Έγινε αναστολή στα αναδρομικά της σύνταξης που έπαιρνα από τον πατέρα μου. Τι μπορώ να κάνω;

0

«Καλησπέρα σας, είμαι ανύπαντρη μητέρα. Ο γιος μου είναι 20 χρονών και σπουδάζει στην Αγγλία. Είμαι εκπαιδευτικός στο δημόσιο και παίρνω από το 1985 σύνταξη από το ΤΣΑΥ λόγω θανάτου του γιατρού πατέρα μου που ανέρχεται στα 260 Ευρώ. Το 2012 απογράφηκα και συνέχισα να λαμβάνω τη σύνταξη μέχρι πρόσφατα που με δική μου αίτηση ζήτησα να διακοπεί η υγειονομική περίθαλψη της οποίας ποτέ δεν είχα κάνει χρήση ούτε είχα βιβλιάριο υγείας εφόσον είμαι ασφαλισμένη στο Δημόσιο. Συνέπεια αυτού ήταν να γίνει αναστολή της σύνταξης και όπως πληροφορήθηκα ανεπίσημα, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας μου με την αρμόδια υπηρεσία (δεν έχω λάβει έγγραφη ενημέρωση ακόμη), η αναστολή θα ισχύσει αναδρομικά από το 2012! Τα ερωτήματα που θα ήθελα να σας θέσω είναι τα εξής:

1. Εφόσον πρόκειται για δική τους παράβλεψη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αναδρομικά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και τι γίνεται στη περίπτωση που δηλώσω αδυναμία να επιστρέψω έστω και με δόσεις το όποιο ποσόν μου ζητηθεί εφόσον συντηρώ τον γιο μου που σπουδάζει στο εξωτερικό;

2. Το γεγονός ότι είμαι ανύπαντρη μητέρα αλλάζει τα δεδομένα για τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν από το 2013;

3. Έχετε να μου προτείνετε κάποιο κατάλληλο χειρισμό για να διαχειριστώ την υπόθεσή μου; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας.»

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Θεώνη Κάδρα από το δικηγορικό γραφείο «Ε. Φωτοπούλου & Συνεργάτες»
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του ΠΔ 1689/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3865/2010 και στη συνέχεια με την υποπαράγραφο Β.5 εδάφ. α` Ν.4093/2012, με έναρξη ισχύος την 1.1.2013, ορίζεται ότι :

«α. Το συνολικό ποσό σύνταξης ή συντάξεων που λαμβάνουν οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, από το Δημόσιο, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα γεννήθηκε πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3865/2010, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 720€. Στις περιπτώσεις καταβολής δύο συντάξεων που το άθροισμα τους υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, η περικοπή του υπερβάλλοντος ποσού, διενεργείται επί της μεγαλύτερης σύνταξης και εάν αυτή δεν επαρκεί περικόπτεται ανάλογα και η δεύτερη σύνταξη.

β. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού καταργείται η καταβολή του επιδόματος εξομάλυνσης του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (Α` 117) στις συντάξεις των προσώπων της προηγούμενης περίπτωσης.

γ. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, το ποσό της περίπτωσης α` επιμερίζεται σε αυτούς σε ίσες μερίδες. Ειδικά στην περίπτωση που συνδικαιούχος στη σύνταξη είναι επιζών σύζυγος, το μερίδιο του δεν παραβλάπτεται από τον κατά τα ανωτέρω περιορισμό του ποσού που αναλογεί στο μερίδιο των προσώπων της περίπτωσης α`.
δ. Η καταβολή της σύνταξης των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων αναστέλλεται, εάν όπως προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους, έχουν και άλλα εισοδήματα, εκτός από την κύρια και επικουρική σύνταξη τους, τα οποία υπερβαίνουν το αναγόμενο σε ετήσια βάση ποσό της περίπτωσης α`.
Εάν τα ανωτέρω εισοδήματα δεν υπερβαίνουν το αναγόμενο σε ετήσια βάση ποσό της περίπτωσης α` και το συνολικό ετήσιο πραγματικό ακαθάριστο εισόδημα των προσώπων αυτών, όπως αυτό προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους, με συνυπολογισμό και του ποσού της κύριας σύνταξης, υπερβαίνει το αναγόμενο σε ετήσια βάση ποσό της περίπτωσης α`, η κύρια σύνταξη μειώνεται κατά το υπερβάλλον ποσό.
ε. Στην περίπτωση περικοπής της σύνταξης η άγαμη θυγατέρα μπορεί, μετά από αίτηση της, να ζητήσει την αναστολή καταβολής του μεριδίου της σύνταξης της, προκειμένου, να ανακαθορισθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά κατηγορία συνταξιούχων διατάξεις, το μερίδιο των συνδικαιούχων προσώπων, σαν να μην υπάρχει στη σύνταξη η θυγατέρα που ζητά την αναστολή καταβολής του μεριδίου της. Στην περίπτωση αναστολής καταβολής της σύνταξης ο κατά τα ανωτέρω ανακαθορισμός του μεριδίου σύνταξης των συνδικαιούχων προσώπων γίνεται οίκοθεν από την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων.»
Επίσης, με την υποπαράγραφο Β.5 εδάφ. δ΄ του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12.11.2012) ορίστηκε ότι:
« δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα, των οποίων το δικαίωμα συνταξιοδότησης γεννήθηκε πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού».

Συνεπώς, παρόλο που εσείς είσαστε δικαιούχος της σύνταξης γήρατος λόγω θανάτου του πατέρας σας από το 1985, εντούτοις επειδή έχετε και άλλα εισοδήματα (λόγω της εργασίας σας ως εκπαιδευτικός) που ξεπερνούν ετησίως το ποσό των 8.640€ (720€ x 12 μήνες), η καταβαλλόμενη αυτή σύνταξη αναστέλλεται από την ημερομηνία ισχύος τους Ν. 4093/2012, ήτοι από 12-11-2012.

Πρόκειται για εκ του νόμου υποχρέωση σας να επιστρέψετε τα ποσά που αχρεωστήτως έχετε λάβει, διότι στο δίκαιό μας «άγνοια νόμου» δεν ιδρύει λόγο απαλλαγής από το ισχύον καθεστώς. Το γεγονός ότι συντηρείτε το σπουδαστή γιο σας δεν ασκεί επιρροή, αφού εσείς είστε δικαιούχος της σύνταξης αυτής στο όνομά σας. Επίσης το καθεστώς της ανύπαντρης μητέρας δεν μεταβάλλει τη μεταχείρισή σας. Μοναδικό κριτήριο είναι το ύψος των εισοδημάτων σας σε σχέση με το ποσό των 8.640€ ετησίως.

Θα πρέπει να αναμείνετε την αποστολή της απόφασης αναστολής και την επανεξέταση τότε εκ νέου του ισχύοντος καθεστώτος για την καταβολή συντάξεων άγαμων θυγατέρων, ώστε να δείτε εάν σας συμφέρει να την προσβάλλετε διοικητικά ή δικαστικά.

Θεώνη Κάδρα-Δικηγόρος
Δικηγορικό γραφείο «Ε. Φωτοπούλου & Συνεργάτες»
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί.