Διαζύγιο και δικαίωμα συνταξιοδότησης όταν το τέκνο είναι ανήλικο

0

Το δικαίωμα συνταξιοδότησης σε περίπτωση λύσης του γάμου των γονέων με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, όταν το τέκνο είναι ανήλικο κατά την αίτηση συνταξιοδότησης, ασκείται από τον γονέα που έχει την επιμέλεια με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και όχι κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των πρώην συζύγων συνεπεία συναινετικού διαζυγίου.

Σύμφωνα με εγκύκλιο, διευκρινίζεται περαιτέρω ότι στις περιπτώσεις αυτές κατά τις οποίες ο γάμος έχει λυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 1441 Α.Κ. (συναινετικό διαζύγιο), προκειμένου να κριθεί το δικαίωμα συνταξιοδότησης, με βάση τις εν λόγω διατάξεις, θα ζητείται η αμετάκλητη δικαστική απόφαση (της συναινετικής λύσης του γάμου), στην οποία θα πρέπει να εμπεριέχεται η επικύρωση της έγγραφης συμφωνίας των διαζευγμένων σχετικά με την επιμέλεια των τέκνων.

Πηγή: http://www.enet.gr/