ΟΑΕΔ: Γιατί δεν θεωρεί το εισόδημα της ανύπαντρης μητέρας ως οικογενειακό

0

Τη προηγούμενη εβδομάδα, σε άρθρο μας ΕΔΩ φιλοξενήσαμε άλλο ένα ευτράπελο του κράτους, με τον ΟΑΕΔ να μην αναγνωρίζει το εισόδημα ανύπαντρης μητέρας ως οικογενειακό αλλά ως ατομικό, με αποτέλεσμα εκείνη, ως πρώην ελεύθερη επαγγελματίας, να χάνει το επίδομα ανεργίας. Η δικηγόρος μας, κυρία Αμυγδαλιά Τσιάρα, από το δικηγορικό γραφείο «Ε. Φωτοπούλου & Συνεργάτες», μας εξηγεί αναλυτικά και μας παραθέτει την ερμηνευτική εγκύκλιο που έχει αποστείλει το Υπουργείο Εργασίας στον ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ – ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ. 80000/8285/253  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τεύχος Β 705 έτος 2013) δικαιούχοι βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του Ο.Α.Ε.Δ. κατ’ εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., οι οποίοι διακόπτουν αποδεδειγμένα το επάγγελμα τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.ΓΑ, το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.

Συγκεκριμένα για τη χορήγηση βοηθήματος στους ως άνω δικαιούχους απαιτείται σωρευτικά η συνδρομή των κάτωθι προϋποθέσεων:

1.  Πραγματοποίηση σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριών (3) ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς. Ειδικότερα, για όσους ήταν ασφαλισμένοι κατά την 01.01.2011, απαιτείται καταβολή εισφορών για ένα (1) τουλάχιστον έτος στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά τη 01.01.2012 η καταβολή εισφορών για δύο (2) τουλάχιστον έτη στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για όσους διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 01.01.2013, ενώ για όσους διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από 01.01.2014 και εφεξής απαιτείται η καταβολή εισφοράς για τρία (3) τουλάχιστον έτη.

Οι ως άνω ελάχιστες προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος ισχύουν και για ασφαλισμένους που είχαν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα πριν την 01.01.2011 και επαναδραστηριοποιούνται εκ νέου μετά την ημερομηνία αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανέναρξης δραστηριότητας.

2. Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 € και το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης, να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 €.

3. Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 01.01.2012 και εφεξής, για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την λήψη του βοηθήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

4. Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του, ή άλλου φορέα, μετά την διακοπή επαγγέλματος και να μην έχει υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιοδήποτε φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής.

5. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρηση του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α` και β` βαθμού συγγένειας.

6. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται και είναι ενήμερος με τους όρους της ρύθμισης

7. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

8. Ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί διακοπή δύο ελευθέρων επαγγελμάτων, δικαιούται βοηθήματος από ένα μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωση του.

Σχετικά με την δεύτερη προϋπόθεση (όριο ατομικού και όριο οικογενειακού εισοδήματος) δεν διευκρινίζεται στην ως άνω υπουργική απόφαση, εάν το όριο του οικογενειακού εισοδήματος των 30.000 ευρώ αφορά μόνο στους έγγαμους ελεύθερους επαγγελματίες ή και στους άγαμους. Έτσι, γεννάται το ερώτημα εάν για μια άγαμη μητέρα με ανήλικο τέκνο θα ισχύσει το όριο του ατομικού εισοδήματος των 20.000 ευρώ ή το όριο του οικογενειακού εισοδήματος των 30.000 ευρώ.

Φυσικά θα αντίκειτο στην συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας και στο θεμελιώδη για την κοινωνία μας θεσμό της οικογένειας, η διαφορετική δυσμενέστερη μεταχείριση των αγάμων από τους έγγαμους εάν θεωρούσαμε ότι για τους τελευταίους ισχύουν πιο αυστηρές προϋποθέσεις (ανώτατο όριο 20.000 ευρώ) απ’ ότι για τους έγγαμους (ανώτατο όριο 30.000 ευρώ) προκειμένου να λάβουν το ως άνω ειδικό επίδομα ανεργίας. Διαφορετική μεταχείριση των εγγάμων από τις άγαμες θα ήταν ανεκτή από την δικαιϊκή τάξη μόνο προς το ευμενέστερο καθώς είναι διάχυτο στην ελληνικό νομοθεσία το πνεύμα προστασίας και εύνοιας των μονογονεικών οικογενειών στην Ελλάδα.

Σε συνέχεια εγγράφου του ΟΑΕΔ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με το οποίο το πρώτο ζήτησε  διευκρινίσεις επί της ως άνω Υ.Α., εστάλη το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12025/12-06-2013 έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται ότι «τα ποσά που συναποτελούν το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα είναι: τα ως άνω αναφερόμενα ποσά του υποχρέου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων» και ότι «στο πρώτο εκκαθαριστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) εμφανίζεται μόνο ο υπόχρεος, συνεπώς αναζητείται το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα, ενώ στο δεύτερο (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) εμφανίζεται και σύζυγος, οπότε αναζητείται το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα» [highlight](το συγκεκριμένο έγγραφο, μπορείτε να κατεβάσετε από ΕΔΩ πατώντας το μικρό κουμπάκι «Download»).[/highlight]

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν παρέχεται με το ως άνω έγγραφο διευκρινήσεων ευνοϊκή μεταχείριση προς τον άγαμο γονέα με ανήλικο τέκνο διότι δεν επεκτείνεται και σε αυτόν το οικογενειακό όριο των 30.000 ευρώ αλλά εφαρμόζεται στην περίπτωσή του όχι το ατομικό των 20.000 ευρώ.

Αντιθέτως, παρέχεται εύνοια προς τους απασχολούμενους που εμφανίζονται έγγαμοι όχι και τα δύο οικονομικά έτη που προηγούνται της αίτησης αλλά μόνο το ένα (λόγω πχ διαζυγίου το δεύτερο έτος) με την εξής διευκρίνιση «Σε περίπτωση που ο αιτών ή η αιτούσα εμφανίζεται παντρεμένος/η στο ένα από τα δύο οικονομικά έτη που προηγούνται της αίτησης, ενώ στο άλλο όχι, θα τυγχάνει εφαρμογής το ανώτατο εισοδηματικό όριο των 30.000 ευρώ αθροιστικά και για τα εν λόγω οικονομικά έτη» εννοώντας ότι τα δύο τελευταία έτη θα προστεθούν έως το ποσό των 30.000 ευρώ.

Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να τεθεί εκ νέου ερώτημα προς το Υπουργείο σχετικά με τον άγαμο γονέα που έχει ανήλικο τέκνο και με νεότερη απάντηση να επαναπροσδιοριστεί το εν λόγω ζήτημα προς την κατεύθυνση της εξίσωσης των αγάμων με τους έγγαμους όσον αφορά το εισοδηματικό όριο των 30.000 ευρώ. Προς το παρόν και ορθά βάσει του ως άνω εγγράφου, οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ εφαρμόζουν στον άγαμο γονέα το ατομικό εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ.

Αμυγδαλιά Τσιάρα-Δικηγόρος
Δικηγορικό Γραφείο
Eυγενίας Α. Φωτοπούλου 
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!