτων
1. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από τον υπόχρεο της οικογένειας.
2. Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21 Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.
4. Τα εξαρτώμενα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα.

Ως εξαρτώμενα τέκνα οικογένειας, για τα οποία καταβάλλονται τα επιδόματα, νοούνται:
α) Τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.
β) Τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους.
γ) Τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και ο/η πρώην σύζυγος -άλλος γονέας δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).
δ) Ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).

5. Εισοδηματικό κριτήριο:
α) Για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία.
Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.

Το έντυπο Α21 αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης χρησιμοποιείται για τη χορήγηση είτε μόνο του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων (οικογένειες με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα), είτε και του ειδικού επιδόματος (οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα).
Αιτών / δικαιούχος των επιδομάτων είναι ο υπόχρεος σε υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21 ο αιτών θα πρέπει να γνωρίζει:
– Τον αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του Δήμου στην Ελλάδα όπου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη με κανονική εγγραφή (όχι ενδεικτική). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
– Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., όπου θα πιστώνεται το ποσό των επιδομάτων.
– Τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας. Ειδικότερα ο ΑΜΚΑ του αιτούντα/δικαιούχου είναι υποχρεωτικός, προκειμένου να δικαιωθεί και να εισπράξει τα επιδόματα.
– Tην ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, όπου κατοικεί (σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
Διευκρινίσεις για την συμπλήρωση ορισμένων πεδίων/ερωτήσεων:
– Τα πεδία «Χώρα Γέννησης», «Χώρα Διαμονής» και «Χώρα Υπηκοότητας» συμπληρώνονται, επιλέγοντας από την λίστα το ακριβές όνομα της χώρας π.χ. Γαλλία.
– Τα πεδία που αφορούν στα στοιχεία του δημοτολογίου («Νομός» δημότη, «Δήμος» δημότη και «Αριθμ.οικογ.μερίδας») συμπληρώνονται μόνο για τα μέλη της οικογένειας που είναι εγγεγραμμένα σε δημοτολόγιο Δήμου στην Ελλάδα.
– Το πεδίο «Σπουδαστής/Φοιτητής» συμπληρώνεται για τέκνο άνω των 18 και κάτω των 19 ή 24 ετών, ανάλογα με την περίπτωση.
– Το πεδίο «Ποσοστό αναπηρίας» δε συμπληρώνεται, εάν το τέκνο δεν είναι ανάπηρο
– Τα πεδία «Κύρια ευθύνη διατροφής» και «Αποκλειστική ευθύνη διατροφής» συμπληρώνονται όταν ο αιτών είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση ή όταν το τέκνο είναι από προηγούμενο γάμο ή αναγνωρισθέν.
– Η ερώτηση 4. «Διαμένετε μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα;», απαντάται υποχρεωτικά από όλους τους αιτούντες.
– Ο αριθμός IBAN λογαριασμού Τραπέζης συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους τους αιτούντες.
Συμπλήρωση του πίνακα με τα δικαιολογητικά (βλ. «ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»):

Ο αιτών επιλέγει υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύονται όσα έχει δηλώσει προηγουμένως στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα όταν του ζητηθούν.

Ειδικότερα:
α) Η μόνιμη και συνεχής διαμονή του αιτούντα/δικαιούχου στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία (2003-2012) αποδεικνύεται κατά βάση από την αδιάλειπτη υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα τελευταία 10 έτη και επαληθεύεται αυτόματα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Εάν για κάποια έτη δεν βρεθεί έντυπο Ε1, θα καλείται ο αιτών να συμπληρώσει ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά Α.2 – Α.10, για την απόδειξη της διαμονής του στην Ελλάδα κατά τα έτη αυτά.
Το δικαιολογητικό Α.11 («Άλλο δικαιολογητικό…») συμπληρώνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όταν ο αιτών δεν διαθέτει κανένα από τα δικαιολογητικά Α2 έως Α10).
β) Τα δικαιολογητικά Β.1 και Β.2 του πίνακα Β αφορούν οικογένειες ομογενών και αλλοδαπών και συνεπώς δεν απαιτείται η συμπλήρωσή τους από αιτούντες που είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγιο στην Ελλάδα, καθώς για αυτούς η αναζήτηση του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
γ) Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του πίνακα Β καθώς και τα δικαιολογητικά του πίνακα Γ συμπληρώνονται κατά περίπτωση.

Σημειωτέον ότι ο υποβάλλων την αίτηση θα πρέπει να έχει δικαστική απόφαση επιμέλειας και διατροφής των τέκνων που συνυποβάλλεται ενώ τα οικογενειακά επιδόματα, ως κοινωνική παροχή, είναι ακατάσχετα και απαγορεύεται ρητώς η παρακράτηση τους για οποιοδήποτε λόγο. 

