Διαζύγιο: Η επικοινωνία του γονέα με το παιδί του στο σχολείο

Πολύ συνηθισμένη περίπτωση, που αντιμετωπίζουν οι  Διευθυντές των σχολικών μονάδων, είναι η προσκόμιση από τον γονέα που ασκεί την επιμέλεια του ανήλικου μαθητή δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο, με την επίκληση της οποίας ο πρώτος αξιώνει την απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας εντός του σχολείου μεταξύ του δεύτερου και του παιδιού (αφού οι σχετικές αποφάσεις προβλέπουν και ρυθμίζουν τα ζητήματα της επικοινωνίας με τα τέκνα κατά τα Σαββατοκύριακα, τις σχολικές εορτές Χριστουγέννων και Πάσχα, τις θερινές διακοπές και ενδεχομένως ορισμένα απογεύματα εντός της εβδομάδας), καθιστώντας υπεύθυνους τους εκπαιδευτικούς για την εκτέλεση και εφαρμογή της δικαστικής απόφασης.  Όπως γίνεται αντιληπτό, φυσικά, η σχετική ευθύνη εφαρμογής και ερμηνείας της δικαστικής απόφασης ρύθμισης της επιμέλειας των τέκνων με τους γονείς τους αποτελεί ένα ζήτημα που δεν είναι δυνατό να ανατίθεται στους εκπαιδευτικούς και στους διευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς κάτι τέτοιο εκφεύγει του ρόλου τους.

Αναφορικά με το θέμα αυτό, θα πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα  σημεία: Κατά πρώτον, η δικαστική απόφαση η οποία ρυθμίζει την επικοινωνία του παιδιού με τον έναν γονέα, που δεν έχει την επιμέλειά του,  αποτελεί απόφαση ισχύουσα υπέρ και κατά μόνο των προσώπων, που συμμετέχουν στη δικαστική αντιδικία, ήτοι κυρίως των δύο γονέων.  Τούτο σημαίνει στην πράξη ότι το σχολείο δεν συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που δεσμεύονται από την ισχύ (ήτοι το δεδικασμένο) της δικαστικής απόφασης. Κατά συνέπεια, μόνος υπόχρεος να τηρήσει επακριβώς την απόφαση είναι ο γονέας που διαμένει με το παιδί, ο οποίος οφείλει να έχει το παιδί στη διάθεση του άλλου γονέα όταν και όπου η πιο πάνω απόφαση ορίζει. Επομένως, ο γονέας που δεν μένει με το παιδί και δεν ασκεί την επιμέλειά του είναι ο μόνος που νομιμοποιείται να επιδιώξει την εφαρμογή και εκτέλεση  της δικαστικής απόφασης και να υλοποιήσει το δικαίωμά του σε επικοινωνία, ενώ κανένα άλλο πρόσωπο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη μη εκτέλεση της απόφασης, εκτός από τον γονέα που μένει με το παιδί. Για το λόγο αυτό άλλωστε, η επικοινωνία ορίζεται σε χρονικά διαστήματα που το παιδί βρίσκεται μαζί του, και ο οποίος υποχρεούται να το παραδώσει στον άλλο γονέα, και δεν ορίζεται βεβαίως σε χρονικά διαστήματα, κατά τα οποία το παιδί βρίσκεται στο σχολείο. Κάτι τέτοιο βέβαια θα επέφερε βλάβη του δικαιώματός του στην εκπαίδευση κι επομένως δεν θα εξυπηρετούσε το συμφέρον του, στο οποίο όμως αποβλέπουν σε κάθε περίπτωση οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις.

