Ο ΟΓΑ δεν αναγνωρίζει τον πατέρα των παιδιών μου ως πολύτεκνο. Γιατί;

0

Ερώτηση

«Ο σύντροφος μου βρίσκεται εντός γάμου αλλά σε διάσταση με τη σύζυγό του τα τελευταία 12 χρόνια περίπου, έχοντας 2 παιδιά. Εμείς έχουμε αποκτήσει από τη 10ετή συμβίωση μας άλλα 2 παιδιά νομίμως αναγνωρισμένα και φέρουν το επώνυμο του πατέρα ! Παρόλα αυτά όσες κινήσεις κ αν έχουμε κάνει προς τον ΟΓΑ προκειμένου να αναγνωριστεί ως  τρίτεκνος και αργότερα ως πολύτεκνος οι αποφάσεις τους ήταν απορριπτικές! Θα μπορούσατε ίσως να μας κατατοπίσετε πως θα μπορούσαμε να κινηθούμε μήπως καταφέρουμε να βγάλουμε μια άκρη;;;».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Σοφία Βλάχου-Ζουνέλη, από τη Δικηγορική εταιρία «A Law firm»

Το άρθρο 6 του Νόμου 3454/2006 ορίζει την έννοια του πολύτεκνου ως εξής:» Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

Αυτό σημαίνει ότι για να θεωρηθεί πολύτεκνος ένας γονέας πρέπει να έχει τη γονική μέριμνα τουλάχιστον τεσσάρων παιδιών. Στην περίπτωσή σας βάσει των στοιχείων που μας έχετε δώσει, πιθανολογώ ότι ο σύντροφός σας έχει μεν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των δύο πρώτων παιδιών καθώς δεν υπάρχει διαζύγιο και δεν αναφέρετε κάποια δικαστική απόφαση που να ορίζει κάτι άλλο, αλλά δεν έχει τη γονική μέριμνα των δύο νεότερων παιδιών καθώς το άρθρο 1515 ΑΚ ορίζει ότι «η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισης του, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί αν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1513 ή αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδύνατη να την ασκήσει για νομικούς λόγους ή πραγματικούς λόγους.»

Αυτό σημαίνει ότι εάν στην αναγνώριση των παιδιών σας δεν έχει αναφερθεί ρητά ότι και ο πατέρας ασκεί γονική μέριμνα για αυτά , τότε η γονική μέριμνα ασκείται μόνο από εσάς και έτσι ο σύντροφός σας δεν μπορεί να θεωρηθεί πολύτεκνος αφού φέρεται να ασκεί τη γονική μέριμνα μόνο για τα δύο πρώτα παιδιά.

Δικηγορική εταιρία «A Law firm»
Σοφία Βλάχου-Ζουνέλη
Δικηγόρος
Πατρ. Ιωακείμ 8,
Αθήνα 10674
Τηλ: +30 210 7236050
Fax: +30 210 7236052
Email: s.vlachou@alawfirm.gr
Web: http://www.alawfirm.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!