Πολυτεκνικό επίδομα 500 ευρώ/έτος για κάθε τέκνο, από τον Ο.Γ.Α.

Το επίμαχο πολυτεκνικό επίδομα χορηγείται , στη μητέρα χωρίς σύζυγο (άγαμη, χήρα, διαζευγμένη) εφόσον έχει την επιμέλεια τριών (3) τουλάχιστον άγαμων παιδιών ηλικίας μέχρι 23 ετών και είναι η μόνη υπόχρεος για τη διατροφή τους (το επίδομα χορηγείται από τον ΟΓΑ βάσει των ν. 1892/90 – άρθρο 63, ν. 2459/97 – άρθρο 39, ν. 2972/01 – άρθρο 50 & ν. 3454/06 – άρθρο 6). Το πολυτεκνικό επίδομα χορηγείται και στο χήρο πατέρα ο οποίος έχει την επιμέλεια τουλάχιστον τριών (3) άγαμων παιδιών μέχρι 23 ετών.
Ειδικά στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα, χορηγείται ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις τρίτεκνες οικογένειες. Το ως άνω όριο οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις τετράτεκνες οικογένειες και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.  Το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45 000) ευρώ.

Σχολικό επίδομα 300 ευρώ ετησίως για κάθε μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Σχολικό επίδομα 300 ευρώ ετησίως για κάθε παιδί-μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης έως 16 ετών (καταργήθηκε )

Το σχολικό βοήθημα προβλεπόταν στην διάταξη 27 παρ. 3 του ν. 3016/2002. Ωστόσο η παράγραφος αυτή καταργήθηκε, και επομένως δεν παρέχεται πλέον το σχολικό βοήθημα, δυνάμει του άρθρου 57 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α 74/19.05.2017).


Σύμφωνα με την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού, δικαιούχοι του ετήσιου επιδόματος των 300 ευρώ είναι οικογένειες (συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών) αποτελούμενες από Έλληνες Υπηκόους και Υπηκόους κρατών-μελών της Ε.Ε., με ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Σημειωτέον ότι ως υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται η φοίτηση του μαθητή στις τάξεις του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου. Η καταβολή του εν λόγω εισοδήματος παύει μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης του μαθητή και σε κάθε περίπτωση με την συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας του. Απευθύνεται σε οικογένειες (και μονογονεϊκές) με εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ ετησίως και η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από τη Δ.Ο.Υ του τόπου διαμονής του δικαιούχου. Οι προϋποθέσεις χορηγήσεώς του είναι οι ακόλουθες:

 • Το πραγματικό ή το τεκμαρτό εισόδημα να ανέρχεται μέχρι τις 3.000 ευρώ (σε επικοινωνία μας με τη Α’ Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Αθήνας, μας εξήγησαν ότι ΚΑΝΕΝΑ από τα δύο εισοδήματα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ)
 • Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν οιαδήποτε περιουσία στο όνομά τους.
 • Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να μισθώνουν κάποια οικία, αλλά να φιλοξενούνται κατά δήλωσή τους στην Εφορία.
 • Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Τα ανήλικα τέκνα θα πρέπει να φοιτούν σε Δημοτικό Σχολείο ή σε Γυμνάσιο.

Λόγω τροποποίησης του άρθρου 27 του Νόμου 3016/2002 με το άρθρο 28 του Νόμου 3879/2010, στο τέλος της σχολικής χρονιάς ο γονέας αιτείται του βοηθήματος και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, ο αιτών τα υποβάλλει στο σχολείο του παιδιού του.

Να έχετε υπόψη σας ότι θα χρειαστείτε:

 • εκκαθαριστικό της Εφορίας
 • βεβαίωση του Διευθυντή του Σχολείου ότι το ανήλικο τέκνο φοιτά σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο θα το λάβετε από τον Δήμο όπου έχετε την οικογενειακή σας μερίδα ή από τα ΚΕΠ.

