Αρχική Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για επίδομα παιδιού


Περισσότερες προϋποθέσεις μπορείς να δείς εδώ.
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων εφόσον έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα:
α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς
γ) πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετούς πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
ε) αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, Α΄201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α΄125)
στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, Α΄ 176) ζ) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος
η) πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής υπηκοότητας.Θα χρειαστείς κατά περίπτωση:Για απόδειξη δεκαετούς διαμονής:
(συμπληρώνονται 1 ή περισσότερα δικαιολογητικά έτσι ώστε συνολικά να αποδεικνύεται η δεκαετής διαμονή του αιτούντα στην Ελλάδα)
1. Έντυπα Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή Εκκαθαριστικά σημειώματα
2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
3. Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελεύθ. επαγγέλματος από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. Θεωρημένο βιβλιάριο υγείας
5. Μισθωτήριο συμβόλαιο
6. Βεβαίωση φοίτησης τέκνου στο σχολείο
7. Έντυπα Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων του
8. Θεωρημένο βιβλιάριο υγείας, ως προστατευόμενο μέλος ασφαλισμένου γονέα
9. Βεβαίωση φοίτησής του στο Γυμνάσιο ή Λύκειο
10. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ, αν είχε εγγραφεί στα μητρώα του
11. ‘Αλλο δικαιολογητικό : ……………………………………………….Δικαιολογητικά που αφορούν τα παιδιά
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για ομογενείς, καθώς και για αλλοδαπούς, όταν εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι)
2. Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των τέκνων (για αλλοδαπούς, όταν είναι αδύνατη η έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι)
3. Βεβαίωση φοίτησης / Πιστοπ.σπουδών
4. Ιατρική γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ σε ισχύ (για ανάπηρο τέκνο)
5. Δικαστική απόφαση επιμέλειας και διατροφής τέκνων
6. Δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας ανήλικων τέκνωνΠρόσθετα δικαιολογητικά κατά κατηγορία δικαιούχου
1. Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε.
2. Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς σε ισχύ
3. ‘Αδεια διαμονής σε ισχύ, για πολίτη χώρας του ΕΟΧ**, Ελβετό πολίτη και πολίτη άλλου κράτους (εκτός των ανωτέρω και της ΕΕ)
4. Ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα και άδεια παραμονής αλλοδαπού
5. Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας.

Δικαιολογητικά για επιδόματα μητρότητας

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία  η εργαζόμενη, ασφαλισμένη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που πρόκειται να γεννήσει παιδί, δικαιούται να επιδοτηθεί από τον ασφαλιστικό της φορέα λόγω κυοφορίας για 56 μέρες (8 εβδομάδες) και λόγω λοχείας για 63 μέρες (9 εβδομάδες), εφόσον έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 200 μέρες εργασίας κατά την προηγούμενη διετία πριν από από την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Επομένως εφόσον έχετε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 200 μέρες εργασίας κατά την προηγούμενη διετία πριν από από την πιθανή ημερομηνία τοκετού δικαιούστε των επιδομάτων.Για την καταβολή των επιδομάτων μητρότητας απαιτείται:

 1. Το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο (Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης των 2 τελευταίων χρόνων) ή βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ που ελέγχει τον εργοδότη,
 2. Το ατομικό σας βιβλιάριο υγείας θεωρημένο ή με επικολλημένη την αυτοκόλλητη ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας,
 3. Το οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, προκειμένου να υπολογιστεί τυχόν προσαύξηση για τα προστατευόμενα μέλη (αν υπάρχουν),
 4. Βεβαίωση από γυναικολόγο γιατρό του ΙΚΑ. της περιοχής σας, στην οποία θα αναγράφεται η πιθανή ημερομηνία τοκετού,
 5. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη σας για την ημέρα διακοπής της εργασίας σας (το σχετικό έντυπο το προμηθεύεστε από το γιατρό του ΙΚΑ που θα σας εξετάσει),
 6. Υπεύθυνη δική σας δήλωση ότι διακόψατε την εργασία σας (δεν υποβάλλεται σε ξεχωριστό έντυπο, αλλά απλώς υπογράφετε κι εσείς το έντυπο που θα συμπληρώσει ο εργοδότης σας), ενώ
 7. Για την καταβολή του επιδόματος λοχείας, χρειάζεστε επιπλέον και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

Το ΙΚΑ καλύπτει το διάστημα παραμονής σας στο Νοσοκομείο κατά τον τοκετό χορηγώντας ένα βοήθημα τοκετού αντί μαιευτικής περίθαλψης 6 ημερών. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι η παραμονή σας σε Κρατικό Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική για φυσιολογικό τοκετό θα καλυφθεί από εσάς και από το ΙΚΑ θα εισπράξετε το βοήθημα τοκετού (698,70 Ευρώ, ένα εφάπαξ ποσό, το οποίο ισχύει για όλους το ίδιο), αντί της μαιευτικής περίθαλψης.

Για να εισπράξετε το βοήθημα τοκετού από το ΙΚΑ, πρέπει να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Ασφαλιστικό βιβλιάριο (ΔΑΤΕ, ΑΔΕ, ΑΔΑ, Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης) ή Βεβαίωση Εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ που ελέγχει τον εργοδότη,
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού και
 3. Βιβλιάριο ασθενείας (Ατομικό, Οικογενειακό και του συζύγου αν ασφαλίζεται άμεσα στο ΙΚΑ).

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, μπορείς να διαβάσεις εδώ.

Δικαιολογητικά για αλλαγή επωνύμου

Για την αλλαγή επωνύμου  υποβάλλεται αίτηση στο δήμο κατοικίας του ενδιαφερόμενου ή των γονέων του (ή του γονέα) που ασκούν τη γονική μέριμνα ή του επιτρόπου, στην οποία πρέπει να ορίζεται λεπτομερώς, ο σκοπός για τον οποίο επιδιώκεται η μεταβολή και να δηλώνεται το επώνυμο του οποίου ζητείται η πρόσληψη. Η ανωτέρω αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται και με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό περί εγγραφής του προσώπου που αφορά η αίτηση στο μητρώο αρρένων ή δημοτολόγιο, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος, το έτος γέννησης και η οικογενειακή κατάσταση αυτού.
 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
 • Βεβαίωση του οικείου Εισαγγελέα, από την οποίο να προκύπτει ότι ο ζητών τη μεταβολή δεν διώκεται για κάποια αξιόποινη πράξη.
 • Πιστοποιητικό, περί της στρατολογικής κατάστασης, προκειμένου για άνδρες.
 • Γραμμάτιο καταθέσεως, στο Δημόσιο Ταμείο του νόμιμου τέλους αλλαγής επωνύμου, ύψους σήμερα 15,00€ (άρθρο 18 παρ. 2 δ Ν. 12/1975).

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος παραγγέλλει, με δαπάνη του ενδιαφερόμενου, τη δημοσίευση περίληψης της αίτησης αλλαγής επωνύμου σε μία εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην πρωτεύουσα ή την περιφέρεια του νομού, ή γειτονικού νομού. Η περίληψη πρέπει να περιέχει ακριβή σημείωση περί του ονόματος, επαγγέλματος, τόπου και έτους γέννησης και κατοικίας του ενδιαφερόμενου, περί του επωνύμου, η απόκτηση του οποίου επιδιώκεται, ως και πρόσκληση σε κάθε αντιτιθέμενο στη ζητούμενη αλλαγή, όπως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από της δημοσιεύσεως, υποβάλει στο δήμαρχο τις αντιρρήσεις του. Μετά την πάροδο της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, ο Δήμαρχος εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με την οποίο αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. Με την ίδια απόφαση αποφαίνεται συγχρόνως και επί των αντιρρήσεων που τυχόν έχουν υποβληθεί κατά της ζητούμενης αλλαγής. Η απόφαση, με την οποία αποδέχεται τη ζητηθείσα αλλαγή επωνύμου, κοινοποιείται στις αρχές που τηρούν δημοτολόγιο και μητρώο αρρένων, στο γραφείο ποινικού μητρώου του οικείου Πρωτοδικείου, στην Εισαγγελία και Αστυνομικές Αρχές του τόπου γεννήσεως και κατοικίας του ενδιαφερόμενου και στον ενδιαφερόμενο για να την προσκομίσει στην Αστυνομική Αρχή του τόπου της κατοικίας του, κατά την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας.

Για την αλλαγή επιθέτου πρέπει να υφίστανται συγκεκριμένοι και σοβαροί λόγοι (να  είναι προσβλητικό της τιμής, να μην είναι εύηχο, να προκαλεί σύγχυση ως προς την καταγωγή), ικανοί να δικαιολογήσουν τη μεταβολή του επωνύμου. Και τούτο διότι, όπως έχει κριθεί νομολογιακά το επώνυμο, το οποίο έχει καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση του προσώπου, ενδιαφέρει προφανώς τη δημόσια τάξη και τις ειδικότερες εκφάνσεις της, όπως την αποτελεσματική αστυνόμευση και δίωξη του εγκλήματος , αλλά  και με την ασφάλεια των συναλλαγών και των εννόμων εν γένει σχέσεων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ατόμου.

Δικαιολογητικά για πρόσληψη πατρωνύμου-μητρωνύμου (προκειμένου για παιδί αγνώστου πατρός, μητρός ή γονέων)

Η πρόσληψη πατρωνύμου ή μητρωνύμου αφορά σε παιδιά που είναι μη αναγνωρισμένα ή προέρχονται από άγνωστους γονείς. Ο έχων την μέριμνα ενός παιδιού με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση στο Δήμο εγγραφής του, με αίτημα το παιδί να λάβει ως πατρώνυμο ή μητρώνυμο, όποιο όνομα εκείνος επιλέξει. Περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να διαβάσεις εδώ ενώ τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείς είναι:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου ή αν είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης του ενδιαφερομένου
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής στα μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγια ( για άνδρα )
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο (για γυναίκα)
 • Υπεύθυνη δήλωση με την οποία αναφέρει το επώνυμο και πατρώνυμο του (κατά περίπτωση).

Δικαιολογητικά για έκδοση διαβατηρίου σε ανήλικο τέκνο εντός ή εκτός γάμου

Σύμφωνα με τη διεύθυνση διαβατηρίων της Αστυνομίας, τα δικαιολογητικά που χρειάζεσαι για την έκδοση βιβλιαρίου σε ανήλικο τέκνο, είναι:

 • Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που εκτυπώνεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτημάτων και στην οποία είναι ενσωματωμένη υπεύθυνη δήλωση που περιλαμβάνει τα εξής:

– Όταν ο ανήλικος είναι κάτω των 13 ετών, ο ασκών την επιμέλεια πιστοποιεί:

 • την αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας του ανηλίκου και την έκδοση ή όχι διαβατηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του.

– Όταν ο ανήλικος είναι άνω των 13 ετών, δηλώνει:

 • αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανωμοτί κατάθεση ή ψευδή δήλωση, εφόσον τα αδικήματα αυτά αφορούν την έκδοση, τη χρήση ή την απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου.
 • αν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα.
 • αν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
 • αν διαμένει μόνιμα στη αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας και εάν έχει  εκδοθεί στο όνομά του διαβατήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του.
 • Παράβολα είσπραξης εσόδων.

