Μπορεί η πρώην πεθερά μου να μου κάνει ασφαλιστικά μέτρα για επικοινωνία με το παιδί;

0

Ερώτηση:

«Είμαι χωρισμένη, έχουν γίνει τα δικαστήρια για επιμέλεια διατροφή και ώρες επικοινωνίας με τον πατέρα, ο οποίος ζει στο πατρικό του με τους γονείς του. Μέχρι εδώ όλα καλά. Μπορεί η μητέρα του πρώην συζύγου να κάνει ασφαλιστικά μέτρα για να δικαιούται ημέρες και ώρες διανυκτέρευσης με το παιδί-άσχετα από αυτές που ορίζονται με τον πατέρα-και να το πηγαίνει όπου θέλει; Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη κι αν μένουμε σε διαφορετικές πόλεις (δεν μένουμε τώρα, ρωτάω υποθετικά); Με απειλεί συνέχεια γι’ αυτό ενώ οι σχέσεις μου με τον πρώην άντρα μου είναι καλές, οι σχέσεις με τη μητέρα του είναι κακές. Μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο;».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Παρασκευή Κουπλίδου

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1520 ΑΚ, ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό και στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων του ανηλίκου. ως προς την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος, το δικαστήριο καθορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο θα γίνεται η επικοινωνία. Το άκρως προσωπικό αυτό δικαίωμα του γονέα για επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο του απορρέει από το φυσικό δεσμό του αίματος και του αισθήματος στοργής προς αυτό, συντελεί δε στην ανάπτυξη του ψυχικού του κόσμου και την εν γένει προσωπικότητά του. γι’ αυτό η άσκησή του αποβλέπει κυρίως στο καλώς εννοούμενο συμφέρον του τέκνου.

Για τον καθορισμό της επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο του είναι αδιάφορο για ποιο λόγο οι γονείς δεν ζουν μαζί, ποιος από αυτούς έχει την επιμέλεια του τέκνού και αν αυτός που αξιώνει την επικοινωνία είναι υπαίτιος για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των γονέων ή τη λύση του γάμου τους. Κατά συνέπεια, σε καμιά περίπτωση δεν νοείται πλήρης αποκλεισμός του δικαιώματος της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το ανήλικο τέκνο του. Μόνο σε περίπτωση που η επικοινωνία αυτή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανατροφή του ανηλίκου, πρέπει η ενάσκηση του σχετικού δικαιώματος να ρυθμισθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η πραγματοποίηση της επικοινωνίας να γίνεται κάτω από όρους που αποτελούν τις αναγκαίες προφυλάξεις για να εξουδετερωθεί ο δυνάμενος να προέλθει κίνδυνος για το ανήλικο από την επικοινωνία. Εξάλλου, η ρύθμιση του ανωτέρω δικαιώματος επικοινωνίας λειτουργεί μέσα στο γενικότερο πλαίσιο διατάξεων που προβλέπουν την άσκηση του δικαιώματος, αλλά και του καθήκοντος των γονέων περί τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους (άρθρα 1510 επ. ΑΚ), για την οποία ο νόμος (άρθρα 1511 και 1512 ΑΚ) επιτάσσει η ρύθμιση αυτή να αποβλέπει πρωτίστως στο συμφέρον του τέκνου.

Επομένως και το δικαστήριο, όταν ρυθμίζει την άσκηση της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο του, πρέπει πάντοτε να αποφασίζει με οδηγό το καλώς εννοούμενο συμφέρον του τελευταίου, λαμβάνοντας υπόψη του τις προκύπτουσες συντρέχουσες συνθήκες και περιστάσεις κάτω από τις οποίες θα ασκείται η προσωπική αυτή επικοινωνία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ενόψει δε των αποδεικνυομένων πραγματικών περιστατικών στη συγκεκριμένη υπόθεση και του καλώς εννοουμένου συμφέροντος του ανηλίκου, το δικαστήριο πρέπει να προβαίνει στην αιτούμενη ρύθμιση της προσωπικής επικοινωνίας, καθορίζοντας τον τρόπο και τον χρόνο, ο οποίος μπορεί να είναι και μεγαλύτερος της μιας μέρας, κατά τον οποίο θα ασκείται το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας εκ μέρους του γονέα (ΑΠ 534/1991 ΕλλΔνη 32.1505, Εφ. Αθ, 2758/1998 ΕλλΔνη 39.1646~ Eφ.Aθ~ 3778/1993 ΕλλΔνη 35-440, Εφ,Αθ. 4339/1993 ΕλλΔνη 35-441, Βαθρακοκοίλης Έρμ.ΑΚ έκδ.1989 σελ.2046, 2047). Περαιτέρω, κατά την παρ 2 του ανωτέρω άρθρου 1520ΑΚ,οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίσουν την επικοινωνία του τέκνου με τους απώτερους ανιόντες του, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Στις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων τα σχετικά με την επικοινωνία κανονίζονται ειδικότερα από το Δικαστήριο». Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι το δικαίωμα επικοινωνίας δίνεται όχι μόνο στο γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο. και προφανώς δεν έχει τη φροντίδα του, λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, αλλά και στους απώτερους ανιόντες του και συγκεκριμένα στους γονείς των γονέων του τέκνου (παππούδες και γιαγιάδες), εκτός αν υπάρχει σοβαρός ειδικός λόγος, τον οποίο αποδεικνύει ο επικαλούμενος τούτον και αρνούμενος την επικοινωνία (ΑΠ 645/1989 Ελλην. Δνη 1990. 1272, ΑΠ 1308/1989 Ελλην. Δνη 1991 .320) . Το δικαστήριο, προκειμένου να διατάξει τη ρύθμιση της επικοινωνίας, πρέπει να λαμβάνει υπόψη πρωτίστως το συμφέρον του τέκνου. Σκοπός του δικαιώματος επικοινωνίας του απώτερου ανιόντος όπως άλλωστε και του ίδιου του γονέα με το ανήλικο. τέκνο είναι η ικανοποίηση του φυσικού αισθήματος αγάπης μεταξύ αυτών και η αποτροπή της αμοιβαίας αποξένωσής τους η οποία θα ασκούσε βλαπτική επίδραση στο συμφέρον του παιδιού (ΑΠ 5/2005 \ΕλλΔνη 46,748).

Ως εκ τούτου νομικά δεν αποκλείεται να εγερθεί ένα αίτημα από παππούδες και γιαγιάδες για επικοινωνία με το εγγόνι τους. Πρακτικά όμως, στη δική σας περίπτωση, η επιθυμία τους για επικοινωνία ικανοποιείται πλήρως από το γεγονός ότι ο πρώην σύζυγός σας και πατέρας των τέκνων, κατοικεί με τους γονείς του και ως εκ τούτου τις ημέρες και ώρες επικοινωνίας τα τέκνα σας ευρίσκονται μαζί με τον παππού και τη γιαγιά τους. Στη δική σας λοιπόν περίπτωση η γιαγιά έχει εκ των πραγμάτων επικοινωνία με τα τέκνα σας τις ημέρες και ώρες που αυτά επικοινωνούν με τον πατέρα τους. Σε περίπτωση μετοικήσεώς σας σε άλλη πόλη θα ισχύει προφανώς για την επικοινωνία ό,τι ισχύει και τώρα.

Παρασκευή Κουπλίδου
Δικηγόρος
Γρ. Λαμπράκη 52, Γλυφάδα Αττικής
Τηλέφωνο: 210-9639203
E-mail:vkouplidou@yahoo.gr
Web:www.kouplidou-law.gr

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!