Ειδικό μηνιαίο επίδομα 100+ευρώ/τέκνο σε πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες από τον ΕΔΟΕΑΠ

Ειδικά μηνιαία επιδόματα σε τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες (δεν αφορά τους διαζευγμένους) από τον ΕΔΟΕΑΠ (όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ, εδώ)
Επίδομα για μονογονεϊκές οικογένειες από τον ΕΔΟΕΑΠ
Χορηγείται  από 1-1-2014 με τα ακόλουθα κριτήρια μόνο για τις παρακάτω περιπτώσεις και μετά την υποβολή νέων αιτήσεων:

 1. τέκνων που είναι ορφανά  από τον έναν ή και τους  δυο γονείς  (εφόσον είναι είτε έμμεσα είτε δικαιοδόχα μέλη )
 2. τέκνων άγαμων άμεσων μελών (εφόσον είναι έμμεσα μέλη του ΕΔΟΕΑΠ)
 • καθορίζεται ως καταληκτικό όριο ηλικίας του προστατευόμενου τέκνου για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος  η 31 Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης των 18 ετών.
 • ορίζεται ως εισοδηματικό κριτήριο το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα  έως το ποσό  των € 15.000 για 1 προστατευόμενο τέκνο στον ΕΔΟΕΑΠ και έως το ποσό των  € 20.000 για 2 προστατευόμενα τέκνα και άνω. Στην περίπτωση που το δικαιοδόχο τέκνο έχει δικό του ΑΦΜ και εμφανίζει εισοδήματα θα συνυπολογίζεται το άθροισμα του εισοδήματος γονέα και τέκνου.
 • είναι απαραίτητη η υποβολή Υπ. Δήλωσης, στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν λαμβάνεται το επίδομα από άλλο Φορέα.
 • το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται σε € 100,00 μηνιαίως για κάθε τέκνο σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια για περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και σε  € 200,00 μηνιαίως για περιπτώσεις ενοικίου.

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αιτήσεως χορήγησης μονογονεϊκού επιδόματος είναι τα ακόλουθα:

 • Έντυπο αιτήσεως
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ τρέχοντος έτους
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνει αντίστοιχο επίδομα από άλλο Φορέα
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου ( για περιπτώσεις θανόντα γονέα μη μέλους του ΕΔΟΕΑΠ)
 • Μισθωτήριο κύριας κατοικίας ( για περιπτώσεις ενοικίου )

Επίδομα τριτέκνων-πολυτέκνων από τον ΕΔΟΕΑΠ

Θα χορηγείται  από 1-1-2014 με τα ακόλουθα κριτήρια μόνο για τις παρακάτω περιπτώσεις και μετά την υποβολή νέων αιτήσεων:

 • σε οικογένειες τριτέκνων και πολυτέκνων (με 4 παιδιά και άνω), υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 παιδιά προστατευόμενα μέλη στον ΕΔΟΕΑΠ (εξαιρούνται όσα πληρώνουν τη μηνιαία εισφορά).
 • ορίζεται ως εισοδηματικό κριτήριο το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως το ποσό των € 50.000 για 3 τέκνα προστατευόμενα στον ΕΔΟΕΑΠ και επιπλέον € 5.000 για κάθε τέκνο προστατευόμενο πάνω από τα 3.

Οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι η μητέρα δεν λαμβάνει αντίστοιχο επίδομα. Στην περίπτωση που ελλείπει η μητέρα θα κατατίθεται η ανωτέρω βεβαίωση από τον πατέρα
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση σπουδών (για ηλικία άνω των 18 ετών)
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων οφείλουν να ενημερώσουν τον Οργανισμό
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ τρέχοντος έτους

Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν για :

 • το 3ο παιδί : € 100,00 μηνιαίως
 • το 4ο παιδί : € 150,00 μηνιαίως
 • για κάθε επόμενο παιδί : € 50,00 μηνιαίως

ΠΡΟΣΟΧΗ Για τη συνέχιση καταβολής των ανωτέρω δύο επιδομάτων, οι δικαιούχοι υποχρεούνται κάθε Οκτώβριο να προσκομίζουν το εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ τρέχοντος έτους  προκειμένου να πραγματοποιείται ο σχετικός έλεγχος από τις Υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ.

Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενων από τον ΟΑΕΔ στις άγαμες μητέρες

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ. 80000/8285/253  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τεύχος Β 705 έτος 2013) δικαιούχοι βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του Ο.Α.Ε.Δ. κατ’ εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., οι οποίοι διακόπτουν αποδεδειγμένα το επάγγελμα τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.ΓΑ, το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.
Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 € και το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης, να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 €. Δυστυχώς όμως ο ΟΑΕΔ, μετά από ερμηνευτική εγκύκλιο που έλαβε από το Υπουργείο Εργασίας, λογίζει το εισόδημα της ανύπαντρης μητέρας με ανήλικο τέκνο ως ατομικό και έτσι όποια άγαμη μητέρα υπερβαίνει αθροιστικά τα 20.000 ευρώ δεν της χορηγείται το επίδομα.
Δες όλες τις προϋποθέσεις και την εγκύκλιο, ΕΔΩ 

Εθνική Άμυνα

Από το Γραφείο Στρατολογικής Πολιτικής έχουν καθιερωθεί (Ν. 3421/05) τα εξής:

 • Ο γιος άγαμης μητέρας υπηρετεί 9 μήνες θητεία (ο μόνος ή ο μεγαλύτερος).
 • Ο γιος ορφανός από τον ένα γονέα υπηρετεί 9 μήνες θητεία (ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος).