– Παράβολο χαρτοσήμου:

 • Για διαβατήριο πενταετούς διάρκειας παράβολο ονομαστικής αξίας 22 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 26,40 ευρώ (άνω των 14 ετών).
 • Για διαβατήριο τριετούς διάρκειας παράβολο ονομαστικής αξίας 13 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 15,60 ευρώ (έως 14 ετών).
 • Για διαβατήριο διάρκειας 13 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 9 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 10,80 ευρώ.(Αποκλειστικά και μόνο για διαβατήρια που χορηγούνται κατ’εξαίρεση σύμφωνα με την παρ.3 του Άρθρου 1 του Π.Δ 25/2004 και την παρ.3 του Άρθρου 4 του Π.Δ 25/2004 ως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 3 του Π.Δ 135/2007.)
 • Για διαβατήριο διάρκειας 8 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40  ευρώ.(Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις που η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι προσωρινά αδύνατη )
 • Για διαβατήριο διάρκειας 3 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40  ευρώ. (Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις διαβατηρίων που χορηγούνται σύμφωνα με την περ. β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του  Π.Δ.25/2004 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του Άρθρου 1 του Π.Δ 30/2010)

– Παράβολο Δημοσίου για έντυπο βιβλιαρίου ή διπλότυπο: 53,00 ευρώ

– Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη ή διπλότυπο:    5,00 ευρώ

Αντί για παράβολα δύναται να κατατίθενται διπλότυπα είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ., στα οποία θα εμπεριέχονται όλα τα ανωτέρω ποσά.

 • Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας για όσους έχουν εφοδιαστεί. (Υποχρεωτικός εφοδιασμός για ανηλίκους άνω των 12 ετών).
 • Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου) για τους κάτω των 12 ετών, οι οποίοι δεν έχουν εφοδιαστεί με δελτίο ταυτότητας. Στο πιστοποιητικό επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ανήλικου και πραγματοποιείται βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τη δημοτική Αρχή που είναι εγγεγραμμένος ο πολίτης, από οποιαδήποτε αστυνομική Αρχή, καθώς και από τα Κ.Ε.Π. Το πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την ΔΙΑΔΠ/Α/18532/06 (ΦΕΚ 1309/Β’) απόφαση Υπουργού ΕΣΔΔΑ. Πιστοποιητικά που προέρχονται απο τα Κ.Ε.Π. ή που προσκομίζονται απο τον ίδιο τον αιτούντα κατά τη διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση διαβατηρίου δεν θα γίνονται αποδεκτά.
 • Μια πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη φωτογραφία 4×6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.
  Σε περιπτώσεις ατόμων με προβλήματα όρασης, όταν δεν πληρούνται επακριβώς οι τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφιών (π.χ. μη εστιασμός, κλειστοί οφθαλμοί, παραμόρφωση χαρακτηριστικών προσώπου κλπ) συνυποβάλλεται, είτε απλή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Τυφλών οικείας Υπηρεσίας, η οποία πιστοποιεί την εν λόγω κατάσταση, είτε ιατρική βεβαίωση – γνωμάτευση.

Τα ως άνω δικαιολογητικά κατατίθενται από τους γονείς παρουσία του ανηλίκου και υπογράφονται από αυτούς και τον άνω των 12 ετών ανήλικο.  Εάν παρίσταται μόνον ο ένας γονέας, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου, με θεωρημένο το ιδιόχειρο της υπογραφής του.

Όταν δεν δύνανται να παραστούν οι ασκούντες την επιμέλεια, για λόγους ανωτέρας βίας, παρίσταται οποιοσδήποτε συγγενής του ανηλίκου, ο οποίος εξουσιοδοτείται σχετικά από τον ένα γονέα, υποβάλλοντας και την έγγραφη συναίνεση του άλλου.

Το ιδιόχειρο της υπογραφής των γονέων βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή της ως άνω εξουσιοδότησης ούτε της έγγραφης συναίνεσης, απαιτείται ο διορισμός επιτρόπου και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1601 και 1602 Α.Κ. πρόσωπα κατά περίπτωση.

[highlight]Διαβατήριο εκδίδεται σε αβάπτιστο τέκνο μέχρι 12 μηνών. Από αυτή την ηλικία και έπειτα αν το παιδί παραμένει αβάπτιστο, μπορεί να γίνει ονοματοδοσία και με το χαρτί της ονοματοδοσίας να γίνει και η έκδοση του διαβατηρίου.[/highlight]

Όταν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή το παιδί έχει γεννηθεί εκτός γάμου, την έκδοση του διαβατηρίου μπορεί να αιτηθεί ο γονιός που έχει την επιμέλεια, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του γονιού που ασκεί τη γονική μέριμνα (στο διαζύγιο) ή που έχει τη γονική μέριμνα αλλά δεν την ασκεί (σε περίπτωση αναγνωρισμένου τέκνου εκτός γάμου). Περισσότερες πληροφορίες σε παλαιότερο άρθρο της δικηγόρου μας, εδώ. 

Δικαιολογητικά για βιβλιάριο απορίας σε ανασφάλιστους

Σύμφωνα με την ΥΑ υπ’ αριθ.  139491 /ΦΕΚ Β 1747 2006 με τίτλο «Νοσηλευτική και Ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη ανασφαλίστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών» ορίζονται ως δωρεάν δικαιούχοι νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και συνεπώς ως δυνάμενοι να εκδώσουν βιβλιάριο ασθενείας  μεταξύ άλλων και εφόσον δεν δικαιούνται τοιαύτη άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα, όσοι Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής (ομογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς) ή ανιθαγενείς ή υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ανασφάλιστοι και το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 Ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης. Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψιν αν υπάρχει, είναι το τεκμαρτό.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως ενώ το όριο των 6.000 ευρώ δεν έχει καταργηθεί, λένε πως επίκειται να το τροποποιήσουν και να κάνουν πλέον δεκτές αιτήσεις ατόμων με εισόδημα μέχρι και 9.000 ευρώ, κάτι που έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται σε ορισμένες υπηρεσίες, όπως π.χ.  η υπηρεσία της Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, με την οποία και έχει επικοινωνήσει το γραφείο μας. Προετοιμάζεται μάλιστα ήδη στην επιτροπή του αρμόδιου υπουργείου νέα απόφαση, που αναμένεται να εκδοθεί άμεσα, ώστε να ανεβάσει το όριο αυτό και ρητώς και επισήμως στις 9.000 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να δείς εδώ και εδώ.

Τα δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου ανασφαλίστου, κατατίθενται στις διευθύνσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας των κατά τόπους δήμων. Επομένως θα χρειαστείς:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986,   στην οποία να δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος
  α)  είναι άνεργος
  β)  είναι ανασφάλιστος
  γ)  δε δικαιούται σύνταξη εσωτερικού η εξωτερικού
  δ) σε περίπτωση που ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει την Υπηρεσία μας και να  επιστρέψει το  βιβλιάριο
  ε)  δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση.
 • Εκκαθαριστικό Εφορίας  (του προηγούμενου έτους, αντίγραφο δήλωσης του τρέχοντος έτους και Ε9 αν προκύπτουν ακίνητα και Ε2)
 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή αντίγραφα όλων των σελίδων του Διαβατηρίου και Ειδικού δελτίου Ταυτότητας ομογενούς . Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο κατοικίας ) ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.
 • Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. για τα ικανά προς εργασία άτομα από 29 έως 55 ετών.
 • Δύο φωτογραφίες  (σε περίπτωση που εκδίδεται  για πρώτη φορά βιβλιάριο ανασφαλίστου) Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο που να αναφέρει  το είδος της πάθησης ή βεβαίωση εισαγωγής  σε Νοσοκομείο, εφόσον παραμένει νοσηλευόμενος. Για έγγαμους απαιτούνται  δικαιολογητικά και  για τους δύο συζύγους,  εάν είναι  διαζευγμένοι   το διαζύγιο  και  εάν είναι  σε διάσταση  Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986,   στην οποία να δηλώνεται ότι είναι σε διάσταση.
 • Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης στον Ο.Γ.Α.  θα προσκομίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης των δικαιολογητικών για σύνταξη.  Για άτομα με αναπηρία απαιτείται  αντίγραφο γνωμάτευσης υγειονομικής Επιτροπής
 • Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ασφαλισμένος και δεν δικαιούται ιατροφαρμακευτική & νοσοκομειακή περίθαλψη για το έτος…………..
 • (Οι βεβαιώσεις από τους ασφαλιστικούς φορείς ΙΚΑ- ΟΑΕΕ- ΟΓΑ περί μη ασφάλισης ζητούνται αυτεπάγγελτα)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ζητείται αυτεπάγγελτα)

Στους δικαιούχους χορηγείται βιβλιάριο ανασφαλίστου για ένα (1) έτος. Αναλυτικά τα δικαιολογητικά ανά κατηγορία, μπορείς να δείς εδώ.

Δικαιολογητικά για τη δήλωση του θανάτου στην εφορία

Δες αναλυτικό οδηγό εδώ 

Δικαιολογητικά για έξοδα κηδείας

Δες αναλυτικό οδηγό ανά ταμείο, εδώ 

Δικαιολογητικά για διαχωρισμό Α.Φ.Μ. στην εφορία (ζευγάρια σε διάσταση)

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τα κοινά , για όλες τις εφορίες δικαιολογητικά, κάθε Δ.Ο.Υ. μπορεί να ζητήσει ξεχωριστά και επιπλέον δικαιολογητικά για να διαχωρίσει τον Α.Φ.Μ. σου από του/της συζύγου και να μπορείς να υποβάλλεις ξεχωριστή φορολογική δήλωση μόνος/η σου. Τα βασικά δικαιολογητικά που θα χρειαστείς είναι:
α) Αίτηση διαζυγίου
ή
β) αγωγή διετούς διάστασης
ή
β) Πρακτικό κατανομής κοινής περιουσίας σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου.
Με ένα ή με όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (ανάλογα τη Δ.Ο.Υ.που ανήκεις) και με τη ταυτότητά σου, πηγαίνεις στο Μητρώο και κάνεις διαχωρισμό Α.Φ.Μ.

Δικαιολογητικά για οικογενειακή μερίδα λόγω διαζυγίου ή τέκνου εκτός γάμου

Μεταβολή οικογενειακής μερίδας λόγω διαζυγίου
Η ενδιαφερόμενη με τη ταυτότητά της, πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Λύση γάμου από το ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί ο γάμος
 • Αίτηση για μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα

Εάν υπάρχουν παιδιά, σε ορισμένους δήμους, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών, για να γραφούν αυτά ανάλογα με την ονομαστική μερίδα της/του συζύγου. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται και η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού των δύο γονέων, καθώς και της δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό) ή μόνον η δικαστική απόφαση επιμέλειας, εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄ αντιδικία, και το πιστοποιητικό Γραμματείας πρωτοδικείου που θα αναφέρει για την συγκεκριμένη απόφαση δεν ασκήθηκαν κατά αυτής άλλα ένδικα μέσα.
Προσοχή: Σύμφωνα με παλαιότερο άρθρο μας εδώ και σύμφωνα με το αρθ. 22 κ.ε. του Νόμου 344/1976, το τέκνο λαμβάνει την δημοτικότητα του πατέρα και μπορεί να είναι γραμμένο στις μερίδες και των δύο γονιών. Αν η μητέρα θέλει να είναι γραμμένο μόνο στη δική της μερίδα, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την συναίνεση του πατέρα.

Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω τέκνου εκτός γάμου

Για τον δημότη
Αίτηση
Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τις μεταβολές στο περιθώριο λόγω αναγνώρισης (και με αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
Συμβολαιογραφική Πράξη εκούσιας αναγνώρισης τέκνου από το πατέρα

Για την δημότισσα:
Αίτηση
Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (και με αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

Δικαιολογητικά για κοινωνικό τουρισμό ΕΟΤ

Στο Πρόγραμμα 6ήμερων Διακοπών μπορούν να συμμετέχουν οι παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων με τα προστατευόμενα μέλη τους, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων του τέως Οργανισμού Εργατικής Εστίας (για λογαριασμό της οποίας υλοποιεί προγράμματα ο ΟΑΕΔ) ή του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας καθώς και των μελών του Ταμείου Νομικών και με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

 • Μόνιμοι υπάλληλοι και Συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ.
 • Μισθωτοί ή συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εφόσον δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ της τέως Εργατικής Εστίας (ΟΑΕΔ), και συνεπώς δεν είναι δικαιούχοι των Προγραμμάτων του.
 • Εν ενεργεία ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., που ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελματίες ή επιχειρηματίες πρώην Τ.Ε.Β.Ε. ,Τ.Σ.Α, , πρώην ΤΑΕ οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος της τέως Εργατικής Εστίας .Εξαιρούνται τα μέλη του Ταμείου Νομικών (το οποίο υλοποιεί για τα μέλη του δικό του Πρόγραμμα) .
 • Συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε., που ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελματίες, ή επιχειρηματίες πρώην Τ.Ε.Β.Ε., πρώην ΤΑΕ και Τ.Σ.Α., με την προϋπόθεση ότι η συνταξιοδότηση (βάσει αρχικής απόφασης συνταξιοδότησης) καλύπτεται από ένα από τα παραπάνω ταμεία, ακόμη και αν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καλύπτεται από το ΙΚΑ και οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος της τέως Εργατικής Εστίας(νυν δικαιούχοι ΟΑΕΔ).
 • Oι ασφαλισμένοι ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ
 • Οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Β ΔΝΣΗ (πρώην ΤΑΥΣΙΤ) στους οποίους δεν γίνονται κρατήσεις για την τέως Εργατική Εστία (νυν ΟΑΕΔ) .
 • Οι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ (εν ενεργεία και συνταξιούχοι)
 • Οι συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ (εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν από 01/01/1978 ως 31/12/2005)
 • Άτομα τα οποία είναι ασφαλισμένοι της Πρόνοιας ή τα οποία λαμβάνουν επίδομα απορίας ή αναπηρίας από την Πρόνοια έστω και αν είναι ασφαλισμένοι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα ως προστατευόμενα μέλη κύριων ασφαλισμένων δικαιούχων του Προγράμματος αυτού.
 • Άτομα τα οποία είναι αυτασφαλιζόμενα του Ι.Κ.Α προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από αυτό.
 • Άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ με αυτασφάλιση και εφ όσον τα περισσότερα ένσημά τους προέρχονται από την αυτασφάλιση.
 • Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος, εφόσον ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες δικαιούχων της προηγούμενης παραγράφου.
 • Πολύτεκνοι (τέσσερα τέκνα και άνω): Οι πολύτεκνοι, που ανήκουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες ασφαλισμένων, δικαιούνται δελτίου για τον εαυτό τους και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξαρτήτως εισοδήματος, κάθε χρόνο για ένα από τα υποπρογράμματα του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους».

Ειδικές Διευκρινίσεις:

 • Οι διαζευγμένοι δικαιούχοι του Προγράμματος εφόσον έχουν υπό την προστασία τους τέκνα των οποίων έχουν τη δικαστική επιμέλεια (θα προσκομίζουν το ανάλογο πιστοποιητικό στο Κ.Ε.Π.) δικαιούνται δελτίου για τους εαυτούς τους και τα προστατευόμενα τέκνα τους, ανεξάρτητα αν τα τέκνα είναι ασφαλισμένα στον έτερο από τους διαζευγμένους γονείς.
 • Οι εν διαστάσει γονείς, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, στην οποία συμπεριλαμβάνουν και τα τέκνα τους, δικαιούνται δελτίου για τον εαυτό τους και τα προστατευόμενα τέκνα τους ανεξάρτητα αν αυτά είναι ασφαλισμένα στον έτερο από τους εν διαστάσει γονείς.
 • Τα νεόνυμφα ζευγάρια τα οποία δεν έχουν κάνει φορολογική δήλωση από κοινού θα προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη γάμου και τα ατομικά εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας, προκειμένου να υπολογισθεί το οικογενειακό εισόδημα από το άθροισμα των δύο φορολογητέων ποσών.
 • Σημειώνεται ότι τα προστατευόμενα μέλη (παιδιά) των δικαιούχων, όπως προκύπτει από το βιβλιάριο του ασφαλιστικού φορέα, δικαιούνται των παροχών μέχρι της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους, ή του 24ου εφόσον είναι άνεργοι, ή του 26ου εφόσον συνεχίζουν να σπουδάζουν, και ανεξαρτήτου ηλικίας εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρία 67% και άνω.
 • Επισημαίνεται ότι τα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών δεν είναι υποχρεωτικό να καταλύσουν μαζί με τους γονείς.
 • Διευκρινίζεται επίσης ότι δελτίο Εξαήμερων διακοπών του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» χορηγείται και σε συνταξιούχους (συζύγους-τέκνα), που λαμβάνουν σύνταξη από τα ως άνω ταμεία λόγω θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου, εφόσον η σύνταξη αυτή αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων τους.

Οι δικαιούχοι, προκειμένου να λάβουν Δελτία του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών και εφόσον πληρούν όχι μόνο τις παραπάνω προϋποθέσεις αλλά και τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζονται κάθε χρόνο, θα πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΕΠ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Φωτοαντίγραφο, του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους 2013 που αφορά εισοδήματα του 2012. Δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και οι πολύτεκνοι.
• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
• Φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ασθενείας σε ισχύ από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του.
• Απόδειξη κράτησης μέσω Τράπεζας σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και αναφέρονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο καταλυμάτων του Ε.Ο.Τ., για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το κατάλυμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποιο υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή του δικαιούχου μπορεί να υποβληθεί απόδειξη κράτησης μέσω ΕΛ.ΤΑ. η οποία όμως θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι πρόκειται για κράτηση σε συγκεκριμένο κατάλυμα καθώς και με απόδειξη καταβολής μέσω ebanking.
• Κάθε αποδεικτικό έγγραφο ή βεβαίωση που τεκμηριώνει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι δικαιούχος του Προγράμματος. Το βάρος της απόδειξης έχει πάντα ο δικαιούχος.

Δικαιολογητικά για κοινωνικό τουρισμό ΟΑΕΔ

«Δικαιούχοι» του προγράμματος είναι:

 • Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν πραγματοποιήσει το προηγούμενο έτος πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και έχουν καταβάλει εισφορά 0,35% υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας.
 • άνεργοι που το προηγούμενο έτος έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα).
 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

«Ωφελούμενοι» του προγράμματος είναι:

 • τα άνω των πέντε ετών προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων και με ανώτατο ηλικιακό όριο το 24ο έτος της ηλικίας τους, όπως αυτά αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου φορέα, ανεξαρτήτως από το αν αυτά ασφαλίζονται από τον ίδιο τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα.
 • τα άνω των πέντε ετών τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων και με ανώτατο ηλικιακό όριο το 24ο έτος της ηλικίας τους, τα οποία έχουν ίδια ασφάλιση λόγω σπουδών ή αναπηρίας, όπως αυτά αποδεικνύονται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • τα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων που συμπληρώνουν τα πέντε έτη κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όπως αυτά αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου φορέα, ανεξαρτήτως από το αν αυτά ασφαλίζονται από τον ίδιο τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα. Τα τέκνα της κατηγορίας αυτής αποκτούν δικαίωμα επιδότησης με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού από την ημερομηνία συμπλήρωσης του πέμπτου έτους της ηλικίας τους και έπειτα.
 • οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι προστατευόμενα μέλη και ασφαλίζονται από αυτούς, όπως αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου φορέα.
 • οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των παραπάνω περιπτώσεων α’ έως δ’ που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και μόνο όταν:
  i. η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται), όπως αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα Γ’ του παρόντος,
  ii. ο δικαιούχος ΑμεΑ είναι μεμονωμένο άτομο, χωρίς άλλα ενήλικα ωφελούμενα μέλη, που μπορούν να θεωρηθούν συνοδοί του,
  iii. ο δικαιούχος ΑμεΑ έχει ενήλικα ωφελούμενα μέλη, αλλά ανήκουν και αυτά στην κατηγορία ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και δεν μπορούν να θεωρηθούν συνοδοί του. Η επιλογή του συνοδού δικαιούχων ή ωφελουμένων ΑμεΑ γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ή ιδιαίτερη προϋπόθεση. Σε κάθε δικαιούχο ή ωφελούμενο ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αντιστοιχεί ένας συνοδός.

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι – ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού:

 • οι δικαιούχοι – ωφελούμενοι που έλαβαν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού στο πλαίσιο του προγράμματος του προηγούμενου έτους, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της επιταγής ή όχι. Εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και στο πρόγραμμα του τρέχοντος έτους, ακόμα και αν έλαβαν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού στο πλαίσιο του προγράμματος του προηγούμενου έτους.
 • οι δικαιούχοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.

Ο έλεγχος της πλήρωσης της προϋπόθεσης συμμετοχής των 50 ημερών εργασίας θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το ΙΚΑ, με βάση τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ που ο δικαιούχος θα συμπληρώσει στην αίτησή του. Εσφαλμένη συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ συνεπάγεται τον αποκλεισμό των δικαιούχων από το πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις συμμετεχόντων που για οποιονδήποτε λόγο οι ημέρες εργασίας τους δεν έχουν μηχανογραφηθεί από το ΙΚΑ (π.χ. εργαζόμενοι σε ΔΕΗ ή φορτοεκφορτωτές, δασεργάτες, εκδοροσφαγείς κ.ο.κ.), ο έλεγχος θα γίνει βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπεται να προσκομισθούν στην Ενότητα Γ’ του παρόντος. Μη προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών συνεπάγεται τον αποκλεισμό των δικαιούχων από το πρόγραμμα.
Ο έλεγχος της πλήρωσης της προϋπόθεσης συμμετοχής των 50 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας και της εγγεγραμμένης ανεργίας για τα ΑμεΑ θα γίνει από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.

Πως γίνονται οι αιτήσεις:

 • Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο χρονικό διάστημα που ορίζει κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από τους ίδιους τους δικαιούχους και όχι μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
 • Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται αποκλειστικά από τους δικαιούχους και όχι από τους ωφελούμενους αυτών. Στην αίτηση των δικαιούχων συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία των ωφελουμένων τους.
 •  Τα έντυπα ηλεκτρονικών αιτήσεων βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής:
  α. Οι υποψήφιοι εισέρχονται στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
  β. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ».
  γ. Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον δικαιούχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου και αναγράφει την ακριβή ημερομηνία υποβολής.
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής με άλλο τρόπο και όχι ηλεκτρονικά, ο υποψήφιος δικαιούχος αποκλείεται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
 • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως μετά την ημερομηνία και ώρα που έχει ορίσει ο ΟΑΕΔ, δεν είναι δυνατή.
 • Οι δικαιούχοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την προϋπόθεση των 50 ημερών εργασίας, συμπληρώνουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική αίτησή τους τα πεδία που αφορούν στην ύπαρξη ή μη μηχανογραφημένων ημερών εργασίας και στον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ, διαφορετικά αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
 • Σύζυγοι που και οι δύο είναι δικαιούχοι του προγράμματος, υποβάλλουν ηλεκτρονικά ο καθένας τη δική του αίτηση, συμπληρώνοντας σε ειδικό πεδίο ο ένας τα στοιχεία του άλλου (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ), προκειμένου να διασυνδεθούν οι αιτήσεις τους. Ωφελούμενα μέλη των περιπτώσεων α, β, γ, ε της παραγράφου 2 της ενότητας Α’ του παρόντος, μπορούν να δηλώνονται και από τους δύο συζύγους στις αιτήσεις τους. Με τη διασύνδεση των αιτήσεων τυχόν επιλογή του ενός συζύγου θα εξασφαλίσει και επιλογή του άλλου (βλ. σχετικά παρ. 11 της Εν. Ε’ του παρόντος) και θα εκδοθεί μία κοινή Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού για αυτούς και τα ωφελούμενα μέλη τους.
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση εκτός αυτής της ως άνω παραγράφου 7 (συζύγων – δικαιούχων που δηλώνουν και στις δύο αιτήσεις τα ίδια ωφελούμενα μέλη και τα στοιχεία του/της συζύγου), όταν έστω και ένα κοινό ωφελούμενο μέλος δηλώνεται από διαφορετικούς δικαιούχους, οι δικαιούχοι αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
 • Διαζευγμένος δικαιούχος πατέρας δικαιούται να δηλώσει στην αίτησή του τα τέκνα του ως ωφελούμενα, μόνο αν έχει τη δικαστική επιμέλεια. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση της μητέρας ότι συναινεί στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
 • Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
 • Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των ωφελουμένων αυτού αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης.
 • Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο με νέες αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων σε αντικατάσταση των προηγουμένων, οι οποίες ακυρώνονται.

