Αλλαγή επωνύμου δεύτερη φορά

0

Συχνά γεννάται ζήτημα ως προς την αλλαγή επωνύμων διαφόρων φυσικών προσώπων, οι οποίοι λόγω κακόηχου επωνύμου τους ή για άλλο λόγο επιθυμούν την αλλαγή αυτού και προσφεύγουν ενώπιον των αρμοδίων αρχών.

Περί του ζητήματος αυτού, συνεργάτες του γραφείου μας έχουν γράψει σχετικά άρθρα στο Blog μας. Στο παρόν γίνεται αναφορά μόνο στο ζήτημα της αλλαγής επωνύμου δεύτερη φορά, όταν π.χ. έχει γίνει λάθος σε κάποιο γράμμα του νέου ονόματος, ή όταν για συγκεκριμένους λόγους ο αιτών επιθυμεί εκ νέου την αλλαγή του επωνύμου του. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την υπ’ αρ. 10701/11-09-2013 απόφασή του δέχθηκε ότι «είναι διάφορη η περίπτωση διορθώσεως στοιχείων ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως βάσει τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως, εκδοθείσης κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και πουθενά δεν προβλέπεται ότι η αλλαγή επωνύμου μπορεί να γίνει μόνο μια φορά». Και πιο κάτω: «δεν υφίσταται συγκεκριμένη διάταξη που να υπαγορεύει ρητά ότι αλλαγή επωνύμου μπορεί να γίνει μόνο μία φορά αλλά ούτε από συνδυασμό των σχετικών διατάξεων προκύπτει τέτοια ερμηνεία».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 20 και με αρ. πρωτ. 42301/13706/27-7-1995 του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ΄ αρ. πρωτ.Φ131360/4335/24-2-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, ως σοβαροί λόγοι για την αλλαγή επωνύμου νοούνται μόνο τα ψυχικά προβλήματα, τα οποία δημιουργούνται από επώνυμα α) κακόηχα, β) που προκαλούν τη θυμηδία ή την περιφρόνηση, γ) δυσχερή στην προφορά η ξενικά, δ) κακής φήμης συνεπεία πράξεων άλλου προσώπου, ε) αντίθετα προς τις αντιλήψεις της κοινωνίας περί ηθικής. Όμως, κατά το ΣτΕ, η ως άνω απαρίθμηση δεν είναι αποκλειστική, αλλά ενδεικτική και στα ζητήματα μεταβολής επωνύμου η έννοια του σοβαρού λόγου κρίνεται κατά περίπτωση (ΣτΕ 1676/2001, 4317/2011 – τμήμα Δ΄).

Ευγενία Φωτοπούλου
Δικηγόρος

Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να την υποβάλετε στους ειδικούς του Singleparent.gr, εδώ!