Σύμφωνα με την ειδικότερη πρόβλεψη του άρθρου 7 του ακόμη ισχύοντος ν. 3421/2005 περί στρατολογίας, σχετικά με τα τέκνα θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας ισχύει η διευκόλυνση της μειωμένης εννεάμηνης στρατιωτικής θητείας (μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση). Δικαιούχος αυτής είναι, όπως προαναφέρθηκε, μεταξύ άλλων και ο μόνος ή μεγαλύτερος γιός θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας. Αν ο περιγραφόμενος ως δικαιούχος είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωμα της μεταφοράς στους υποχρεωμένους μειωμένης εννεάμηνης θητείας μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό.  Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση του δικαιώματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει το δικαίωμα αυτό και έχουν ήδη εκπληρώσει μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ίδιου νόμου (ν. 3421/2005), στο οποίο διευκρινίζεται ο όρος «τέκνο άγαμης μητέρας», ορίζονται ως τέκνα άγαμης μητέρας όσα γεννήθηκαν από μητέρα που δεν έχει συνάψει γάμο και εξακολουθεί να είναι άγαμη. Ομοίως, ως τέκνα άγαμης μητέρας θεωρούνται και όσα γεννήθηκαν εκτός γάμου από διαζευγμένη μητέρα, η οποία συνεχίζει να διατελεί σε διάζευξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του εν λόγω νόμου όσον αφορά αυτή τη φορά όχι το τέκνο μονογονέων αλλά τον πατέρα-μονογονέα ισχύει η ακόλουθη διευκόλυνση ως προς τα χρονικά όρια της επιβεβλημένης στρατιωτικής θητείας του. Αυτός μπορεί να αιτηθεί πλήρη απαλλαγή του από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας, αν είναι χήρος πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, εφόσον το επιθυμεί.

Επιστρέφοντας όμως στα δικαιούμενα τη χρονικά μειωμένη προς εκπλήρωση στρατιωτική θητεία, τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών, πρακτικά χρήσιμο και εν τέλει ιδιαζόντως σημαντικό είναι πως η πραγματική απόλυση των δικαιούμενων την εννεάμηνη στρατιωτική θητεία γίνεται τελικώς στους οκτώ και όχι στους εννέα μήνες, με βάση τα όσα προβλέπουν οι πλέον πρόσφατες σχετικές με την απόλυση από το στρατό ξηράς και το πολεμικό ναυτικό και την αεροπορία, υπουργικές αποφάσεις. 

Παιδεία

Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένων των μονογονέων με τρία παιδιά που έχουν τη γονική μέριμνα, την επιμέλεια και είναι οι μόνοι υπόχρεοι σε διατροφή αυτών (Ν. 3454/06, άρθρο 6, παρ. 2), διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (Ν. 3255/04, άρθρο 6, παρ. 3, ΦΕΚ Α’ 138) εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες και μετατίθενται στην περιοχή μετάθεσης της πρώτης προτίμησής τους (Π.Δ. 50/1996 άρθρο 13, παρ. 1β, ΦΕΚ Α’ 45).
Όσον αφορά στις μεταθέσεις εκπαιδευτικών, οι μονογονείς (με επιμέλεια άγαμων, ανηλίκων ή σπουδαζόντων παιδιών) λαμβάνουν τα μόρια του γάμου (Π.Δ. 39/1998 άρθρο 1, παρ. 1, ΦΕΚ Α’ 43, όπως διορθώθηκε και ισχύει, ΦΕΚ Α’ 262/1998).