Δικαιολογητικά που επιδεικνύονται από όλες τις κατηγορίες δικαιούχων
i. Έγγραφα Ταυτοπροσωπίας
• για Έλληνες πολίτες: ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας, • για πολίτες της ΕΕ: ταυτότητα ή διαβατήριο
• για υπηκόους τρίτων χωρών: άδεια διαμονής και διαβατήριο.
ii. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου και ο ΑΜΚΑ των ωφελουμένων μελών του (εφόσον υπάρχουν ωφελούμενα μέλη).

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από όλες τις κατηγορίες δικαιούχων
Από όλες τις κατηγορίες δικαιούχων υποβάλλονται στις Υπηρεσίες υποχρεωτικά ΜΟΝΟ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. Φωτοαντίγραφα από τα Βιβλιάρια ασθενείας σε ισχύ από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του, στην περίπτωση που δηλώνονται στην αίτηση ως ωφελούμενοι προστατευόμενα μέλη των περιπτώσεων α,γ,δ της παραγράφου 2 της Ενότητας Α’ του παρόντος.
ii. Φωτοαντίγραφα από τα ατομικά βιβλιάρια ασθενείας των ωφελουμένων σε ισχύ, στην περίπτωση που δηλώνονται στην αίτηση ως ωφελούμενοι τέκνα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 της Ενότητας Α’ του παρόντος.
iii. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν από την κατάθεσή του στην Υπηρεσία, στην περίπτωση που υπάρχουν στην οικογένεια ανήλικα τέκνα, εξαρτώμενα μέλη των περιπτώσεων α,γ,δ ή τέκνα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 της Ενότητας Α’ του παρόντος ή στην περίπτωση συζύγων – δικαιούχων που επιθυμούν να διασυνδεθούν οι αιτήσεις τους.

Δικαιολογητικά για βρεφονηπιακούς σταθμούς ΟΑΕΔ

Για την εγγραφή και επανεγγραφή των βρεφών – νηπίων οι γονείς ή κηδεμόνες, υποβάλλουν σε κάθε Βρεφονηπιακό Σταθμό για τον οποίο ενδιαφέρονται έντυπη αίτηση, η οποία χορηγείται από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό και από την ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. συνοδευόμενη από τα παρακάτω:

Α. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν από την κατάθεσή του στην Υπηρεσία.
2) Βεβαίωση υγείας του παιδιού( το έντυπο χορηγείται από τον βρεφονηπιακό Σταθμό ή την ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.).
3) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το οικονομικό έτος 2013.

Β. Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

1. Φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του πατέρα και της μητέρας, το οποίο να είναι θεωρημένο για το τρέχον έτος.
2. Για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη. Ο έλεγχος της πλήρωσης της προϋπόθεσης συμμετοχής των ημερών εργασίας θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το ΙΚΑ.
3. Στις περιπτώσεις συμμετεχόντων που για οποιονδήποτε λόγο οι ημέρες εργασίας τους δεν έχουν μηχανογραφεί από το ΙΚΑ(π.χ. εργαζόμενοι σε ΔΕΗ ή φορτοεκφορτωτές, δασεργάτες, κ.ο.κ.)

ί. Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησής τους για τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν και για το ποσοστό κρατήσεων υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας κατά το έτος 2013 ή
ϋ. Ατομικά Δελτία Εισφορών(ΑΔΕΙ) έτους 2013, ή
iii. Δελτία Ατομικών Εισφορών(ΔΑΤΕ) έτους 20134. Μητέρα που δηλώνει κατά κύριο επάγγελμα αγρότισσα θα πρέπει να είναι άμεσα ασφαλισμένη στον ΟΓΑ.

4. Για τους επιδοτούμενους ανέργους το χρονικό διάστημα επιδότησης από τον ΟΑΕΔ θα ελεχθεί με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το Ο.Π.Σ.(Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα).

5. Μητέρα εργαζόμενη με αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ το τελευταίο τρίμηνο πριν τη κατάθεση της αίτησης, υποχρεούται να προσκομίσει μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ και βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα διασταυρωθεί από το Μητρώο ΙΚΑ -ΟΑΕΔ, μέχρι τη λειτουργία έναρξης της σχολικής χρονιάς.

6. Οι αυτοαπασχολούμενοι/ες θα υποβάλλουν αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος στη ΔΟΥ και Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

7. Μητέρα που δηλώνει απασχολούμενη ευκαιριακά (οικιακοί βοηθοί κλπ), η αίτηση, εφόσον δε συνοδεύεται από ένσημα , δεν θα εξετάζεται.

8. Σε περίπτωση γονέων-κηδεμόνων με παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

9. Ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν είναι ορφανό (στη περίπτωση που δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

10. Βεβαίωση από το Στρατό, εάν ο γονέας είναι στρατιώτης.

11. Αντίγραφο διαζευκτηρίου – εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, – αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης καθώς και Δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι, ή εν διαστάσει.

12. Για τους πολίτες τρίτων χωρών εκτός των σχετικών δικαιολογητικών, που υποχρεούνται να καταθέσουν, απαραίτητη επιπλέον προϋπόθεση για την εγγραφή των παιδιών τους στο Σταθμό, είναι και η άδεια παραμονής στη χώρα μας ή εφόσον έχει λήξει, βεβαίωση που υπέχει θέση άδειας διαμονής. Προσκομίζονται επίσης τα διαβατήρια των γονέων και των παιδιών σε ισχύ καθώς στη και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε επίσημη μετάφραση.

Δικαιολογητικά για μετεγγραφές φοιτητών

Το ίδρυμα στο οποίο θα πρέπει να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι -για μεταφορά της θέσης τους- φοιτητές, είναι αυτό στο οποίο επιθυμούν να μεταφερθούν και όχι αυτό στο οποίο έχουν ήδη εισαχθεί ενώ όλες τις προϋποθέσεις καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια μπορείς να δείς εδώ.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής θεμελιώνουν οι παρακάτω κατηγορίες:
α) Πολύτεκνοι γονείς και τέκνα πολυτέκνων. Ως πολύτεκνοι θεωρούνται όσοι πληρούν μια εκ των προϋποθέσεων του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Ά 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/06 (‘Α 75).

β) Γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αγάμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας.

γ) Τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α΄120)

δ) Ορφανοί φοιτητές ή σπουδαστές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών των ορφανών από τον έναν ή και τους δύο γονείς δε λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του αποβιώσαντος γονέα ή των αποβιωσάντων γονέων που είχαν τυχόν δηλώσει κατά την τελευταία τριετία πριν από την αίτηση μετεγγραφής.

ε) Φοιτητές ή σπουδαστές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στα ΤΕΦΑΑ ή σε άλλη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ πέτυχαν μια από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Ά 121), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 στοιχείο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Ά 210) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο Γ.1 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (Ά 120).

στ) Φοιτητές ή σπουδαστές με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων και επιθυμούν να μετεγγραφούν σε τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ευρισκόμενα εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης.

ζ) Αδέλφια που φοιτούν σε τμήματα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους και που επιθυμούν τη μετεγγραφή τους κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος σε αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. με εκείνα που ενεγράφησαν, ευρισκόμενα στον ίδιο Νομό και εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης.

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής των ανωτέρω κατηγοριών μετεγγράφονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό και πέραν του συνολικού ποσοστού των κάθε φύσεως μετεγγραφών και κατατάξεων που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για μετεγγραφή έχουν μόνο όσοι βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους. Εάν ο λόγος μετεγγραφής των κατηγοριών γ, δ ε, στ και ζ ανακύψει μεταγενέστερα, τότε οι αιτήσεις υποβάλλονται στις  Γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα.
 • Εκτύπωση Ηλεκτρονικής Αίτησης του ενδιαφερομένου.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί εντός τριμήνου από την υποβολή του.
 • Βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από το Τμήμα προέλευσης.
 • Ατομικό δελτίο επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας που εκδίδεται από το τμήμα προέλευσης, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται σε εξάμηνο μεταγενέστερο του πρώτου.
 • Βεβαίωση του τμήματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα του αδελφού ή της αδελφής, εφόσον στοιχειοθετείται δικαίωμα μετεγγραφής σε σχέση με τον αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.
 • Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασμός οργανισμού κοινής ωφελείας, από το οποίο προκύπτει ο τόπος κατοικίας του αιτούντος ή του προσώπου σε σχέση με το οποίο στοιχειοθετείται το δικαίωμα μετεγγραφής.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986  για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, στην οποία βεβαιώνεται ο τόπος κατοικίας του αιτούντος ή του προσώπου σε σχέση με το οποίο στοιχειοθετείται το δικαίωμα μετεγγραφής και γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.

Επιπλέον Κατά Περίπτωση Δικαιολογητικά
α) Η α κατηγορία να υποβάλλει επιπλέον, ληξιαρχική πράξη γέννησης των ιδίων και των αδελφών τους και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (αποκλειομένου του βιβλιαρίου ταυτότητας πολυτέκνων), που έχει εκδοθεί οπωσδήποτε εντός τριμήνου από την υποβολή του και το οποίο αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του γονέα ή των γονέων και πιστοποιεί την ταυτότητά τους, με τις τυχόν στο μεταξύ επελθούσες μεταβολές των στοιχείων και της οικογενειακής τους κατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 1910/1944 (Ά 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Ά 75). Αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη, υποβάλλεται έγγραφο αποδεικτικό της ηλικίας τους από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών για τις γυναίκες.

β) Η β κατηγορία οφείλει να υποβάλλει επιπλέον Ληξιαρχική πράξη γέννησης των ιδίων και των αδελφών τους. Αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη, υποβάλλεται έγγραφο αποδεικτικό της ηλικίας τους από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών για τις γυναίκες.

γ) Η γ κατηγορία οφείλει να υποβάλλει επιπλέον αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα που φονεύθηκε ή κατέστη πλήρως ανίκανος για την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α΄120), από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα.

δ) Η δ κατηγορία οφείλει να υποβάλλει επιπλέον, αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του ενδιαφερομένου των τριών τελευταίων οικονομικών ετών ή, αν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το λόγο μη υποβολής της και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Ά 75) με την οποία δηλώνονται τα απαιτούμενα ως άνω στοιχεία, από τα οποία θεμελιώνεται ο λόγος απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα όλων των φορολογούμενων μελών της οικογένειας του υποψηφίου, από κάθε πηγή, είτε δηλώνεται χωριστά είτε από κοινού.

ε) Η ε κατηγορία οφείλει να υποβάλλει επιπλέον, βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού περί της συνδρομής των προϋποθέσεων της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004, στην οποία αναφέρονται ιδίως το άθλημα στο οποίο διακρίθηκε ο αθλητής, η διοργάνωση στο πλαίσιο της οποίας διακρίθηκε και η ημερομηνία πραγματοποίησης της διάκρισης, η κατηγορία και η σειρά της διάκρισης, καθώς και η εγγραφή στον ειδικό πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Ά 121), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Ά 210) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο Γ.1 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (Ά 120), εφόσον αυτή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Στην ίδια βεβαίωση βεβαιώνεται, προκειμένου περί ομαδικού αθλήματος, ότι ο αθλητής συμμετείχε στο 50% και άνω των αγώνων της διοργάνωσης.

