Μπορώ να ζητήσω κατάσχεση του επιδόματος ανεργίας για χρέη διατροφής;

0

Ερώτημα

«Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει δυνατότητα κατάσχεσης του επιδόματος ανεργίας για χρέη διατροφής. Ευχαριστώ!».

Απαντάει η δικηγόρος, κυρία Χρυσούλα Κοτίνη

1. Σύμφωνα με το άρθρο 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας:
«1. Μπορούν να κατασχεθούν α) χρηματικές απαιτήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση κατά τρίτων μη εξαρτώμενες από αντιπαροχή ή απαιτήσεις του κατά τρίτων για μεταβίβαση της κυριότητας κινητών μη εξαρτώμενη από αντιπαροχή, β) κινητά πράγματά του που βρίσκονται στα χέρια τρίτου.
2. Εξαιρούνται από την κατάσχεση
α) πράγματα που μπορούν να υποστούν άμεση φθορά, β) η εταιρική μερίδα σε προσωπικές εταιρίες, γ) απαιτήσεις διατροφής που πηγάζουν από το νόμο ή από διάταξη τελευταίας βούλησης, καθώς και απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας, δ)απαιτήσεις μισθών,συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών, εκτός αν πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση για διατροφή που στηρίζεται στο νόμο ή σε διάταξη τελετυταίας βούλησης ή για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας, οπότε επιτρέπεται να γίνει κατάσχεση έως το μισό, αφού ληφθούν υπόψη τα ποσά που εισπράτει ο υπόχρεος, το μέγεθος των υποχρεώσεων που του δημιουργεί ο γάμος του για αντιμετώπιση των
οικογενειακών αναγκών και ο αριθμός των δικαιούχων,ε) κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως τρίτου, μέχρι την κατάθεση τους στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς.»
*** Η περίπτωση ε΄προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.29 Ν.3147/2003,
ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.
«3. Η εξαίρεση της περίπτωσης δ` της παραγράφου 2 ισχύει και όταν η καταβολή  του ποσού γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε  πιστωτικό ίδρυμα. Η εξαίρεση ισχύει μόνο στην έκταση που ο λογαριασμός  παρουσιάζει υπόλοιπο που δεν υπερβαίνει, κατά το χρονικό διάστημα από την  επιβολή της κατάσχεσης έως την επόμενη ημέρα της καταβολής, το ποσό της  εξαιρούμενης από την κατάσχεση απαίτησης.»

Σύμφωνα με το  ν.δ. 2961/1954,`Αρθρ. 31. Καταβολή επιδομάτων.  1. Τα επιδόματα ανεργίας δύνανται να καταβάλλονται είτε απ`  ευθείας
υπό  των  Τοπικών  Υπηρεσιών  Απασχολήσεως και Ανεργίας , είτε δια των ανεγνωρισμένων Τραπεζών, κατόπιν προηγουμένης εγκρίσεως του Υπουργείου Εργασίας.  «2. Τα επιδόματα ανεργίας καταβάλλονται ανά μήνα».   ***Η εντός » » παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω διά του άρθρου 56 τουΝ. 1914/1990 (Α` 178).  3. Εάν ο άνεργος δεν εκπληροί τας  υποχρεώσεις  διατροφής,  προς  τα μελη  , υπέρ ων αναγνωρίζονται προσαυξήσεις, η Τοπική Υπηρεσία δύναται να ορίση όπως ανάλογον τμήμα καταβάλλεται δια το μέλος της οικογενείας
εις το `Ιδρυμα ή και τρίτα πρόσωπα υπό την προστασίαν των οποίων τούτο ευρίσκεται.

Κατά συνέπεια, εξαιρείται από την κατάσχεση το επίδομα ανεργίας, ακόμα και όταν κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 464 του Αστικού Κώδικα, οι ακατάσχετες απαιτήσεις είναι και ανεκχώρητες και σύμφωνα με το άρθρο 451 του Αστικού Κώδικα δεν επιτρέπεται συμψηφισμός κατά ακατάσχετης απάιτησης.

Χρυσούλα Κοτίνη
Δικηγόρος
Κλεισθένους 37, Τ.Κ. 20200,
Κιάτο Κορινθίας
Τηλέφωνο: 2742024233
Κινητό: 6976-712196
E-mail: xkotini@gmail.com

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