Μπορώ να γράψω το παιδί μου σε νηπιαγωγείο ή δημοτικό εκτός της περιοχής μου; Τί ορίζει ο νόμος!

Ένα από τα ζητήματα το οποίο απασχολεί κάθε γονέα είναι όταν πρόκειται να στείλει το τέκνο του για πρώτη φορά σε νηπιαγωγείο ή στο δημοτικό σχολείο. Ειδικότερα ενδιαφέρεται για το αν θα το εγγράψει πλησίον της οικίας του ή δίπλα στον χώρο εργασίας του.

Νηπιαγωγεία          
Τι ισχύει για τις εγγραφές των νηπίων στα νηπιαγωγεία;

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 200/1998 “1. Κάθε δημόσιο νηπιαγωγείο έχει δική του σχολική περιφέρεια και σ`αυτό φοιτούν τα νήπια που διαμένουν στην περιφέρειά του”.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγγραφή νηπίου, το οποίο δεν κατοικεί στη σχολική περιφέρεια του νηπιαγωγείου, μπορεί να γίνει μετά από αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου.

Είναι ωφέλιμο επίσης να γνωρίζουν οι γονείς ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. γ. “Υπεύθυνος για την επιτήρηση των παιδιών στα διαλείμματα είναι ο/η νηπιαγωγός, ο οποίος παίρνει όλα τα μέτρα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των νηπίων, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και ό,τι έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλειά τους”.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με την εκπαίδευση των νηπίων, την ενημέρωση και επικοινωνία των γονέων αλλά και την συμπεριφορά – υποχρεώσεις των νηπιαγωγών ισχύουν για τα νηπιαγωγεία δημόσιας και ιδιωτικής εκπ/σης.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα αυτού του Προεδρικού Διατάγματος καταργείται.

Δημοτικά σχολεία
Τι ισχύει για τις εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία;         

Ειδικότερα:

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1. του Προεδρικού Διατάγματος 201/1998 “Στην πρώτη τάξη εγγράφονται υποχρεωτικά όσοι μαθητές συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 μέχρι 15 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους, με την επιφύλαξη της παρ. 4 α του παρόντος άρθρου. Στις υπόλοιπες τάξεις οι μαθητές εγγράφονται αυτεπάγγελτα μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 9 αυτού του Π.Δ., η δε μετακίνηση μαθητών από σχολείο σε σχολείο γίνεται με τη διαδικασία των μετεγγραφών.

  1. α. Εκπρόθεσμες εγγραφές γίνονται με απόφαση του διευθυντή του σχολείου.

β. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης του Γραφείου Εκπ/σης ρυθμίζεται κάθε εκκρεμότητα που αφορά τις εκπρόθεσμες εγγραφές, την οποία η διεύθυνση του σχολείου για διάφορους λόγους, αδυνατεί να ρυθμίσει.

  1. Σύμφωνα με το ανωτέρω Π.Δ. για την εγγραφή στην Α`τάξη απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικά γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του

μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν από την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή”.

Επισήμανση:

Σύμφωνα με τον νόμο τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να φοιτούν στην σχολική περιφέρεια όπου ανήκει η κατοικία τους (νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο.) Συνεπώς οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν την σχετική νομοθεσία εκτός αν υπάρχει λόγος να ενεργήσουν πράξεις που εξαιρούνται από τον νόμο, ήτοι να φοιτήσει το τέκνο τους σε άλλη σχολική περιφέρεια από αυτήν όπου ανήκουν, πρέπει τότε να αιτιολογήσουν στον διευθυντή του σχολείου την αντίθετη με την νομοθεσία λύση που προτείνουν για την εγγραφή του τέκνου τους.

Κωνσταντίνος Τζίκας 
Δικηγόρος και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής
Αριστοτέλους 30, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54623
Τηλέφωνο: 2310266849
Fax: 2310266849
Email: info@tzikas-lawfirm.gr
Web: http://www.tzikas-lawfirm.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!