Σημειώνεται ότι εκτός από τα παραπάνω προβλεπόμενα δικαιολογητικά, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής μπορεί να ζητά από τους υποψήφιους για μετεγγραφή φοιτητές ή σπουδαστές να προσκομίσουν συμπληρωματικά και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο κατά την κρίση της δικαιολογητικό, που αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία τη συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων.

Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους με ηλεκτρονικό έγγραφο για το αποτέλεσμα της αίτησης μετεγγραφής, οι φοιτητές ή σπουδαστές των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. οφείλουν να προσκομίζουν στις αρμόδιες Γραμματείες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τον σχετικό έλεγχο νομιμότητας.

Όσοι δεν δικαιούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους οφείλουν να  υποβάλλουν στις Γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ίδια προθεσμία που θα έχουν και για την αίτησή τους.

Δικαιολογητικά για εγγραφή στο νηπιαγωγείο


Οι εγγραφές στο νηπιαγωγείο γίνονται μεταξύ 1-21 Ιουνίου του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
Στο νηπιαγωγείο φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων. 

Η πρώτη ηλικία (νήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών.
Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών
(Η ηλικία εγγραφής των νηπίων ορίζεται με τις διατάξεις του αρ. 10 παρ. 1 α του Ν.2327/95, ΦΕΚ 156 Α’, που αντικατέστησαν το αρ. 3 παρ. 3 εδ. 1ο του Ν. 1566/85, ως προς το θέμα της ηλικίας που πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα εγγραφόμενα στα  νηπιαγωγεία νήπια).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

 • Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.
 • Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ. (Το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή, συμπληρώνεται από ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ή με το εκάστοτε ασφαλιστικό ταμείο είτε από ιδιώτες ιατρούς -κυρίως παθολόγους ή παιδίατρους-και μπορείς να το κατεβάσεις από εδώ)
 • Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του / της Προϊσταμένου / νης του νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.
 • Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

1. Κάθε εγγραφή νηπίου που δεν έχει τη νόμιμη ηλικία θεωρείται άκυρη.

2. Οι αλλοδαποί εγγράφονται στο νηπιαγωγείο προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Ζητούνται ακόμη στοιχεία που φανερώνουν την εθνικότητά τους. με υπουργική απόφαση μπορεί να οριστεί διαφορετική διαδικασία για την εγγραφή των παραπάνω νηπίων και να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά ή να καθοριστεί διαφορετικά ο τρόπος εγγραφής Ελληνοπαίδων ομογενών με ξένη υπηκοότητα. Με παρόμοιες αποφάσεις μπορούν να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις εγγραφές, όταν για σοβαρούς λόγους Έλληνες ή αλλοδαποί αδυνατούν να καταθέσουν ή καταθέτουν ελλιπή δικαιολογητικά.

3. Τα αδήλωτα νήπια (άρθρο 3 Ν.Δ. 762/70) και όσα δεν είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ή Δημοτολόγια εγγράφονται ύστερα από δήλωση του γονέα ή του κηδεμόνα, με την οποία δηλώνεται η νόμιμη ηλικία.
Στην συνέχεια, με τη συνεργασία του /της προϊσταμένου /νης του νηπιαγωγείου και των γονέων ή κηδεμόνων, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για να εγγραφούν στα Μητρώα ή δημοτολόγια του δήμου ή κοινότητας.

4. Νήπια, τα οποία για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους καθώς και για λόγους υγείας που πιστοποιούνται με βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή κρατικού θεραπευτηρίου, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την Α’ τάξη του δημοτικού, παραμένουν για μια ακόμη χρονιά στο νηπιαγωγείο, ύστερα από δήλωση του γονέα.
Επανάληψη της φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα έτος επιπλέον, γίνεται ακόμη όταν διαπιστώνεται από ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή το σχολικό σύμβουλο προσχολικής ηλικίας ότι το νήπιο παρουσιάζει δυσκολίες για να παρακολουθήσει τα μαθήματα της Α’ τάξης του δημοτικού και εφόσον οι γονείς του το επιθυμούν.

5. Οι εγγραφές στις Μονάδες Ειδικής Αγωγής γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη φοίτηση στις μονάδες αυτές.

6. Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων εγγραφής νηπίων είναι μεγαλύτερος του αριθμού θέσεων του νηπιαγωγείου και εφόσον οι κτιριακές συνθήκες το επιτρέπουν, είναι δυνατό να λειτουργήσουν περισσότερα τμήματα νηπίων, ανεξάρτητα από την οργανικότητά του νηπιαγωγείου, ύστερα από απόφαση του προϊσταμένου Δ/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης, η οποία επικυρώνεται από το αρμόδιο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

7. Καταρχήν γίνονται δεκτά τα νήπια της πρώτης ηλικίας. Όταν ο αριθμός των υποψηφίων δεν επιτρέπει την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων γίνεται κλήρωση. Στις περιπτώσεις που ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις της Α’ ηλικίας και παραμένουν  ακόμη κενές θέσεις, αυτές συμπληρώνονται από νήπια Β’ ηλικίας κι αν οι αιτήσεις είναι πολλές γίνεται κλήρωση.

8. Η κλήρωση γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τις 21 Ιουνίου, αφού ληφθεί υπόψη η παράγραφος 12 αυτού του άρθρου, ενώπιον επιτροπής που αποτελείται από το διδακτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου και δύο εκπροσώπους των παρευρισκόμενων γονέων και κηδεμόνων. Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό με τη σειρά κλήρωσης, το οποίο υποβάλλεται στον προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης. με βάση τη σειρά κλήρωσης γίνεται η εγγραφή στο νηπιαγωγείο, καθώς και η πλήρωση των κενών θέσεων που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

9. Κατ’ εξαίρεση και χωρίς κλήρωση εγγράφονται τα παρακάτω νήπια των δύο ηλικιών:

α) Τα δίδυμα αδέλφια εφόσον έχει κληρωθεί ο ένας από αυτούς.
β) Τα τέκνα πολυτέκνων, αφού ληφθεί υπόψη η παρ. 10 του παρόντος άρθρου.
γ) Τα τέκνα των νηπιαγωγών που διδάσκουν στο νηπιαγωγείο και άλλων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε συστεγαζόμενα με το νηπιαγωγείο σχολεία.

10. Στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία τα δικαιολογητικά εγγραφής συγκεντρώνονται από τους /τις προϊσταμένους /νες των νηπιαγωγείων η δε κατανομή γίνεται από το διδακτικό προσωπικό, όταν ο αριθμός των νηπίων δεν απαιτεί κλήρωση.
Η κατανομή γίνεται με τρόπο ώστε στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία να εγγράφεται ο ίδιος αριθμός νηπίων Α’ και Β’ ηλικίας και περίπου ο ίδιος αριθμός από τα δύο φύλα.
Η κλήρωση στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία γίνεται με τη διαδικασία που καθορίζεται από την παράγραφο 11 αυτού του άρθρου. στην επιτροπή μαζί με τους εκπροσώπους των γονέων συμμετέχουν όλοι οι διδάσκοντες στα νηπιαγωγεία.

11. Σε περίπτωση συνεχούς απουσίας νηπίου πέραν του διμήνου και αφού ο γονέας ή κηδεμόνας δεν ανταποκρίθηκαν στις ειδοποιήσεις της Προϊσταμένης του νηπιαγωγείου, η θέση πληρώνεται από άλλο νήπιο που περιλαμβάνεται στη σχετική κατάσταση.

12. Όταν ένα νήπιο γίνει δεκτό για εγγραφή σε νηπιαγωγείο που λειτουργεί με εναλλασσόμενο ωράριο και τα αδέλφια του είναι μαθητές σχολείου που λειτουργεί πλησίον του νηπιαγωγείου ή συστεγάζεται με αυτό, το νήπιο εγγράφεται σε νηπιαγωγείο ή τμήμα νηπιαγωγείου που έχει το ίδιο ωράριο εργασίας με το παραπάνω σχολείο.

13. Εγγραφή νηπίου σε άλλο νηπιαγωγείο (μετεγγραφή) επειδή άλλαξε ο τόπος κατοικίας ή για άλλους ειδικούς λόγους γίνεται ή με την προσκόμιση εκ νέου των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου ή με βεβαίωση του /της προϊστάμενου /νης του νηπιαγωγείου ότι όλα τα δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί και έγινε κανονική εγγραφή. Αν στο νηπιαγωγείο έχουν πληρωθεί οι θέσεις και συγχρόνως δεν έχουν ικανοποιηθεί όλες οι αιτήσεις εγγραφής, το νήπιο που προέρχεται από μετεγγραφή εγγράφεται στο τέλος της κατάστασης αναμονής που αφορά την ηλικία του.

14. Με απόφαση του προϊσταμένου της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης, μπορεί να γίνει ομαδική μετεγγραφή νηπίων από ένα νηπιαγωγείο σε άλλο κοντινό, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για λόγους αποσυμφόρησης, όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός νηπίων στο πρώτο και  μικρός στο δεύτερο ή για λόγους αναδιάρθρωσης και ανακατανομής των σχολικών περιφερειών.
Η επιλογή των νηπίων που θα μετεγγραφούν  γίνεται μετά από κλήρωση, την οποία διενεργεί το σχολικό συμβούλιο.
Η κλήρωση γίνεται μόνο στην περίπτωση που το σύνολο του αριθμού των μετεγγραφομένων νηπίων υπολείπεται ή υπερτερεί του αριθμού των αιτήσεων των γονέων που εκουσίως θέλουν να μετακινήσουν τα παιδιά τους. Αν δεν υπάρχει σύλλογος γονέων, την κλήρωση διενεργεί επιτροπή παρόμοια με αυτή που αναφέρεται στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου.
Η εγγραφή στο νέο νηπιαγωγείο γίνεται με βάση τη βεβαίωση του /της προϊστάμενου /νης του νηπιαγωγείου από το οποίο προέρχονται τα νήπια.

15. Η διαδικασία εγγραφής στα πειραματικά νηπιαγωγεία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

Οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων είναι οι εξής:

 • Για τη λειτουργία Ολοήμερου Τμήματος, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων/φοιτούντων νηπίων/προνηπίων, είναι επτά (7).
 • Για την εγγραφή των νηπίων/προνηπίων στο Ολοήμερο Τμήμα δεν απαιτείται βεβαίωση εργασιακής κατάστασης γονέων/κηδεμόνων.
 • Για τη λειτουργία της Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης (07:00-08:00), ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγραφέντων/φοιτούντων νηπίων πρώτης ηλικίας, είναι πέντε (5).
 • Το Ωράριο λειτουργίας και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης, τηρούνται καθ’ όλο το διδακτικό έτος.

