Γίνεται να υιοθετήσει παιδί, ο ένας από τους δύο συζύγους;

0

Σύμφωνα με το άρθρο 1546 του ΑΚ, ο έγγαμος δεν μπορεί να υιοθετήσει χωρίς την συναίνεση του συζύγου του, η οποία παρέχεται αυτοπροσώπως με δήλωση στο δικαστήριο. Αν ο σύζυγος έχει τη συνήθη διαμονή του στην αλλοδαπή, η συναίνεσή του μπορεί να δοθεί και με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου.

Το δικαστήριο όμως μπορεί να επιτρέπει την υιοθεσία και χωρίς αυτή τη συναίνεση, αν η παροχή της είναι αδύνατη για νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή αν εκκρεμεί ανάμεσα στους συζύγους δίκη διαζυγίου.

Δικαιολογητικός λόγος αυτής της ρύθμισης για την συναίνεση του συζύγου του υιοθετούντος είναι η αλλαγή που επέρχεται στην προσωπική, κυρίως, αλλά και στην περιουσιακή κατάσταση του υιοθετούντος και συνακόλουθα η επίδραση στην έγγαμη σχέση από την υιοθεσία, παρότι ο γονικός δεσμός που δημιουργείται από την υιοθεσία περιορίζεται μεταξύ του υιοθετούντος και του υιοθετουμένου, ενώ δεν ασκεί καμία επιρροή στην νομική θέση του συναινούντος συζύγου (Β. Βαθρακοκοίλης, ΕρμΑΚ, Άρθρο 1546, σελ. 1109). Αν ο σύζυγος του οποίου απαιτείται η συναίνεση για την υιοθεσία, αρνείται αδικαιολόγητα να συναινέσει, μπορεί να συντρέχει περίπτωση αντίθεσης προς την ΑΚ 281, εφόσον γίνει δεκτή η άποψη της εφαρμογής της διάταξης (281 ΑΚ) και στις φυσικές δυσχέρειες, οπότε το δικαστήριο αναπληρώνει την έλλειψη της συναίνεσης.

Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την υιοθεσία και χωρίς την συναίνεση του συζύγου του υιοθετούντος, όταν η συναίνεση είναι αδύνατη για λόγους νομικούς, όπως δικαιοπρακτική ανικανότητα, οπότε δεν αναπληρώνεται από τη συναίνεση του νόμιμου αντιπροσώπου του, ή για λόγους πραγματικούς, όπως όταν ο σύζυγος είναι άγνωστης διαμονής και δεν εντοπίζεται, άφαντος, αποκλεισμένος, αιχμάλωτος κ.α., ή τέλος, αν μεταξύ των συζύγων εκκρεμεί δίκη διαζυγίου (ακόμη και συναινετικού, αφού ο νόμος δεν διακρίνει).

Η συναίνεση αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση της υιοθεσίας, αν δε ο σύζυγος αρνείται να συναινέσει καταχρηστικώς, η συναίνεση αναπληρώνεται από το δικαστήριο.

Στην περίπτωση διάστασης των συζύγων, η οποία δεν εντάσσεται στις προαναφερόμενες περιπτώσεις του εδαφ. γ’, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι μπορεί βάσει των περιστάσεων της συγκεκριμένης περίπτωσης (πολυετούς διάστασης) ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της ΑΚ 281 και κατ’ ακολουθίαν δυνατότητα τέλεσης της υιοθεσίας χωρίς τη συναίνεση του συζύγου.

Μαρία Τζαβέλα-Δικηγόρος
Δικηγορικό Γραφείο
Eυγενίας Α. Φωτοπούλου & Συνεργατών
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να την απευθύνετε στους ειδικούς του Singleparent.gr, εδώ!