Εγκύκλιος και Δικαιώματα παιδιών-μαθητών με Γονείς Διαζευγμένους ή Σε Διάσταση 
Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με ημερομηνία 13/20/2010, στις περιπτώσεις διάστασης ή διαζυγίου των γονέων μαθητή η επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα που δεν μένει μαζί του, δεν μπορεί να απαγορευθεί εντός του σχολικού χώρου. Η προφορική ή γραπτή εντολή του ενός γονέα προς το σχολείο να απαγορεύσει την είσοδο του άλλου ή την επικοινωνία με το παιδί  εξετάζεται με προσοχή, αλλά δεν είναι υποχρεωτική αφ’ εαυτής. Ολόκληρη την εγκύκλιο μπορείτε να δείτε εδώ.
Επιπλέον το Μάρτιο του 2015, εκδόθηκε αντίστοιχη εγκύκλιος για τα δικαιώματα των παιδιών με γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση, που φιλοξενούνται σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Μπορείς να δείς σχετικά εδώ.

Μεταγραφές φοιτητών

To άρθρο 53 του νόμου 4264/2014 με τίτλο: «Μεταφορά θέσης εισαγωγής φοιτητών- πολυτέκνων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών» προβλέπει τα εξής σχετικά με τη μεταφορά θέσης εισαγωγής των φοιτητών ή τη δυνατότητα μεταγραφής των φοιτητών, όπως είναι ευρύτερα γνωστή:

Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου όπου προβλέπεται το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νομοθετήματος, ποια είναι με άλλα λόγια τα άτομα και οι οικογένειες για τις οποίες εφαρμόζεται, ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οι επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι:

α) πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α`229), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α`75), καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων,

β) γονείς ή τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα και

γ) επιτυχόντες:
γα) με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α` 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους
γβ) ορφανοί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, γγ) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, και αποδεικνύονται με πιστοποιητικά αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
γδ) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α` 120), γε) πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος, δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε Τ.Ε.Ι.».

Χαρακτηριστικό είναι συγκεκριμένα ως προς τις μονογονεϊκές οικογένειες πως τα ορφανά τέκνα ή τα μη αναγνωρισμένα τέκνα άγαμης μητέρας ευνοούνται με τη δυνατότητα μεταφοράς της θέσης τους (μεταγραφής), ενώ κάτι αντίστοιχο δεν προβλέπεται για τα τέκνα διαζευγμένων γονέων ή τέκνων άγαμων μητέρων, τα οποία όμως έχουν αναγνωριστεί από τον πατέρα τους, είτε με εκούσια αναγνώριση είτε με δικαστική απόφαση.  Ο Ν. 4186/2013, στο άρθρο 34 παρ. 1 αυτού προβλέπει δυνατότητα μετεγγραφής για τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα του γονέα έως 9.000 ευρώ.

Παιδικοί σταθμοί

 • Με βάση τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (αρ. απ. 16065/22-4-02, ΦΕΚ Β’ 497/22-4-2002)  παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών εγγράφονται κατά προτεραιότητα στους Παιδικούς Σταθμούς των ΟΤΑ, καθώς επίσης και στους σταθμούς του ΠΙΚΠΑ, του ΕΟΠ, του Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών, Αθηνών, Λάρισας και Θεσσαλονίκης.
 • Οι χήροι/χήρες, διαζευγμένες και μονογονεϊκές οικογένειες μέχρι 20.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα απαλλάσσονται των τροφείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς ενώ από 20.001 ευρώ μέχρι και 35.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, καταβάλλουν τροφεία 50 ευρώ/μήνα για το πρώτο παιδί και το ήμισυ του ποσού αυτού, για το δεύτερο παιδί. (Η συγκεκριμένη ειδική ρύθμιση τροφείων ισχύει για ορισμένους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της Αττικής, ανάλογα με τον δήμο που ανήκετε).

Κοινωνικός Τουρισμός

Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού Ε.Ο.Τ.
Οι άγαμες μητέρες και τα προστατευόμενα μέλη τους δικαιούνται κάθε έτος Δελτίο κοινωνικού τουρισμού, ανεξάρτητα εάν έλαβαν την παροχή αυτή κατά το προηγούμενο έτος. Προϋπόθεση αποτελεί να έχουν πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο έτος 50 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας. Οι διαζευγμένοι δικαιούχοι του Προγράμματος εφόσον έχουν υπό την προστασία τους τέκνα των οποίων έχουν τη δικαστική επιμέλεια (θα προσκομίζουν το ανάλογο πιστοποιητικό στο Κ.Ε.Π.) δικαιούνται δελτίου για τους εαυτούς τους και τα προστατευόμενα τέκνα τους, ανεξάρτητα αν τα τέκνα είναι ασφαλισμένα στον έτερο από τους διαζευγμένους γονείς. Οι εν διαστάσει γονείς, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, στην οποία συμπεριλαμβάνουν και τα τέκνα τους, δικαιούνται δελτίου για τον εαυτό τους και τα προστατευόμενα τέκνα τους, ανεξάρτητα αν αυτά είναι ασφαλισμένα στον έτερο από τους εν διαστάσει γονείς. Στην περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου που βρίσκεται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένος και υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τα τέκνα, το ατομικό εισόδημα υπολογίζεται αφαιρουμένου του μηνιαίου ποσού που έχει επιδικαστεί για καταβολή διατροφής. Περισσότερες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά, μπορείς να δείς εδώ.Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων και ανέργων με επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού από τον ΟΑΕΔ:
«Δικαιούχοι» του προγράμματος είναι:

 • οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν πραγματοποιήσει το έτος 2013 πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και έχουν  καταβάλει εισφορά 0,35% υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας.
 • άνεργοι που το έτος 2013 έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας διάρκειας τουλάχιστον 2  μηνών (50 ημερήσια επιδόματα).
 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

«Ωφελούμενοι» του προγράμματος είναι:

 • τα άνω των πέντε ετών προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων και με ανώτατο ηλικιακό όριο το 24ο έτος της ηλικίας τους (τέκνα με ημερομηνία γεννήσεως από την 16.09.1989 έως την 15.09.2009), όπως αυτά αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου  φορέα, ανεξαρτήτως από το αν αυτά ασφαλίζονται από τον ίδιο τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα.
 • τα άνω των πέντε ετών τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων και με ανώτατο ηλικιακό όριο το  24ο έτος της ηλικίας τους (τέκνα με ημερομηνία γεννήσεως από την 16.09.1989 έως την 15.09.2009), τα οποία έχουν ίδια ασφάλιση λόγω σπουδών ή αναπηρίας, όπως αυτά  αποδεικνύονται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • τα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων που συμπληρώνουν τα πέντε έτη  κατά τη διάρκεια του προγράμματος (τέκνα με ημερομηνία γεννήσεως από την 16.09.2009 έως  την 31.08.2010), όπως αυτά αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου φορέα, ανεξαρτήτως από το αν αυτά ασφαλίζονται από τον ίδιο τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα. Τα τέκνα της κατηγορίας αυτής αποκτούν δικαίωμα επιδότησης με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού  από την ημερομηνία συμπλήρωσης του πέμπτου έτους της ηλικίας τους και έπειτα.
 • οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι προστατευόμενα μέλη και ασφαλίζονται από αυτούς,  όπως αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου φορέα.
 • οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των παραπάνω περιπτώσεων α΄ έως δ΄που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και μόνο όταν:
  η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται), όπως αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα Γ’ του παρόντος,
  ο δικαιούχος ΑμεΑ είναι μεμονωμένο άτομο, χωρίς άλλα ενήλικα ωφελούμενα μέλη, που μπορούν να θεωρηθούν συνοδοί του
  ο δικαιούχος ΑμεΑ έχει ενήλικα ωφελούμενα μέλη, αλλά ανήκουν και αυτά στην  κατηγορία ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και δεν μπορούν να θεωρηθούν  συνοδοί του.

Η επιλογή του συνοδού δικαιούχων ή ωφελουμένων ΑμεΑ γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ή  ιδιαίτερη προϋπόθεση.
Σε κάθε δικαιούχο ή ωφελούμενο ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αντιστοιχεί ένας  συνοδός.

Δικαιούχοι που βρίσκονται σε διάζευξη και δηλώνουν τέκνα ως ωφελούμενα, πρέπει να προσκομίσουν:
Δικαστική Επιμέλεια του πατέρα δικαιούχου ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 της μητέρας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι έχει την επιμέλεια των παιδιών και συναινεί στη συμμετοχή αυτών στο πρόγραμμα
ή
Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 της μητέρας δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι έχει την επιμέλεια των παιδιών.
Προσοχή: Δυστυχώς δεν προβλέπεται διάθεση εισιτηρίων κοινωνικού τουρισμού κάθε χρόνο για τους μονογονείς από τον ΟΑΕΔ, παρά μόνο για τα άτομα ΑΜΕΑ. Οι μονογονείς δικαιούνται εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού κάθε δεύτερη χρονιά όπως όλοι οι δικαιούχοι! 