Δικαιολογητικά για την εγγραφή στη Α' τάξη δημοτικού

Οι εγγραφές στο δημοτικό, γίνονται μεταξύ 1-15 Ιουνίου του τρέχοντος ημερολογιακού έτους. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ. (Το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή, συμπληρώνεται από ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ή με το εκάστοτε ασφαλιστικό ταμείο είτε από ιδιώτες ιατρούς -κυρίως παθολόγους ή παιδίατρους-και μπορείς να το κατεβάσεις από εδώ)
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της §4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α )».Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/ 350 /67503 /Γ1/16-6-2011 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών αναζητούνται αυτεπάγγελτα και μόνο από τους Προϊσταμένους των Δημοσίων Νηπιαγωγείων και τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων, όπως ορίζεται από τη με αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532 /18-8-2006 (ΦΕΚ 1309Β /13-9-2006) Υ.Α. του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.1. α. Στα συστεγαζόμενα σχολεία τα δικαιολογητικά εγγραφής των μαθητών της Α’ τάξης συγκεντρώνονται, το διάστημα 1 με 15 Ιουνίου, από τους διευθυντές ή από επιτροπή που αποτελείται από ένα δάσκαλο κάθε σχολείου, οι δε μαθητές κατανέμονται ισομερώς προς τα λειτουργούντα τμήματα των σχολείων, με διαδικασία η οποία έχει προκαθοριστεί από το διδακτικό προσωπικό. Την κατανoμή κάνουν οι διευθυντές με τη μέλη της επιτροπής που συγκέντρωσε τα δικαιολογητικά. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την κατανομή των μαθητών που προέρχονται από μετεγγραφή, ανεξάρτητα από το σχολείο του συγκροτήματος στο οποίο απευθύνεται το αποδεικτικό μετεγγραφής, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία τμημάτων με ίσο αριθμό μαθητών.
β. Τα αδέλφια στα συστεγαζόμενα σχολεία εγγράφονται στο ίδιο σχολείο. Στις περιπτώσεις που νηπιαγωγεία λειτουργούv με εναλλασσόμενο ωράριο τα νήπια εγγράφονται σε νηπιαγωγείο της σχολικής περιφέρειας που ανήκουν, το οποίο έχει το ίδιο ωράριο εργασίας (ίδια βάρδια) με το δημοτικό σχολείο που φοιτούν τα αδέλφια τους, ανεξάρτητα αν σχολείο και νηπ/γείο είναι συστεγαζόμενα ή όχι.2. Κάθε εγγραφή μαθητή που δεν έχει τη νόμιμη ηλικία είναι άκυρη και ο διευθυντής του σχολείου ή ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης που την πραγματοποιεί ελέγχεται πειθαρχικά.3. α. Όταν διαπιστώνεται ότι ένας μαθητής έχει μικρότερη ηλικία, από αυτή που αντιστοιχεί στην τάξη φοίτησής του, τότε εντάσσεται σε τάξη αντίστοιχη της ηλικίας του, ανεξάρτητα εάν προέρχεται από ελληνικό σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ξένο σχολείο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Καμία αντιστοιχία ή ισοτιμία τίτλου δεν μπορεί να γίνει χωρίς την προϋπόθεση της νόμιμης ηλικίας της αντίστοιχης τάξης που ισχύει στην Ελλάδα.
γ. Όλα τα δικαιολογητικά των μαθητών που προέρχoνται από το εξωτερικό είναι μεταφρασμένα από τις νόμιμες υπηρεσίες.4. Οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται με την επιφύλαξη των δυο προηγούμενων (5 και 6) παραγράφων- στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς το ζητήσουν με σχετική δήλωση.
Αν οι μαθητές αυτοί υστερούν στην ελληνική γλώσσα, εφόσον οι γονείς τους το επιθυμούν, το πρώτο έτος φοίτησής τους σε ελληνικό σχολείο δε βαθμολογούνται στο μάθημα της Γλώσσας, για το οποίο γίνεται μόνο περιγραφική αξιολόγηση. Η αριθμητική αντιστοιχία των τάξεων ξένων σχολείων του εξωτερικού προς τις τάξεις του ελληνικού δημοτικού σχολείου καθορίζεται από τη Δ/νση Παιδείας, Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, σε συνεργασία με τη Δ/νση Σπουδών Π. Ε. του Υπουργείου Παιδείας. Η αντιστοιχία αυτή αποτελεί συγχρόνως και ισοτιμία των τίτλων σπουδών, η οποία βεβαιώνεται από το διευθυντή του σχολείου ή από τις προϊστάμενες του σχολείου αρχές.5. Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α’ τάξη προσκομίζοντας πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο χωρίς τη δέσμευση της ημερομηνίας έκδοσης, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου (εδάφια β, γ, δ).
Στις υπόλοιπες τάξεις οι μαθητές εγγράφονται καταθέτοντας τον τίτλο ή το αποδεικτικό μετεγγραφής ή επίσημη βεβαίωση φοίτησης
Σε περίπτωση που κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν προσκομισθεί αμέσως, ο γονέας ή ο κηδεμόνας αναλαμβάνει με δήλωσή του να το προσκομίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν μέχρι 15 Ιουνίου, δεν εκδίδεται τίτλος σπουδών. Εφόσον ζητηθεί μπορεί να χορηγηθεί βεβαίωση φοίτησης, ενώ ο τίτλος εκδίδεται μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

6. Οι προερχόμενοι από ιδιωτικά ή ξένα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα εγγράφονται στην αντίστοιχη τάξη ιδιωτικού, ξένου ή δημόσιου σχολείου με βάση το αποδεικτικό μετεγγραφής που εκδίδεται από το δ/ντή του σχολείου. Η χορήγηση του αποδεικτικού μετεγγραφής είναι υποχρεωτική, όταν ο γονέας καταθέσει σχετική αίτηση.

7. Μαθητής που δεν είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ή δημοτολόγια δήμων ή κοινοτήτων εγγράφεται στο βιβλίο Μητρώου και Προόδου με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή με υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή του κηδεμόνα, με την οποία βεβαιώνεται η νόμιμη ηλικία του και η υποχρέωσή του να γράψει το παιδί στο Μητρώο ή το δημοτολόγιο και να προσκομίσει στο σχολείο το πιστοποιητικό γέννησης.

8. Οι αδήλωτοι μαθητές (άρθρο 3 Ν.Δ. 762/70) εγγράφονται εφόσον κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου έχουν τη νόμιμη ηλικία και στη συνέχεια γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες από το διευθυντή και τους γονείς ή τον κηδεμόνα για να εγγραφούν στα μητρώα ή δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας. Εάν μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους δεν έχει ρυθμιστεί η εγγραφή στα Δημοτολόγια ή Μητρώα των μαθητών αυτών, όπως και των μαθητών της προηγούμενης παραγράφου, αναγράφεται σχετική ένδειξη στους τiτλους Προόδου και Σπουδών. Με τη λήξη του διδακτικού έτους ο Διευθυντής υποβάλλει στον αρμόδιο Προϊστάμενο έκθεση για τις ενέργειες που έχουν γίνει για την εγγραφή αδήλωτων μαθητών στην οποία αναφέρεται και το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών.

9. Στα σχολεία που λειτουργούν σε κοινωφελή ιδρύματα δημόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας εγγράφονται μαθητές, οι οποίοι καλύπτονται από το σκοπό του ιδρύματος. Τα κενά των τάξεων μπορούν να συμπληρώνονται από άλλους μαθητές, μετά από έγκριση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης Π.Ε.

10. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α’ τάξη μπορεί να γίνει για σοβαρούς λόγους υγείας που πιστοποιούνται με βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή κρατικού θεραπευτηρίου, με την οποία προσδιορίζεται και ο χρόνος της δικαιολογημένης καθυστέρησης. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση της επόμενης παραγράφου, ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτησή του στο νηπιαγωγείο, εφόσον οι γονείς του το επιθυμούν, στο οποίο γίνεται δεκτός κατά προτεραιότητα και χωρίς κλήρωση.

11. Εφόσον οι γονείς το επιθυμούν μπορεί να καθυστερήσει κατά ένα έτος η εγγραφή μαθητή στην Α’ τάξη, όταν παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της Α’ τάξης, όπως αυτό διαπιστώνεται από το Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής ή ύστερα από βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας.

12. Οι εγγραφές στις Μονάδες Ειδικής Αγωγής γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη φοίτηση μαθητών στις μονάδες αυτές.

13. Η διαδικασία εγγραφής στη Πειραματικά σχολεία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών είναι οι εξής:

 • Στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων/φοιτούντων μαθητών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15).
 • Για την εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα προϋπόθεση είναι η εργασιακή κατάσταση των γονέων/κηδεμόνων και προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας.
 • Η φοίτηση των μαθητών του Ολοήμερου Προγράμματος είναι υποχρεωτική.
 • Το Ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει και παραμένει το ίδιο μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα, μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας (14.00, 14.40, 15.30), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων. Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
 • Για τη λειτουργία της Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης (07:00-08:00), ο ελάχιστος αριθμός εγγραφέντων/φοιτούντων μαθητών που απαιτείται, είναι πέντε (5).

Δικαιολογητικά για τη λύση του γάμου θρησκευτικού ή πολιτικού

Για τη πνευματική λύση του θρησκευτικού γάμου στη Μητρόπολη
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει κάθε σύζυγος στη Μητρόπολη που ανήκει η εκκλησία όπου παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο, είναι τα εξής:

 1. Την απόφαση του Δικαστηρίου.
 2. Την έκθεση παραιτήσεως από ένδικα μέσα.
 3. Το Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει ασκηθεί κάθε ένδικο μέσο.
 4. Τα ανωτέρω διαβιβάζει ο εισαγγελεύς στον Μητροπολίτη διά να λυ­θεί ο θρησκευτικός γάμος.
 5. Παράβολο για Διαζύγιο από το Δημόσιο Ταμείο (15 ευρώ)
 6. Το Διαζύγιο που αναγράφει «εκτός γάμου» και το Διαζύγιο πού αναγράφει «απο­κλει­στικώς και μόνον διά την έκδοσιν 2ου ή 3ου γάμου».
 7. Ο ενδιαφερόμενος υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι παρα­λαμ­βά­νει το Διαζύγιο «αποκλειστικώς και μόνο διά την έκδοση αδείας γά­μου» και ότι σε περίπτωση απωλείας δεν αντικαθίσταται. Αυτή η υ­πεύ­θυνη δήλωση μένει στο  Αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως.

Τέλος να σημειωθεί ότι εκτός από το παράβολο, κάθε Μητρόπολη ζητάει και ένα επιπλέον ποσό που ορίζει η ίδια (20, 30 ή 40 ευρώ κλπ.) για το οποίο όμως θα πρέπει να ζητήσετε απόδειξη.

Για τη λύση του πολιτικού γάμου στο ληξιαρχείο 
Στην περίπτωση πολιτικού γάμου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
• Απόφαση διαζυγίου.
• Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
• Πιστοποιητικό παραίτησης από τα ένδικα μέσα.
• Παράβολο χαρτοσήμου αξίας 15 ευρώ.

Και στις δύο περιπτώσεις την αίτηση μπορεί να την κάνει ο ένας εκ των δύο πρώην συζύγων με τις ταυτότητες και των δύο ή κάποιος τρίτος με ειδικό πληρεξούσιο και τις ταυτότητες των δύο πρώην συζύγων.
Εφόσον παρέλθει 1 μήνας από την έκδοση του διαζευκτηρίου (θρησκευτικός γάμος) ή του πιστοποιητικού τελεσιδικίας (πολιτικός γάμος), η διαδικασία θεωρείται εκπρόθεσμη και απαιτείται το αντίστοιχο παράβολο χαρτοσήμου.

Δικαιολογητικά για τέλεση γάμου (πρώτου, δεύτερου, τρίτου κ.ο.κ.)

Για πολιτικό γάμο
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου είναι τα παρακάτω:

 • Απλή φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου .
 • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για τους γεννημένους στο εξωτερικό.
 • Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
 • Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από εφορία, από τον κάθε μελλόνυμφο.
 • Φωτοτυπία οποιουδήποτε αποδεικτικού (απόδειξη ΔΕΚΟ, κινητή τηλεφωνία, τράπεζα, βιβλιάριο ασθενείας, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ.), όπου θα φαίνεται ο τόπος κατοικίας,  για τον κάθε μελλόνυμφο.

Για τους Έλληνες του εξωτερικού

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου είναι τα παρακάτω:

 • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.
 • Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
 • Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου, εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο που θα καταθέσει και θα παραλάβει την άδεια γάμου και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία συμπληρώνεται ο τόπος κατοικίας, η ανυπαρξία κωλυμάτων, όπως και ο βαθμός του γάμου, αν είναι δηλαδή ο πρώτος, δεύτερος γάμος κοκ.

Τα παραπάνω παραλαμβάνονται, συμπληρώνονται και υπογράφονται στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο της κατοικίας του δημότη.

 • Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται το διαζευκτήριο ή η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από Δ.Ο.Υ και Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (απλή φωτοτυπία), εάν υπάρχουν διαθέσιμα.

