Ο πατέρας μου έχει 2 παιδιά από άλλο γάμο. Η τριτεκνία ισχύει για να ζητήσω μετεγγραφή;

0

«Γεια σας! Είμαι μαθήτρια της Γ’ Λυκείου και φέτος θα δώσω πανελλήνιες. Οι γονείς μου είναι διαζευγμένοι και ο πατέρας μου έχει δυο παιδιά από δεύτερο γάμο. Ήθελα να ρωτήσω αν η τριτεκνία ισχύει από τον πατέρα. Γιατί αν δεν περάσω στην πόλη που θέλω αν μπορώ να ζητήσω μετεγγραφή. Ευχαριστώ!»

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Παρασκευή Κουπλίδου

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3282/2004 που αφορά στις μετεγγραφές
1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2004 2005 δεν επιτρέπονται οι μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) οι μετεγγραφές των γονέων και τέκνων των πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας, μη θιγομένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των πολυτέκνων,

β) οι μετεγγραφές των τέκνων των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α΄),
γ) οι μετεγγραφές των ορφανών από τον έναν ή και από τους δύο γονείς,
εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ,
«Το εν λόγω ποσό αναπροσαρμόζεται κατ` έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.»
δ) οι μετεγγραφές των φοιτητών και σπουδαστών που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους πέτυχαν αθλητική διάκριση που επιτρέπει κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας την εγγραφή τους καθ΄ υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το λόγο αυτόν.

Στις περιπτώσεις αυτές δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν, ανεξαρτήτως ποσοστού, μόνον όσοι βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους, εκτός αν ο λόγος μετεγγραφής των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ ανακύψει μεταγενέστερα.

«Για την εφαρμογή του εδαφίου γ` της παραγράφου αυτής δεν λαμβάνεται υπόψη, κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου του συνολικού
οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών των ορφανών από τον έναν ή και από τους δύο γονείς, το ατομικό εισόδημα του αποβιώσαντος γονέα ή των αποβιωσάντων γονέων που είχαν τυχόν δηλώσει κατά την τελευταία τριετία πριν από την αίτηση μετεγγραφής. Η διάταξη της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.»
2. α) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν επίσης από το
ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 τα τέκνα των γονέων των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στις περιπτώσεις αυτές δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν όσοι βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών. Το δικαίωμα αυτό διατηρούν και όσοι βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους και εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης σε όλα τα υποχρεωτικά και με επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον αριθμό μαθημάτων του ατομικού προγράμματος σπουδών του υποψήφιου για μετεγγραφή φοιτητή ή σπουδαστή.

β) Οι μετεγγραφές της προηγούμενης περίπτωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν συνολικά σε ποσοστό το 14% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται σε 4% για τις Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους και σε 10% για τις μετεγγραφές όσων βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους. Ειδικώς, για τα τμήματα υποδοχής των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, οι μετεγγραφές της προηγούμενης περίπτωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 9% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται σε 4% για τις μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους και σε 5% για τις μετεγγραφές όσων βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους. Αν το σύνολο των αιτήσεων που έχει υποβληθεί για ορισμένο Τμήμα υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στα παραπάνω ποσοστά, προηγούνται τα τέκνα των οικογενειών με το μικρότερο μέσο όρο του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος.
Αν ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος είναι ίσος, λαμβάνεται υπόψη, προκειμένου για μετεγγραφή φοιτητών ή σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους, ο συνολικός αριθμός των μορίων που συγκέντρωσαν οι αιτούντες στις πανελλαδικές εξετάσεις και, προκειμένου για μετεγγραφή φοιτητών ή σπουδαστών που βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο, η συνολική βαθμολογία τους στο Τμήμα προέλευσης στα δύο πρώτα εξάμηνα. Αν και ο συνολικός αριθμός των μορίων ή η συνολική βαθμολογία ταυτίζονται, επιτρέπεται κατ` εξαίρεση η μετεγγραφή των ισοβαθμούντων καθ` υπέρβαση του αριθμού που αντιστοιχεί στα παραπάνω ποσοστά.»

Καταρχάς σκόπιμα σας παρέθεσα ένα αρκετά μεγάλο Τμήμα της σχετικής νομοθεσίας γιατί μπορεί να εμπίπτετε και σε άλλες περιπτώσεις. Όπως είναι φανερό ο νόμος δεν διευκρινίζει αν προϋπόθεση τριτεκνίας είναι προέλευση των τέκνων από τον ίδιο γάμο. Κατά καιρούς γνωρίζω ότι έχουν δημιουργηθεί τέτοια ερωτήματα και το Υπουργείο έχει θέσει ως προϋπόθεση ο τρίτεκνος γονέας να έχει την επιμέλεια και των 3 τέκνων. Προς το σκοπό αυτό για την απόδειξη της τριτεκνίας πέραν των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης δεδομένου ότι τα τέκνα προέρχονται από διαφορετικούς γάμους πρέπει να προσκομίζονται και οι σχετικές αποφάσεις περί του διαζυγίου και της επιμέλειας. Αν λοιπόν τη δική σας επιμέλεια την έχει η μητέρα σας με δικαστική απόφαση τότε δεν έχετε τα προνόμια λόγω της τριτεκνίας του πατρός σας. Αν όμως έχει την επιμέλεια σας τότε τα έχετε.

Παρασκευή Κουπλίδου
Δικηγόρος
Γρ. Λαμπράκη 52, Γλυφάδα Αττικής
Τηλέφωνο: 210-9639203
E-mail:vkouplidou@yahoo.gr
Web:www.kouplidou-law.gr

Η κυρία Παρασκευή Κουπλίδου, συμμετέχει στο ειδικό πρόγραμμα “Πρώτη Επίσκεψη δωρεάν” που σου παρέχει τη πρώτη συνάντηση μαζί της, εντελώς δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να δείς εδώ ενώ μπορείς να υποβάλλεις το ερώτημά σου, μέσω της ειδικής φόρμας εδώ.