Ασφάλιση στο ασφαλιστικό ταμείο του/της πρώην συζύγου

Μπορείς να ασφαλιστείς στο ταμείο του/της πρώην συζύγου υπό προϋποθέσεις. Δες αναλυτικά ΕΔΩ

Δωρεάν Περίθαλψη και βιβλιάριο απορίας

 • Χορηγείται στους ανασφάλιστους και οικονομικά αδύναμους γονείς βιβλιάριο δωρεάν χορήγησης φαρμάκων και νοσοκομειακής περίθαλψης στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του ΕΣΥ τόσο για τους ίδιους όσο και για τα προστατευόμενα από αυτούς παιδιά τους.
 • Δικαίωμα νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έχει ο ανασφάλιστος διαζευγμένος ή σε διάσταση σαν άμεσα ασφαλισμένος στον ασφαλιστικό φορέα που ήταν ασφαλισμένος ο άλλος σύζυγος κατά το χρόνο λύσης του γάμου. Το ασφαλιστικό αυτό δικαίωμα ασκείται εντός έτους από την ημερομηνία της τελεσίδικης έκδοσης της απόφασης του διαζυγίου.
 • Κάθε ανασφάλιστη ανύπαντρη επίτοκη ή ανύπαντρη μητέρα που ούτως ή άλλως (ανεξαρτήτως εισοδήματος δηλαδή) δικαιούται βιβλιάριο απορίας, όπως και τα τέκνα της.
 • Λειτουργούν σε όλη τη χώρα Κοινωνικές Υπηρεσίες που προσφέρουν ψυχολογική και κοινωνική στήριξη σε κάθε μονογονεϊκή οικογένεια όταν τους ζητηθεί. Αναλυτικά, κέντρα στήριξης μπορείς να δείς εδώ ενώ τους Δήμους που προσφέρουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες και ψυχολογική στήριξη, εδώ. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη δωρεάν περίθαλψη ανασφαλίστων, τα αντίστοιχα ΦΕΚ και το βιβλιάριο απορίας μπορείς να διαβάσεις εδώ

Υιοθεσία

Μια ανύπανδρη γυναίκα  όπως και ένας ανύπανδρος άνδρας μπορούν να υιοθετήσουν παιδί βάση της ελληνικής νομοθεσίας. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες γυναίκες που δεν βρίσκονται μέσα σε  ένα γάμο υιοθετούν  παιδί ακολουθώντας κάποιον από τους τρόπους που ισχύουν στην Ελλάδα.  Η έρευνα  που γίνεται και σε αυτή την περίπτωση από τις κοινωνικές υπηρεσίες είναι ίδια με αυτή που ισχύει για τα ζευγάρια. Εδώ όμως η πολιτεία δίνει πολύ μεγαλύτερο βάρος στο εάν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον  που είναι έτοιμο να βοηθήσει σε κάθε περίπτωση αλλά και στο εάν υπάρχει κάποιο πρόσωπο που θα αποτελούσε το αντρικό πρότυπο  για το υιοθετημένο παιδί. (πατέρας, αδελφός, ξάδελφος ). Ωστόσο, υπάρχει και η δυνατότητα ιδιωτικής υιοθεσίας, για την οποία μπορείτε να πάρετε πληροφορίες, εδώ.

Νομική δυνατότητα τεχνητής γονιμοποίησης ανύπαντρου γονιού

Στα πλαίσια του νόμου υπάρχει πλέον και η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία της τεχνητής γονιμοποίησης (άλλως ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, όπως πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στο νόμο – ΑΚ 1456) από μόνο ένα υποψήφιο (μοναχικό), ανύπανδρο γονέα. Ειδικότερα όχι μόνο έγγαμα ζευγάρια αλλά και σύντροφοι που συζούν μόνιμα σε ελεύθερη ένωση και άγαμες μοναχικές γυναίκες μπορούν να προσφύγουν στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (1456 ΑΚ).

Πρόκειται για άλλη μία καινοτομία του νόμου με την οποία πραγματοποιείται τουλάχιστον στον τομέα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (οι ιατρικές μέθοδοι πραγμάτωσης, της οποίας είναι ποικίλες όπως π.χ. η εξωσωματική γονιμοποίηση, η σπερματέγχυση ή η παρένθετη μητρότητα, ανάλογα με το ιατρικό πρόβλημα που χαρακτηρίζει κάθε φορά την υποψήφια μητέρα ή ενδεχομένως τον υποψήφιο πατέρα) η κοινωνική αποδοχή αφενός των ελεύθερων ενώσεων ετερόφυλων ζευγαριών και αφετέρου των μονογονεϊκών οικογενειών.