Για τους αλλοδαπούς, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός. Αυτή η βεβαίωση πρέπει να είναι μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
2. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
3. Απλή φωτοτυπία διαβατηρίου
4. Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα σε ισχύ (άδεια παραμονής, βίζα, κάρτα ευρωπαίου πολίτη κλπ. σε απλή φωτοτυπία)
5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο πρέπει να προσκομισθεί μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
6. Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου πρέπει να προσκομισθεί μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
7. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία
8. Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από Δ.Ο.Υ. ανά άτομο.
9. Αντίγραφο οποιουδήποτε αποδεικτικού σε φωτοτυπία, όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας των μελλονύμφων.

Σημαντική διευκρίνιση για την επικύρωση ξενόγλωσσων εγγράφων

Τα ξενόγλωσσα κείμενα πρέπει να είναι σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης “APOSTILLE” για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.
Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής χορηγεί τη Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) σε διοικητικά έγγραφα των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών του Νομού ή της Περιφερείας.
Με την κύρωση της Σύμβασης της Χάγης, καταργείται η υποχρέωση διπλωματικής ή προξενικής επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων. Η Σύμβαση εφαρμόζεται στα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου Κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου Κράτους.
Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, απαιτείται θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (συγκεκριμένα από το τμήμα διεθνών σχέσεων).
Η Επίσημη μετάφραση των ξένων κειμένων στα Ελληνικά πρέπει να είναι θεωρημένη είτε από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης είτε από Έλληνα δικηγόρο.

Για θρησκευτικό γάμο

Α. Μεταξύ Ορθόδοξων Ελλήνων Χριστιανών

Όταν και οι δύο μελλόνυμφοι διαμένουν για χρονικό διάστημα πλέον του ενός χρόνου στην ίδια Ενορία, στον Ιερό Ναό της οποίας πρόκειται να τελέσουν τον γάμο τους, για να εκδοθεί η Άδεια Γάμου απαιτούνται:

 • Προαναγγελία Γάμου. Δημοσιεύεται σε Εφημερίδα, η οποία προσκομίζεται στον Ιερό Ναό.
 • Παράβολο χαρτοσήμου των δεκαπέντε (15) ευρώ για Γάμο. Προμηθεύεται από Δημόσιο Ταμείο (Δ.Ο.Υ.).
 • Παρουσία των μελλονύμφων μ ε τι ς Αστυνομικές τους ταυτότητες για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών. Η κατάρτιση των δικαιολογητικών γίνεται σε μέρα και ώρα, που έχει καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης με τον Εφημέριο Ιερέα.
 • Πιστοποιητικό Αγαμίας και ασχέτου συγγενείας για τον καθένα από τους μελλονύμφους. Εκδίδεται από τον Εφημέριο Ιερέα.

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Αγαμίας χρειάζονται:

 • Παρουσία δύο ενήλικων μαρτύρων με τις Αστυνομικές Ταυτότητες τους.
 • Δύο Δηλώσεις του Ν.1599/1986 (που αντικατέστησε τον Ν.105) περί της κατοικίας και της αγαμίας των μελλονύμφων. Τα έντυπα
 • προμηθεύονται από τήν Δ .Ο.Υ. Συμπληρώνονται παρουσία του Ε φημερίου Ιερέα και υπογράφονται από τον κάθε μελλόνυμφο.
 • Κληρικόσημο των δύο (2) ευρώ για το κάθε Πιστοποιητικό. Διατίθεται από τον Εφημέριο Ιερέα.

Ειδικές περιπτώσεις

α) Σε περίπτωση διαζευγμένου, κατατίθεται το Διαζευκτήριο με την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ» (λευκού χρώματος), το οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη, όπου αυτός τελέσθηκε. Σε περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικού Γάμου κατατίθεται η Ληξιαρχική Πράξη του Γάμου με το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης, που λύει τον γάμο αυτόν. Εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου.
β) Σε περίπτωση χηρείας. Κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου και βεβαίωση του Βαθμού Γάμου (Α’ ή Β’) από την Ενορία ή τη Μητρόπολη, ή Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου Γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού.
Και στις δύο περιπτώσεις, διαζυγίου ή χηρείας, θα πρέπει να έχει περάσει ένα ημερολογιακό έτος προκειμένου να τελεστεί το μυστήριο.
γ) Σε περίπτωση που ο ένας των μελλονύμφων κατοικεί σε άλλη ενορία, το Πιστοποιητικό Αγαμίας θα εκδώσει ο Εφημέριος Ιερέας της Ενορίας του. Εάν η Ενορία ενός εκ των μελλονύμφων ανήκει και σε άλλη Μητρόπολη, από αυτή που θα τελεσθεί ο Γάμος, το Πιστοποιητικό Αγαμίας θα πρέπει να εκδοθεί από τη Μητρόπολη αυτή και έπειτα προσκομίζεται στόν Εφημέριο Ιερέα, ο οποίος θά τελέσει τον Γάμο.
δ) Αν πρόκειται για περίπτωση εξαφάνισης του προηγούμενου συζύγου θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση η οποία όμως εκδίδεται μόνο αφού περάσουν 4 χρόνια από την εξαφάνιση του εν λόγω συζύγου.

Ο Φάκελος αιτήσεως Αδείας Γάμου και οι Δηλώσεις Προσδιορισμού Επωνύμου Τέκνων καταρτίζονται από τον Εφημέριο Ιερέα, ενώπιον του οποίου συμπληρώνονται και υπογράφονται τα σχετικά έγγραφα.
Εάν οι μελλόνυμφοι έχουν ήδη τελέσει Πολιτικό Γάμο, προσκομίζεται και Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Πολιτικού Γάμου. Δεν απαιτείται νέα Δημοσίευση σε Εφημερίδα αλλά προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της πρώτης, εάν υπάρχει.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στο Γραφείο Γάμων της Ιεράς Μητροπόλεως  από ένα τουλάχιστον των μελλονύμφων ή από συγγενή τους πρώτου βαθμού ή και από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση ενός των μελλονύμφων με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Τα Δικαιολογητικά εκδίδονται αυθημερόν και η Άδεια Γάμου παραλαμβάνεται αμέσως από τους ενδιαφερόμενους και προσκομίζεται στον Εφημέριο Ιερέα, για να καθοριστεί η μέρα και η ώρα τέλεσης του Μυστηρίου.

Μετά τον Γάμο οι νεόνυμφοι παραλαμβάνουν από τον Εφημέριο Ιερέα

 • Δήλωση Τελέσεως Γάμου υπογεγραμμένη από τον Εφημέριο Ιερέα, από τους νεονύμφους και από τους Παρανύμφους (κουμπάρους).
 • Δήλωση Προσδιορισμού Επωνύμου Τέκνων σε δύο αντίτυπα, ένα για κάθε νεόνυμφο.

Η Δήλωση Τελέσεως Γάμου κατατίθεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου, στα όρια του οποίου τελέσθηκε ο Γάμος, υποχρεωτικά εντός 40 ημερών από τη μέρα τελέσεως του Γάμου (σε εκπρόθεσμη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιμο). Η κατάθεση της Δήλωσης γίνεται από έναν εκ των νεονύμφων ή από εκπρόσωπο τους, ο οποίος φέρει μαζί του τις ταυτότητες και των δύο συζύγων.

Β. Μικτός γάμος μεταξύ Ελλήνων πολιτών

Σε περίπτωση Μικτού Γάμου, μεταξύ Ελλήνων πολιτών, Ορθοδόξου και Ετεροδόξου (Ρωμαιοκαθολικού ή Προτεστάντη), εκτός των ως άνω δικαιολογητικών, από το Ετερόδοξο μέλος απαιτούνται επιπλέον τα εξής:

 • Πιστοποιητικό Βαπτίσεως. Εκδίδεται από τον Ναό, όπου τελέστηκε το Βάπτισμα.
 • Πιστοποιητικό Αγαμίας. Εκδίδεται από την Ενορία, στην οποία ανήκει το Ετερόδοξο μέλος.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (που αντικατέστησε τον Ν.105), ότι συμφωνεί τα τέκνα που θά προέλθουν από τον Γάμο, θα βαπτισθούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Γ. Γάμος μεταξύ Ορθόδοξων Ελλήνων και Αλλοδαπών

1. Σε περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξων Έλληνα και Αλλοδαπού, για το Αλλοδαπό μέλος, επί πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται για τον Γάμο μεταξύ Ελλήνων Ορθοδόξων απαιτούνται και τα εξής:

 • Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από την Ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του.
 • Πιστοποιητικό Αγαμίας από τον Δήμο της χώρας του και από την ίδια Ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο της περιοχής του για λυθέντα προηγούμενο Γάμο και το Διαζύγιο.
 • Άδεια παραμονής στην Ελλάδα, εφόσον το Αλλοδαπό Μέλος δεν προέρχεται από Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα πιστοποιητικά Εξωτερικού, Εκκλησιαστικά και Πολιτικά του Αλλοδαπού Μέλους, πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Χάγης ή Apostil από την αρμόδια Υπηρεσία της Χώρας του.
Τα ως άνω Πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά από επίσημη Ελληνική αρχή του Εσωτερικού (Μεταφραστικό Γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (Ελληνικό Προξενείο της χώρας προέλευσης). Για τα Εκκλησιαστικά πιστοποιητικά απαιτείται θεώρηση από το αρμόδιο Γραφείο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ιασίου 1, Ιερά Μονή Πετράκη, Αθήνα).

Σε περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξου Έλληνα και Αλλοδαπού Ετεροδόξου (Μικτός Γάμος), από το Αλλοδαπό Ετερόδοξο μέλος εκτός των προβλεπομένων στην ενότητα Β’ , απαιτείται και θεώρηση του Εκκλησιαστικού Πιστοποιητικού από την εν Ελλάδι Εκκλησιαστική αρχή του Δόγματος του. Απαιτούνται, επίσης, τα γ’ καί δ’ καί ε’ της παραγράφου 1 του παρόντος.

Δ. Γάμος μεταξύ αλλοδαπών

Σε περίπτωση Γάμου, Ορθοδόξου ή Μικτού, μεταξύ Αλλοδαπών εκτός κατοίκων Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν πρόκειται να παραμείνουν στην Ελλάδα, απαιτούνται τα εκκλησιαστικά και πολιτικά πιστοποιητικά της Ενότητας Γ’ και επί πλέον η Aπόδειξη Nόμιμης Eισόδου και Παραμονής στην Ελλάδα (Visa).

Γάμοι δεν τελούνται:

 • Μ.Τεσσαρακοστή (Κυριακή της Τυρινής µέχρι Μεγάλο Σάββατο).
 • 1-15 και 29 Αυγούστου.
 • 18-24 Δεκεµβρίου.
 • Γάµοι δεν τελούνται, επίσης, τις µέρες των Χριστουγέννων, των Θεοφανείων, του Πάσχα,της Πεντηκοστής λόγω του ότι τα εορταζόµενα τις µέρες αυτές από την Εκκλησία γεγονότα έχουν αποκλειστική προτεραιότητα στη ζωή των χριστιανών. Εξαίρεση γίνεται µόνο για πολύ σοβαρούς λόγους.

Γάµος µεταξύ Ορθοδόξων Χριστιανών και Αλλοθρήσκων (δηλαδή µη Χριστιανών) δεν τελείται, εκτός εάν το Αλλόθρησκο µέλος δεχθεί να ασπαστεί την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη και να βαπτιστεί.

Επίσης, βάση ορισμένων άρθρων του Αστικού Κώδικα ο γάμος δεν μπορεί να γίνει. Πιο συγκεκριμένα, τα αρθρα 1350, 1351,1352, 1354, 1356, 1357, 1360 αναφέρονται στα εξής:
1350: Εμποδίζεται ο γάμος, όταν οι μελλόνυμφοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
1351: Εμποδίζεται ο γάμος στον ανίκανο για δικαιοπραξία.
1352: Εμποδίζεται ο γάμος στο πρόσωπο που τελεί υπό δικαστική αντίληψη χωρίς τη συναίνεση του αντιλήπτορα.
1354: Εμποδίζεται η τέλεση άλλου γάμου πριν λυθεί αμετάκλητα ή ακυρωθεί ο υπάρχων γάμος.
1356: Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αίματος, κατευθείαν γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και του 4ου βαθμού.
1357: Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας κατευθείαν γραμμή, απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και του 3ου βαθμού.
1360: Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ του υιοθετημένου και αυτού που τον υιοθέτησε ή των κατιόντων του. Το κώλυμα υπάρχει και μετά τη λύση της υιοθεσίας.

