Είμαι μονογονέας, με κυκλικό ωράριο εργασίας. Έχω δικαίωμα για πιο σταθερό ωράριο;

0

Ερώτηση

«Είμαι μονογονέας και εργάζομαι σε νοσοκομείο όπου κάνω κυκλικό ωράριο. Το παιδί μου είναι 2 ετών και 9 μηνών. Έχω δικαιώματα σχετικά με το κυκλικό ωράριο εργασίας για να έχω περισσότερο χρόνο με το παιδί μου; Αν ναι ποια είναι αυτά; Η υπηρεσία μου, λέει πως δεν υπάρχει κάτι για τους διαζευγμένους γονείς παρά μόνο αν ο ένας από τους δύο έχει φύγει από τη ζωή. Δηλαδή σαν διαζευγμένη μητέρα, έχοντας την επιμέλεια και μη παίρνοντας διατροφή από τον πατέρα του παιδιού μου ο οποίος δεν βλέπει το παιδί και δεν ασχολείται μαζί του, δεν προβλέπεται κάτι; Δεν υπάρχουν δικαιώματα για εμάς τους δημοσίους υπαλλήλους που λείπουμε αρκετές ώρες από το σπίτι μας και δουλεύουμε κυκλικό ωράριο, νύχτες, αργίες κλπ.; Σας ευχαριστώ!».

Απαντάει η δικηγόρος παρ’ εφέταις, κυρία Όλγα Σαββίδου

Αναφορικά με τις διευκολύνσεις που προβλέπει η νομοθεσία προς τους γονείς, προβλέπονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ.2 του Ν. 3528/2007, προβλέπεται ότι ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών.

Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.

Επίσης προβλέπονται:

Γονική άδεια (άνευ αποδοχών) για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας έως 7 μήνες στους μονογονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των τρεισήμισι (3,5) ετών (άρθρο 5 του ν. 1483/84,ΦΕΚ Α’ 153/8-10-1984, όπως συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 2639/98, ΦΕΚ Α’ 205/2-9-1998).

Σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2002-2003 ο εργαζόμενος άγαμος/-η, χήρος/-α γονέας στον ιδιωτικό τομέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού, δικαιούται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

Σύμφωνα με το Νέο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 53, Ν. 3528/07, ΦΕΚ Α’ 26/9-2-07), για το γονέα δημόσιο υπάλληλο που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο ή η συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα.

Επίσης, με το ίδιο άρθρο, σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, τις διευκολύνσεις για την ανατροφή τέκνου τις δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.

Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών εγγράφονται κατά προτεραιότητα στους Παιδικούς Σταθμούς των ΟΤΑ, καθώς επίσης και στους σταθμούς του ΠΙΚΠΑ, του ΕΟΠ, του Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών, Αθηνών, Λάρισας και Θεσσαλονίκης (με βάση τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, αρ. απ. 16065/22-4-02, ΦΕΚ Β’ 497/22-4-2002).

Ποιές είναι οι διευκολύνσεις/άδειες που δικαιούσαι ως εργαζόμενη-ος μονογονέας:

Αναγνωρίζεται ως πολύτεκνος ο μονογονέας με τρία παιδιά, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλειά τους και είναι ο μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον τα παιδιά είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους (άρθρο 6, παρ. 2, του ν. 3454/06, ΦΕΚ Α’ 75/7-4-2006). Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Στα πλαίσια της γενικότερης προστασίας του θεσμού της οικογένειας από το Ελληνικό Σύνταγμα, θα μπορούσε να κατατεθεί μία αίτηση στην προϊσταμένη αρχή του νοσοκομείου, όπου η ενδιαφερόμενη μητέρα θα αιτείται μεγαλύτερης σταθερότητας στο ωράριό της, προκειμένου να αντεπεξέλθει στο μεγάλωμα του ανήλικου τέκνου της με επάρκεια, επικαλούμενη συγχρόνως τη διάταξη του άρθρου 21 του Συντάγματος περί προστασίας της οικογένειας και της μητρότητας ειδικότερα.

Δικηγορικό Γραφείο
Όλγας Σαββίδου και Συνεργατών
Αγίου Σπυρίδωνος 21, T.K. 18535, Πειραιάς (6ος όροφος)
Τηλέφωνα: 210 4221371
Email: info@lawsavvidou.gr
Web: http://lawsavvidou.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!