Πήρα την αποκλειστική γονική μέριμνα στη Κύπρο που κατοικούμε μαζί με το παιδί. Ισχύει και στην Ελλάδα αυτή η δικαστική απόφαση;

0

Ερώτηση
«Είμαι ανύπαντρη μητέρα και το παιδί έχει αναγνωριστεί από τον πατέρα. Εγώ και το παιδί κατοικούμε στη Κύπρο, ο πατέρας Ελλάδα. Πρόσφατα βγήκε δικαστική απόφαση και πήρα την αποκλειστική γονική μέριμνα λόγω του ότι ο πατέρας του παιδιού, δεν έστελνε τα χαρτιά που χρειαζόμουν και στη Κύπρο χρειάζονται υπογραφή πατέρα παντού. Ο πατέρας ενημερώθηκε αλλά δεν έκανε κάτι γι’ αυτό. Η ερώτησή μου είναι η εξής: Ισχύει και στην Ελλάδα αυτή η δικαστική απόφαση; Πρέπει να δηλωθεί κάπου και στην Ελλάδα;».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Μαρία Βρέττα

Αγαπητή φίλη,

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2201/2003 (ΕΚ) αποφάσεις που εκδόθηκαν από Δικαστήριο κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για την άσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου και είναι εκτελεστές εκεί, μπορούν να εκτελεστούν σε άλλο κράτος – μέλος , με αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου.  Για να κηρυχθούν εκτελεστές απαιτείται να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 38 επ  του Κανονισμού. Για να αναγνωριστεί και να εκτελεστεί στην Ελλάδα , λοιπόν,  η απόφαση   του Κυπριακού Δικαστηρίου που αφαιρεί την γονική μέριμνα  του τέκνου σας από τον πατέρα του, πρέπει να κατατεθεί αίτηση από τον δικηγόρο σας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου του τόπου όπου κατοικεί  ο πατέρας του τέκνου σας κατά την εκούσια δικαιοδοσία, για την διευθέτηση οποιουδήποτε μελλοντικού  ζητήματος σχετικά με την γονική μέριμνα του παιδιού σας.

Μαρία Bρέττα
Δικηγόρος
26ης  Οκτωβρίου 10
ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310 530160
Fax: 2310 530160
E-mail: info@vrettalaw.gr
Web : http://www.vrettalaw.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!