Δήλωση του γάμου στην εφορία
Όσον αφορά στην δήλωση του γάμου στην Εφορία, από εδώ και στο εξής, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε συνεργασία με τα ληξιαρχεία θα επικαιροποιεί σε συχνά χρονικά διαστήματα τις μεταβολές των στοιχείων των φορολογουμένων ενώ το taxisnet θα ενημερώνεται αυτόματα. Έτσι δεν θα χρειάζεται πλέον η δήλωση γάμου στην εφορία αλλά θα γίνεται αυτόματα.  Αν ωστόσο ο ένας από τους δύο αλλάζει περιοχή λόγω γάμου, θα πρέπει να μεταβεί στη Δ.Ο.Υ. της περιοχής όπου διέμενε πρίν το γάμο για να αιτηθεί τη μεταφορά του στη Δ.Ο.Υ. της περιοχής όπου βρίσκεται η νέα του κατοικία.

Δικαιολογητικά για τέλεση βάπτισης

 • Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως του παιδιού.
 • Σε περίπτωση τέκνου εκτός γάμου, και εφόσον η μητέρα δεν έχει αναθέσει δικαστικώς στον πατέρα το δικαίωμα να ασκεί τη γονική μέριμνα επομένως την ασκεί μόνη της, απαιτείται από εκείνη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία θα δηλώνει ότι εκείνη έχει αποκλειστικά τη γονική μέριμνα του παιδιού της, ότι δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να δίνει στον πατέρα δικαίωμα ασκήσεως γονικής μέριμνας και, τέλος, ότι επιθυμεί το παιδί της να βαπτισθεί χριστιανός και να λάβει το συγκεκριμένο όνομα. Προσοχή: Το Σεπτέμβριο του 2014, η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε νέα εγκύκλιο με την οποία καθιστά σαφές ότι εφόσον η βάπτιση πραγματοποιείται για απόκτηση θρησκεύματος η οποία αποτελεί πυρήνα της γονικής μέριμνας, δεν θα βαπτίζει παιδιά εκτός γάμου χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και των δύο γονιών, μιλώντας πάντα για αναγνωρισμένα παιδιά και εφόσον ο ένας από τους δύο γονείς δεν έχει εκπέσει από τη γονική μέριμνα. Δες λεπτομέρειες, εδώ.
 • Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων απαιτείται η δικαστική απόφαση διαζευκτηρίου και επιμέλειας τέκνων ενώ επιπλέον, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του άλλου γονέα που δεν έχει την επιμέλεια αλλά ασκεί τη γονική μέριμνα, ότι συμφωνεί για την τέλεση του μυστηρίου και για το όνομα που έχει επιλεγεί να πάρει το παιδί. Αν και οι δυο γονείς έχουν πάρει από κοινού την κηδεμονία του παιδιού με δικαστική απόφαση, τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση και των δύο ότι συμφωνούν για τη βάπτιση και το όνομα.
 • Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέα, τότε ο άλλος πρέπει να προσκομίσει θεωρημένο αντίγραφο είτε της ληξιαρχικής πράξης θανάτου (αν έχει αποβιώσει) είτε της σχετικής δικαστικής απόφασης, βάσει των οποίων ο γονέας που λείπει κηρύττεται άφαντος ή έκπτωτος από τη γονική μέριμνα.
 • Σε περίπτωση απουσίας του γονέα λόγω αρρώστιας ή επειδή βρίσκεται στο εξωτερικό, τότε πρέπει από εκεί όπου βρίσκεται να στείλει βεβαίωση μπροστά σε συμβολαιογράφο ή υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, ότι συμφωνεί να γίνει το παιδί του Χριστιανός Ορθόδοξος και να πάρει το συγκεκριμένο όνομα.
 • Ταυτότητες των γονιών.
 • Άδεια παραμονής (για ενήλικες αλλοδαπούς).
 • Μεταβίβαση βαπτίσεως (για μή ενορίτες).

Ειδικές περιπτώσεις

 • Σὲ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία οἱ γονεῖς του πρὸς βάπτιση τέκνου δὲν  εἶναι Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, τότε ὁ Ἐφημέριος ὑποχρεοῦται νὰ ζητήσει  Ὑπεύθυνη Δήλωση, ξεχωριστὴ ἀπὸ τὸν κάθε γονέα, μὲ θεωρημένο τὸ  γνήσιό της ὑπογραφῆς, εἰς τὴν ὁποία ὁ κάθε γονεὺς ξεχωριστὰ θὰ  δηλώνει ὅτι «ἐπιθυμεῖ τὴν Βάπτιση τοῦ τέκνου τοῦ κατὰ τὸ Ὀρθόδοξο  δόγμα καὶ μὲ συγκεκριμένο ὄνομα καὶ ὅτι θὰ ἀνατραφεῖ ὑποχρεωτικῶς  κατὰ τὸ Ἀνατολικὸ Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Δόγμα». Τὶς ἀνωτέρω  Ὑπεύθυνες Δηλώσεις ὁ Ἐφημέριος ἀρχειοθετεῖ καταλλήλως.
 • Σὲ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία τῆς Βαπτίσεως ἔχει προηγηθεῖ  ὀνοματοδοσία, γεγονὸς τὸ ὁποῖο σημειώνεται στὴν προσκομιζόμενη Ληξιαρχικὴ πράξη Γεννήσεως τοῦ τέκνου, ὁ Ἐφημέριος δὲν ἐπιτρέπεται  νὰ μεταβάλει τὸ δοθὲν κατὰ τὴν ὀνοματοδοσία ὄνομα. Ἑπομένως, ὄχι  μόνον δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀλλάξει τὸ ὄνομα, ἀλλὰ οὔτε νὰ προσθέσει  ἄλλο εἰς τὸ ἀρχικῶς δοθὲν ἡ, σὲ περίπτωση δύο ὀνομάτων, νὰ ἀφαιρέσει  τὸ ἕνα. Σὲ ὁριακὲς περιπτώσεις, ἰδίως ὅταν οἱ γονεῖς ἀσκοῦν ἀφόρητη  πίεση ἐπὶ τοῦἘφημερίου γιὰ μεταβολὴ τοῦ δοθέντος κατὰ τὴν  ὀνοματοδοσία ὀνόματος, ὁ Ἐφημέριος ὀφείλει νὰ ζητήσει ὑπεύθυνη  δήλωση, ξεχωριστὴ ἀπὸ τὸν κάθε γονέα, μὲ θεωρημένο τὸ γνήσιό της  ὑπογραφῆς, ὅπου ὑπευθύνως θὰ δηλοὶ ξεχωριστὰ ὁ κάθε γονεὺς ὅτι  ἐπιθυμεῖ τὸ παιδί του νὰ βαπτιστεῖ κατὰ τὸ Ὀρθόδοξο δόγμα καὶ νὰ λάβει  συγκεκριμένο ὄνομα, διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ ἀναγραφόμενο εἰς τὴν πράξη ὀνοματοδοσίας. Τὶς Ὑπεύθυνες αὐτὲς Δηλώσεις ὁ Ἐφημέριος ἀρχειοθετεῖ  καταλλήλως. Ἐπίσης, προειδοποιεῖ τοὺς γονεῖς, πρὶν τὴν τέλεση τοῦ  Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ὅτι, ἐφ’ ὅσον ἡ Δήλωση Βαπτίσεως  ἀναγράφει ἄλλο ὄνομα, ἄσχετο αὐτοῦ της ὀνοματοδοσίας, τὸ ἁρμόδιο  Ληξιαρχεῖο θὰ τοὺς παραπέμψει εἰς τὸ ἁρμόδιο Πρωτοδικεῖο πρὸς ἔκδοση  δικαστικῆς ἀποφάσεως, ἡ ὁποία θὰ διευκρινίζει ποιὸ ἀπὸ τὰ δύο ὀνόματα  ἰσχύει.

Μετά το μυστήριο της βάπτισης
Μετά το μυστήριο της βάπτισης, ο ιερέας που το τέλεσε, εκδίδει τη δήλωση της βάπτισης, την οποία πρέπει να καταθέσουν οι γονείς εντός 60 ημερών στο Ληξιαρχείο του δήμου όπου γεννήθηκε το παιδί. Σε περίπτωση που η κατάθεση της δήλωσης καθυστερήσει έως και 3 μήνες, επιβάλλεται πρόστιμο με χαρτόσημο από την εφορία 4,5 ευρώ. Για καθυστέρηση από 3 μήνες και πάνω το πρόστιμο ανέρχεται στα 13,5 ευρώ. Πλέον, η βάφτιση του παιδιού δηλώνεται και από τους δύο γονείς στο ληξιαρχείο με το χαρτί του ιερέα ενώ σε περίπτωση που ο ένας απουσιάζει, πρέπει ο ένας γονιός να παραστεί στο ληξιαρχείο και να κάνει τη δήλωση της βάπτισης, με επικυρωμένη εξουσιοδότηση από τον άλλον γονιό. Η δήλωση πρέπει επάνω να φέρει απαραίτητα το όνομα του παιδιού.

Αν η βάπτιση γίνει σε διαφορετικό τόπο από αυτόν της γέννησης, τότε η δήλωση της βάπτισης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου βάπτισης. Από εκεί, αφού συνταχθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, διαβιβάζονται σε διάστημα δέκα ημερών αντίγραφα στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

Δικαιολογητικά για ονοματοδοσία

Η ονοματοδοσία γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί η γέννηση ή στον τόπο μονίμου κατοικίας των γονέων, με Ληξιαρχική πράξη έκθεσης ονοματοδοσίας από το Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας.
Η διαδικασία γίνεται με την παρουσία και των δύο γονέων με τις ταυτότητές τους ενώπιον του Ληξίαρχου. Αν προσέλθει ο ένας γονέας, χρειάζεται να φέρει θεωρημένη εξουσιοδότηση του άλλου, όπου θα αναγράφεται απαραίτητα το όνομα που θα δοθεί ενώ αν δεν υπάρχει άλλος γονιός προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου. Τέλος, αν έρθει κάποιος τρίτος, απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο από τους γονείς.
Σε κάθε περίπτωση, η ονοματοδοσία αφορά και τον πατέρα και τη μητέρα εφόσον ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκεί ο ένας, δεν χρειάζεται εξουσιοδότηση από τον άλλον.
Στην περίπτωση που η βάπτιση ακολουθήσει της ονοματοδοσίας και δοθεί διαφορετικό όνομα ,το δόγμα θα ισχύει, αλλά το όνομα δεν θα αλλάξει με τη βάπτιση.
Εάν όμως επιθυμούν οι γονείς να ισχύει και το όνομα που δόθηκε στη βάπτιση (βαπτιστικό), θα ακολουθήσουν τη δικαστική οδό, όπου με κοινή δήλωση τους στο Πρωτοδικείο θα κάνουν την προσθήκη.
Προσοχή: Αν ο πατέρας είναι αλλοδαπός χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, δεν επιτρέπεται από το νόμο, να κινήσει τη διαδικασία ονοματοδοσίας.

Αν διαπιστώσεις κάποια παράλειψη ή κάτι που πλέον δεν ισχύει σχετικά με τα παραπάνω δικαιολογητικά, σου ζητάμε συγγνώμη και θα χαρούμε πολύ να μας ενημερώσεις στο info@singleparent.gr για να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Ευχαριστούμε!

Newsletter

Sponsored

Πρόσφατα