Υπάρχει τρόπος να μην στερούνται τα παιδιά τις δραστηριότητές τους, εξαιτίας της επικοινωνίας με τον πατέρα τους;

0

Ερώτηση:

«Με τον πρώην σύζυγο έχουμε δύο παιδιά και ασκώ την επιμέλεια αποκλειστικά. Το μικρότερο παιδί μας πηγαίνει σε παιδικό σταθμό αλλά τις ημέρες που μένει στον πατέρα του απουσιάζει. Η μεγαλύτερη κόρη μας πηγαίνει βόλεϋ και αντίστοιχα δεν εμφανίζεται στην προπόνηση της Τετάρτης, καθώς και στους αγώνες του Σαββατοκύριακου, για τις ημέρες που διαμένει με τον πατέρα της. Υπάρχει κάποιος νομικός τρόπος να μην στερούνται τα παιδιά τις δραστηριότητές τους;».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Παρασκευή Κουπλίδου

Κατά την διάταξη του άρθρου 1510 του ΑΚ, η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα) οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, την διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1512 και 1514 του ιδίου Κώδικα, στις περιπτώσεις που υπάρχει διακοπή της συμβιώσεως των διαδίκων, την άσκηση της γονικής μέριμνας, εφ` όσον αυτοί διαφωνούν, ρυθμίζει το δικαστήριο.

Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 1518 § 1 του ΑΚ, η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση και την εκπαίδευση του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του. Από τον συνδυασμό των προαναφερομένων διατάξεων συνάγεται ότι, μετά τον ν. 1329/1983, η άσκηση της γονικής μέριμνας έχει ανατεθεί και στους δύο γονείς του ανηλίκου τέκνου από κοινού και ότι ένα μέρος του ιδιορρύθμου αυτού δικαιώματος αλλά και καθήκοντος είναι η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου. Περιλαμβάνει αυτή, όπως γίνεται φανερό από το χρησιμοποιούμενο στην πιο πάνω διάταξη του άρθρου 1518 επίρρημα «ιδίως», κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη της σωματικής και ψυχικής προσωπικότητας του ανηλίκου τέκνου (όπως στέγη, ντύσιμο, τροφή, υγεία, μόρφωση, επαγγελματική εκπαίδευση, ηθική διαπαιδαγώγηση).

Ενόψει του όλου περιεχομένου των πιο πάνω διατάξεων και του επιδιωκόμενου με αυτή σκοπού, που συνίσταται στο να ασκείται η γονική μέριμνα κατά κανόνα και από τους δύο γονείς από κοινού, καθίσταται φανερό ότι, αν η άσκηση της έχει κατανεμηθεί ανάμεσα στους γονείς, λόγω διάστασης τους, κατ` άρθρο 1514 ΑΚ και η επιμέλεια του ανηλίκου, ως ειδικότερη έκφανση της γονικής μέριμνας, έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα από τους γονείς, λ.χ. την μητέρα, τότε αυτή έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει μόνο για τα τρέχοντα και καθημερινά θέματα, τα σχετιζόμενα με την επιμέλεια του τέκνου και όχι για τα λοιπά (σοβαρά) θέματα, τα ανήκοντα στον σκληρό πυρήνα της γονικής μέριμνας, για τα οποία αμφότεροι οι γονείς, ως φορείς αυτής, εξακολουθούν να αποφασίζουν από κοινού.

Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 1511, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1510, 1512 – 1514 ΑΚ, προκύπτει ότι βασικό κριτήριο για την ανάθεση της γονικής μέριμνας και ειδικότερα της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων στον ένα από τους γονείς τους είναι το συμφέρον του τέκνου, που ως αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο, εξειδικεύεται από το δικαστήριο της ουσίας. Το συμφέρον του τέκνου λαμβάνεται υπόψη υπό ευρεία έννοια, προς διαπίστωση δε της συνδρομής του εξετάζονται πάντα τα επωφελή και πρόσφορα για τον ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις. Ουσιώδους σημασίας είναι και η επισημαινόμενη στο νόμο ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του και η περί αυτού ρητώς εκφραζόμενη προτίμηση του, την οποία συνεκτιμά το δικαστήριο ύστερα και από τη στάθμιση του βαθμού της ωριμότητας του. Με δεδομένη την ύπαρξη του εν λόγω δεσμού του τέκνου προς το συγκεκριμένο γονέα, αυτός θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαπαιδαγώγησης προς όφελος του ανηλίκου και επομένως ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για την επιμέλεια του.

Στα πλαίσια λοιπόν της από εσάς ασκούμενης επιμέλειας ακολουθείται από τα τέκνα σας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα του οποίου παρεκκλίνουν κατά την επικοινωνία με τον πατέρα τους. Ως εκ τούτου πρώτα πρέπει να γίνει μια σύσταση στον πατέρα να τηρεί τις δραστηριότητες των παιδιών κατά το χρόνο της επικοινωνίας και αν δε συμμορφωθεί με αυτό μπορείτε να το επιδιώξετε δικαστικά.

Παρασκευή Κουπλίδου
Δικηγόρος
Γρ. Λαμπράκη 52, Γλυφάδα Αττικής
Τηλέφωνο: 210-9639203
E-mail:vkouplidou@yahoo.gr
Web:www.kouplidou-law.gr

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!