ΕΥΔΑΠ: 120 προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου

0

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με προκήρυξη της 120 προσλήψεις ,με 8μηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής. Οι θέσεις αφορούν 28 καταμετρητές και 43 εργάτες για τη περιφέρεια Αθηνών και 22 καταμετρητές και 27 εργάτες για τη περιφέρεια Πειραιά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους από 14 μέχρι και 24 Οκτωβρίου 2013.  
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών  ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στη διεύθυνση:

Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε
Ωρωπού 156,
Τ.Κ.11146
Γαλάτσι
Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας, υπόψιν κας Ευμορφίας Μπούρα (τηλ. επικοινωνίας: 210-2144370).

Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών, θα βαθμολογούνται με 50 επιπλέον μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένου και του τέκνου που αιτείται) ενώ-σύμφωνα με την προκήρυξη- γονέας μονογονεϊκής οικογένειας θεωρείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010). Σε ό,τι αφορά το τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, πρέπει στην αίτησή του να δηλώσει ότι κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας θεωρείται εκείνο το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα µόνο γονέα του. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και το τέκνο το οποίο στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010).

Μετά την κατάρτιση των πινάκων,η ΕΥΔΑΠ  θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, στο κεντρικό και στα περιφερειακά καταστήματα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, στα οποία προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης.

Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188. Οι ενδιαφερόμενοι, έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

Δείτε την προκήρυξη εδώ 
Δείτε τα ειδικά παραρτήματα εδώ και εδώ 
Δείτε την αίτηση εδώ