Είμαι στρατιωτικός και προστάτης οικογένειας. Μπορώ να παραμείνω στη μονάδα μου χωρίς να με μετακινήσουν;

2

Ερώτηση
«Είμαι στρατιωτικός και προστάτης οικογένειας. Ο αδερφός μου έκλεισε τα 18 και παρουσιάζεται τον Μάρτιο. Ο πατέρας μου έχει πεθάνει και η μητέρα μου, νοσηλεύεται με σχιζοφρένεια. Η αδερφή μου είναι παντρεμένη με παιδί και δεν έχουμε επαφή. Έχω κάνει 6 χρόνια παραμεθόριο και έχω δύο χρόνια τώρα που υπηρετώ στον τόπο προτίμησής μου. Έχω καταθέσει τα δικαιολογητικά για παραμονή μου στη μονάδα αλλά μάλλον θα με μετακινήσουν. Υπάρχει τρόπος να παραμείνω εδώ, βάσει των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζω;».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Βασιλική Βελή

Αγαπητέ αναγνώστη,

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1α του Ν. 3883/2010, προβλέπεται ότι:

Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κατά σειρά σπουδαιότητας κριτήρια:

(1) Υπηρεσιακά Κριτήρια, τα οποία συνδέονται με τις εκάστοτε υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και με την εμπειρία και την υπηρεσιακή απόδοση του στελέχους και συγκεκριμένα:

(α) Την αύξηση της μαχητικής ικανότητας των ΕΔ.

(β) Την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

(γ) Την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων για την υπηρεσιακή εξέλιξη κάθε

στελέχους.

(δ) Τα στοιχεία του ατομικού φακέλου και την αρχαιότητα.

(ε) Την απόκτηση, όπου απαιτείται, εμπειρίας και γνώσεων.

(2) Κοινωνικά Κριτήρια, δηλαδή την προτίμηση των στελεχών με βάση και:

(α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3)  τέκνων, οι οικογένειες με έναν (1) γονέα, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή

μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιαςΕκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

(β) Λόγους υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογένειας του.

(γ) Αιτήματα συνυπηρέτησης (με συζύγους στρατιωτικούς, αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς, λιμενικούς, πυροσβεστικούς υπαλλήλους, δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα).

(δ) Τον τόπο προτίμησης τους, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 6.

(ε) Την ηλικία και τις σπουδές των τέκνων.

(στ) Τη διάθεση στέγης.

(3) Αντικειμενικά Κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από το πλέγμα των παραγόντων που συνυπολογιζόμενοι επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και συνοψίζονται στους εξής:

(α) Απόσταση από τη μεθόριο.

(β) Πληθυσμός της περιοχής.

(γ) Απόσταση από έδρα Δήμου.

(δ) Τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής.

(ε) Μέσα μεταφοράς, σε συνάρτηση και με τις καιρικές συνθήκες.

(στ) Κλιματολογικές συνθήκες.

β. Έκτακτες μεταθέσεις μπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά Κριτήρια και το χρόνο παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης, για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους.

Οπότε, βάσει των ανωτέρω αναφερόμενων, θα μπορούσες να υποβάλλεις την αντίστοιχη αίτηση, επικαλούμενος τα πραγματικά περιστατικά, που συνιστούν ένα εκ των αναφερόμενων λόγων προκειμένου να παραμείνεις στον τόπο προτίμησής σου.

Βασιλική Βελή
Δικηγόρος
Φιλελλήνων αρ. 26, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3318170
E-mail: vickyveli@windowslive.com

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!