Πρόσληψη 1364 γυμναστών σε δήμους, με 8μηνη σύμβαση εργασίας

0

Εγκρίθηκε η πρόσληψη 1.364 πτυχιούχων φυσικής αγωγής, σε θέση γυμναστή, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες.

Οι προσλήψεις αφορούν το πρόγραμμα «Άθληση για όλους», ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν μετά από προκηρύξεις που θα εκδώσει ο κάθε δήμος να καταθέσουν τις αιτήσεις τους.

Για να έχουν μια εικόνα όσοι καταθέσουν για πρώτη φορά αίτηση παρουσιάζουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούν σε πολλές περιπτώσεις οι δήμοι:

1. Επικυρωµένη φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου από την Ελλάδα.

2. Επικυρωµένη φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας.

5. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.

6. Βιογραφικό σηµείωµα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράµµατα (χρονολογία σύµβασης, ωριαία εβδοµαδιαία απασχόληση), η επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας και άλλες δραστηριότητες.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος /η και ότι τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή και ότι θα απασχοληθεί σε όποια ∆ηµοτική ενότητα του υποδειχθεί (∆ηµοτικές ενότητες Αµπελοκήπων, Μενεµένης).

Το σύστημα μοριοδότησης

Η επιλογή σε πολλούς δήμους γίνεται μετά από μοριοδότηση που είναι η ακόλουθη και ορίζεται από ΦΕΚ:
Η επιλογή των Π.Φ.Α. που θα εργαστούν γίνεται με το παρακάτω σύστημα κριτηρίων:

(α) Προϋπηρεσία στα ΠΑγΟ
Για κάθε μήνα απασχόλησης άνω των 15 ωρών ανά εβδομάδα, λαμβάνονται 3 μόρια. Αν συμπληρώνονται τουλάχιστον 12 ώρες, τα μόρια που αντιστοιχούν είναι 2 για κάθε μήνα.

(β) Βαθμός πτυχίου
Ο βαθμός πτυχίου πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 3 και το γινόμενο στρογγυλοποιείται σε ακέραιο αριθμό
(αριθμός μορίων πτυχίου).

(γ) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών:
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master): 20 μόρια β) Διδακτορικό Δίπλωμα: 30 μόρια.
(δ) εντοπιότητα, κατά τις κείμενες διατάξεις: 1 μόριο.

(ε) Ειδίκευση – πρόσθετες γνώσεις αντίστοιχες με το περιεχόμενο των ΠΑγΟ
– 1η κατηγορία ειδικοτήτων ή ειδικεύσεων ή κατευθύνσεων: 20 μόρια
– 2η κατηγορία ειδικοτήτων ή ειδικεύσεων ή κατευθύνσεων: 10 μόρια

(στ) Οικογενειακή κατάσταση

α) έγγαμος με ένα παιδί: 5 μόρια
β) έγγαμος με δύο παιδιά: 10 μόρια
γ) έγγαμος με τρία παιδιά: 15 μόρια
δ) πολύτεκνη οικογένεια: 15 μόρια
Τα μόρια προσμετρούνται για μία (1) μόνο κατηγορία από τις ανωτέρω.

Δήμοι και περιοχές πρόσληψης

Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στο Διαύγεια με ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου του 2013.

Στο συνημμένο αρχείο εδώ θα βρείτε αναλυτικό πίνακα με την κατανομή των θέσεων ενώ το επίσημο ΦΕΚ δεν έχει βγεί ακόμη, μόλις εκδοθεί θα σας ενημερώσουμε εκ νέου.

Μέρος του κειμένου διαβάσαμε στο paideia-ergasia.gr