Έχουν έκπτωση οι μονογονεϊκές οικογένειες, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς;

0

Ερώτηση

«Καλησπέρα σας, θα ήθελα παρακαλώ να πληροφορηθώ αν υπάρχει κάποια έκπτωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για μονογονεϊκή οικογένεια, όπως ισχύει για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Ευχαριστώ!».

Απαντάει η δικηγόρος παρ’ εφέταις, κυρία Όλγα Σαββίδου

Αγαπητή φίλη,

Η ερώτησή σας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε μία εκτενή αναφορά στη νομική αντιμετώπιση των μονογονεϊκών οικογενειών στην χώρα μας σήμερα.

Καταρχήν ως «μονογονεϊκή» χαρακτηρίζεται η οικογένεια στην οποία ένας γονιός χωρίς σύζυγο ή σύντροφο ζει με ένα τουλάχιστον ανύπαντρο παιδί εξαρτημένο από αυτόν  (πχ. χήρος, διαξευγμένος ή  άγαμος).

H πιο πρόσφατη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου εξομοιώνει νομικά την άγαμη μητέρα ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με την έγγαμη μητέρα (ν. 1329/83, ΦΕΚ Α’ 25/18-2-1983).

Στο πλαίσιο διαφόρων κοινωνικοοικονομικών παροχών, τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί για τις μονογονεϊκές οικογένειες αφορούν  ΜΟΝΟ σε επιδόματα  –  στεγαστικά δάνεια –  προτεραιότητα στους παιδικούς σταθμούς –  προγράμματα κατάρτισης, ένταξης και επανένταξης στην παραγωγή  – ψυχολογική υποστήριξη και επιχορήγηση επαγγελματικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων.

Συνεπώς, αναφορικά με το ερώτημά σας, δεν προβλέπεται νομοθετικά καμία έκπτωση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς  αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών.

Προς πληροφόρηση όλων των ΜΓΟ, τα οφέλη που προβλέπονται για τις μονογονεϊκές οικογένειες είναι τα εξής:

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ:

1-Με το Νόμο 1849/89 προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος γάμου και στους αρχηγούς ΜΓΟ στον ιδιωτικό τομέα.

2-Με το Νόμο 2470/97 προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος γάμου στους αρχηγούς ΜΓΟ και στο δημόσιο εφ΄ όσον τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού.

3-Οι Δ/νσεις Πρόνοιας των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (η αρμοδιότητα αυτή έχει μεταβιβαστεί στους κατά τόπους δήμους) καταβάλλουν μηνιαίο επίδομα 44 Ευρώ σε κάθε απροστάτευτο παιδί ηλικίας μέχρι 16 χρόνων, με την προϋπόθεση ότι το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει για τριμελή οικογένεια τα 294 Ευρώ προσαυξανόμενο κατά 24 Ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος αφαιρουμένου του ποσού που τυχόν καταβάλλεται για ενοίκιο. Επίσης, παρέχουν ψυχολογική στήριξη και βοήθεια στην άγαμη μητέρα.

4-Σχολικό επίδομα σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας έως 16 ετών που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Απευθύνεται σε οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών, με ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 Ευρώ και ανέρχεται σε 300 Ευρώ ετησίως για κάθε παιδί-μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ με την έναρξη εκάστου σχολικού έτους. Η καταβολή πραγματοποιείται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) του τόπου διαμονής του δικαιούχου.

5-Το Επίδομα Μητρότητας Ανασφαλίστων καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 1302/1982 σε εργαζόμενες γυναίκες που δε δικαιούνται αντίστοιχη παροχή από κάποιο ασφαλιστικό φορέα ή είναι ανασφάλιστες. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στα 440 Ευρώ (220 Ευρώ πριν από τον τοκετό και 220 Ευρώ μετά τον τοκετό). Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος είναι οι Δ/νσεις και τα Τμήματα Πρόνοιας των Νομ/κών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας.

6-Επίδομα τρίτου παιδιού χορηγείται από τον ΟΓΑ βάσει των Ν. 1829/90 και Ν. 2459/97. Το μηνιαίο επίδομα ανέρχεται σε 131 Ευρώ και καταβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας του παιδιού εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 23.480 Ευρώ.

ΑΔΕΙΕΣ:

1-Με το Νόμο 1483/84 προβλέπεται η χορήγηση «γονικής άδειας» για την ανατροφή του παιδιού έως 6 μήνες και στην άγαμη μητέρα μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των δυόμισι (2,5) ετών.

2-Σύμφωνα με την Εθνική Σύμβαση Εργασίας 2002-2003 ο/η εργαζόμενος/η άγαμος /η χήρος/α μονογονέας στον ιδιωτικό τομέα δικαιούται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οχτώ  εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ:

3-Με το Νόμο 2190/94 αν μεταξύ των επιτυχόντων σε διαγωνισμό για την πλήρωση θέσεων στο δημόσιο είναι υποψήφιες άγαμες μητέρες προστίθεται στο συνολικό βαθμό που έλαβαν 5/100 για κάθε παιδί.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ:

1-Στις ανασφάλιστες άγαμες μητέρες και οικονομικά αδύναμες παρέχεται δωρεάν νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

2-Με το Νόμο 1469/84 ο /η ανασφάλιστος /η, διαζευγμένος /η έχει δικαίωμα για νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σαν άμεσα ασφαλισμένος /η στον ασφαλιστικό φορέα που ήταν ασφαλισμένος /η ο άλλος σύζυγος κατά το χρόνο λύσης του γάμου τους. Το ασφαλιστικό αυτό δικαίωμα ασκείται εντός έτους από την ημερομηνία της τελεσίδικης έκδοσης της απόφασης του διαζυγίου.

ΣΤΑΘΜΟΙ – ΦΥΛΑΞΗ:

1-Με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Π2β/2827/1997, άρθρο 7) παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών εγγράφονται κατά προτεραιότητα στους Παιδικούς Σταθμούς των ΟΤΑ, καθώς επίσης και στους σταθμούς του ΠΙΚΠΑ, του ΕΟΠ, του Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών, Αθηνών, Λάρισας και Θεσσαλονίκης

2-Για την συστηματική προστασία της άγαμης μητέρας λειτουργεί ειδικό τμήμα στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα στο οποίο εισάγονται άγαμες έως τον τοκετό. Παρέχεται ψυχολογική στήριξη και οικονομική βοήθεια μέχρι να διαπιστωθεί ότι μπορεί να ζήσει μόνη της και να αναλάβει την ανατροφή του παιδιού της.

3-Στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης Γυναικών του ΚΕΘΙ παρέχεται νομική, ψυχολογική και συμβουλευτική στήριξη και στις γυναίκες αρχηγούς ΜΓΟ ενώ στο πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας προβλέπονται ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας σε Αθήνα και Θεσ/νίκη.

ΣΤΕΓΑΣΗ:

1-Επίδομα ενοικίου χορηγείται στις άγαμες μητέρες που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 900 ημέρες εργασίες και πληρούν τις προϋποθέσεις εισοδήματος.

ΕΡΓΑΣΙΑ:

1-Στο πλαίσιο του «Προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, και Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ανέργων Ηλικίας 18-65 Ετών για το Έτος 2003», προτεραιότητα στη κάλυψη των θέσεων δίνεται και στις γυναίκες αρχηγούς ΜΓΟ.

2-Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Εργασίας, προβλέπονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και για τις γυναίκες αρχηγούς ΜΓΟ.

Ωστόσο δεν υπάρχει νόμος που να προβλέπει μειωμένο εισιτήριο στα ΜΜΜ για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Δικηγορικό Γραφείο
Όλγας Σαββίδου και Συνεργατών
Αγίου Σπυρίδωνος 21, T.K. 18535, Πειραιάς (6ος όροφος)
Τηλέφωνα: 210 4221371
Email: info@lawsavvidou.gr
Web: http://lawsavvidou.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!