Όσον αφορά την επικοινωνία, η  άποψη ότι το γεγονός πως δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επικοινωνία δεν ορίζεται ειδικά από την ισχύουσα απόφαση, είναι εσφαλμένη, διότι ταυτίζει την έλλειψη μη ειδικότερης πρόβλεψης για επικοινωνία στο χώρο του σχολείου με την απαγόρευση αυτής. Όμως, η προσωπική επικοινωνία μεταξύ γονέα και τέκνου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την τηλεφωνική επικοινωνία και την αλληλογραφία, μορφές οι οποίες μπορούν να γίνονται παράλληλα με την κυρίως επικοινωνία. Ενδεχόμενη αποδοχή της λογικής της άποψης περί απαγόρευσης όποιας επικοινωνίας δεν ορίζεται ρητά στην απόφαση θα σήμαινε ότι, εάν η εκάστοτε δικαστική απόφαση περί επικοινωνίας δεν περιλαμβάνει ειδική πρόβλεψη για την ανταλλαγή φερ’ ειπείν τηλεφωνημάτων μεταξύ του γονέα και του τέκνου του, αυτά είναι απαγορευμένα. Τούτο όμως είναι εσφαλμένο, διότι μόνο εάν διαπιστώνεται, λόγω ειδικών περιστάσεων, η δυσμενής επίδρασης αυτής της επικοινωνίας, μπορεί να γίνει εκ νέου προσφυγή στη δικαιοσύνη. Επομένως, εάν δεν απαγορευθεί ρητά από το δικαστήριο, δεν μπορεί να αποκλειστεί επικοινωνία που δεν είχε προβλεφθεί ειδικά από αυτό. Το αυτό ισχύει και για τις προσωπικές συναντήσεις του γονέα με το παιδί καθ’ εαυτές. Αλλιώς, εάν δηλαδή απαγορευόταν οποιαδήποτε προσωπική συνάντηση σε χρόνο και τόπο μη προβλεπόμενο από τη δικαστική απόφαση, οι συνέπειες θα ήταν εξαιρετικά ανεπιεικείς, και μάλιστα εις βάρος του ανήλικου, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση που ο γονέας ήταν ‘υποχρεωμένος’ να αγνοήσει την παρουσία του τέκνου του και να μην χαιρετίσει αυτό, όταν συναντηθεί μαζί του στο χώρο που το τελευταίο φοιτά, όπως σε περίπτωση επίσκεψης του γονέα που δεν μένει με το παιδί, προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόοδο κλπ του τέκνου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, επιφορτισμένος από το νόμο να προασπίζεται το συμφέρον του παιδιού, κατά πάγια τακτική του δεν υιοθετεί πρακτικές που οδηγούν στη δημιουργία ανεπιεικών για τους ανήλικους καταστάσεων. Άλλωστε, γνώμονα για την κρίση και δράση του Συνηγόρου αποτελούν τα δικαιώματα του παιδιού. Η διασφάλιση του δικαιώματος του παιδιού στην κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και των δύο γονέων του στην ανατροφή του αποδίδεται ανάγλυφα τόσο στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία όσο και στη νομολογία, οι οποίες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην παρουσία και των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισορροπημένη ανάπτυξή του.

Εν όψει των πιο πάνω, είναι προφανές ότι η επικοινωνία και επαφή του παιδιού με το γονέα που δεν έχει την επιμέλειά του στο χώρο του σχολείου δεν μπορεί να αποκλειστεί από τους υπεύθυνους της σχολικής μονάδας, πολύ δε περισσότερο δεν μπορεί να απαγορευτεί η είσοδος του γονέα αυτού στον χώρο του σχολείου, αφού μια τέτοια θέση θα στηριζόταν σε μια εντελώς εσφαλμένη ερμηνεία, όσον αφορά την ουσία του περιεχομένου της δικαστικής απόφασης, που είναι η διασφάλιση του δικαιώματος επικοινωνίας μεταξύ γονέα και τέκνου, και όχι ο αποκλεισμός του. Βεβαίως, διαφορετική είναι η περίπτωση κατά την οποία η δικαστική απόφαση περί επικοινωνίας είτε αποκλείει το δικαίωμα επικοινωνίας είτε περιορίζει αυτό θέτοντας όρους και προϋποθέσεις για λόγους ρητά αναφερόμενους και αναγόμενους στο συμφέρον του τέκνου.

Σε μια τέτοια περίπτωση, το σχολείο θα πρέπει να εξετάσει εάν υφίστανται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και έχει θέσει.

Σοφία Ι. Αντωνοπούλου
Δικηγόρος Αθηνών
Γ. Παπανδρέου 106Β, Ζωγράφου,
Τ.Κ. 15773
Τηλέφωνο: 210-7295274 / Fax: 210-7295275
Κιν. 6978123 649
Email: info@atticalawyers.gr
Web: www.atticalawyers.gr

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ αν σου άρεσε αυτό το άρθρο, συμπλήρωσε την ηλεκτρονική σου διεύθυνση για να λαμβάνεις περισσότερα, στο email σου!