Ωστόσο, πρέπει να διασαφηνιστεί, πως η άγαμη «μοναχική» μητέρα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αντιμετωπίζει αδυναμία απόκτησης τέκνων με φυσικό τρόπο ή να πάσχει από κάποιο νόσημα που πιθανώς μεταδιδόμενο μελλοντικά στο τέκνο θα επιφέρει δριμείες συνέπειες σε αυτό, ώστε να προσφύγει στις μεθόδους τεχνητής γονιμοποίησης. Θα πρέπει με άλλα λόγια να συντρέχει οπωσδήποτε και η προϋπόθεση της ιατρικής αναγκαιότητας και δεν αρκεί η απλή επιλογή της υποψήφιας μητέρας να προσφύγει στις ως άνω μεθόδους, επειδή δε μπορεί να τεκνοποιήσει με φυσικό τρόπο λόγω προσωπικής αδυναμίας ή άρνησης εύρεσης συζύγου ή συντρόφου (και όχι λόγω ιατρικού κωλύματος). Ο δότης του γεννητικού υλικού που θα συνδράμει την άγαμη μητέρα για τη διαδικασία της τεχνητής γονιμοποίησης θα είναι και θα πρέπει να είναι με βάση την επιταγή του νόμου άγνωστος (βλ. 1460 ΑΚ περί ανωνυμίας του δότη).

Μάλιστα ακόμη και μετά το θάνατο του συζύγου της η χήρα πλέον και μόνη  υποψήφια μητέρα δύναται να προσφύγει στη μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση (post mortem γονιμοποίηση, 1457 ΑΚ,) ώστε να αποκτήσει μόνη της τέκνο καταγόμενο βιολογικά από το θανόντα σύζυγό της, του οποίου το γεννητικό υλικό θα έχει ληφθεί και κρυοσυντηρηθεί λόγω κινδύνου στειρότητας ή θανάτου του, με τη συναίνεση του πριν το θάνατό του.

Για τη μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση το ελληνικό δίκαιο στον αστικό κώδικα ορίζει στο άρθρο 1457 ότι η τεχνητή γονιμοποίηση μετά το θάνατο του συζύγου ή του άνδρα με τον οποίο η γυναίκα ζούσε σε ελεύθερη ένωση είναι επιτρεπτή μόνο με δικαστική άδεια, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις, τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Τέλος ουκ ολίγες προοδευτικές δικαστικές αποφάσεις αναγνώρισαν κατ’ αναλογική εφαρμογή των προβλεπόμενων δυνατοτήτων της άγαμης μοναχικής μητέρας και στον άγαμο μοναχικό άνδρα παρόμοια δυνατότητα προσφυγής στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με την εύρεση και χρησιμοποίηση παρένθετης μητέρας. Επί των αποφάσεων αυτών, ωστόσο πρέπει να επισημανθεί, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, επακολούθησαν αντίθετες εφετειακές αποφάσεις που έκριναν απαγορευτικά και αρνήθηκαν τη χορήγηση δικαστικής άδειας σε  πατέρα αιτούντα να αποκτήσει παιδί  με τη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας.

Τέλος, για να δείς όλους τους φορείς, τους ξενώνες  και τα κέντρα στήριξης μονογονεϊκών οικογενειών και μή, μπορείς να δείς στους καταλόγους βοήθειας του Singleparent.gr, εδώ.

Η επικαιροποίηση-επιβεβαίωση των παραπάνω νόμων και η τελευταία ενημέρωσή τους, πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2017 σε συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Ευγενίας Φωτοπούλου.

Χρήσιμες σημειώσεις:

-Όλα τα παραπάνω αφορούν την Ελληνική νομοθεσία. Για να δείς τα επιδόματα και τα δικαιώματα των μονογονέων, βάσει της Κυπριακής νομοθεσίας, πάτησε εδώ.

-Λόγω της τρέλλας του Ελληνικού κράτους, με τους νόμους να αλλάζουν από μέρα σε μέρα, όλες οι παραπάνω πληροφορίες είναι θεωρητικές και  τη στιγμή που τις διαβάζεις, ενδέχεται να  έχουν τροποποιηθεί μερικώς ή ολικώς. Για εγκυρότερη και πιο εξατομικευμένη ενημέρωση, μπορείς να απευθύνεσαι σε σχετικούς συλλόγους-κέντρα στήριξης μονογονεϊκών οικογενειών ή σε δικηγόρους, προκειμένου να σε κατατοπίσουν σχετικά, καθώς κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.

-Σε περίπτωση που τα παραπάνω έχουν τροποποιηθεί ή έχει ισχύ κάποιος νέος νόμος και οι αλλαγές αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, σου ζητάμε προκαταβολικά συγγνώμη και σε παρακαλούμε να μας το επισημάνεις με email στο info@singleparent.gr προκειμένου να προβούμε στις σχετικές αλλαγές. Σε ευχαριστούμε!

Newsletter

Sponsored

Πρόσφατα