Ανήκω στο νοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείου και είμαι μονογονέας. Μπορώ να ζητήσω άδεια 5 ετών άνευ αποδοχών;

0

«Ανήκω στο νοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείου, μονογονέας με τρία ανήλικα παιδιά( ηλικίας 12,10,10) μόνιμος υπάλληλος από το Μάιο 2011. Η αίτηση μου για μετάθεση στην πόλη όπου κατάγομαι και είναι το σπίτι μου, δεν έγινε δεκτή. Αν ζητήσω άδεια 5 ετών άνευ αποδοχών υπάρχει περίπτωση να μου την αρνηθούν; Αν μου την αρνηθούν τι άλλο μπορώ να κάνω;»

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Θεώνη Κάδρα από το δικηγορικό γραφείο «Ε. Φωτοπούλου & Συνεργάτες»

Η αίτηση που θα υποβάλετε, κατά άρθρο άρθρο 51 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (ν. 3528/2007), για χορήγηση άδειας πενταετούς διάρκειας άνευ αποδοχών θα πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τους λόγους (εν προκειμένω τις ανάγκες της οικογένειάς σας λόγω του μονογονεϊκού της χαρακτήρα σε συνδυασμό με τη δυσμενή οικονομική συγκυρία) που καθιστούν απαραίτητη την απουσία σας από την «θέση» σας. Πρέπει δηλαδή να είναι αιτιολογημένη γιατί θα «κριθεί» από το αρμόδιο για τους νοσηλευτές υπηρεσιακό συμβούλιο για να κριθεί η σοβαρότητα των λόγων που προβάλετε, αλλά και το κατά πόσον θίγεται η λειτουργία της υπηρεσίας.

Συνεπώς, ενδέχεται η αίτησή σας αυτή να απορριφθεί για υπηρεσιακούς λόγους. Στην περίπτωση αυτή, εναλλακτικά, μπορείτε να αιτηθείτε κατά άρθρο 66 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.3528/2007) τη μετακίνησή σας από μια οργανική μονάδα σε άλλη.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι «1. Μετακίνηση υπαλλήλου από μία οργανική μονάδα σε άλλη της ίδιας αρχής πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της. 2. Μετακίνηση προϊσταμένων γίνεται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική μονάδα. 3. Για μετακίνηση σε οργανική μονάδα που εδρεύει σε περιοχή άλλου δήμου ή κοινότητας, το οικείο όργανο υποχρεούται να μετακινήσει τον υπάλληλο που έχει εκδηλώσει επιθυμία μετακίνησης στη συγκεκριμένη οργανική μονάδα, εκτός εάν αιτιολογημένοι λόγοι συμφέροντος της υπηρεσίας δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση του. Στις λοιπές περιπτώσεις το οικείο όργανο υποχρεούται να λάβει υπόψη του κριτήρια όπως ο τόπος κατοικίας του υπαλλήλου, η κατάσταση υγείας του, η οικογενειακή του κατάσταση και η συνυπηρέτηση συζύγου. 4. Η μετακίνηση εκτός νομού ή σε νησί γίνεται με τη διαδικασία της μετάθεσης. Εξαιρούνται τα νησιά που έχουν οδική σύνδεση με χερσαία τμήματα της χώρας».

Δηλαδή η μετακίνηση αποτελεί απλή εσωτερική μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης και διενεργείται με μόνη την απόφαση του προϊσταμένου της αρχής πχ. Υπουργού. Η μετακίνηση υπαλλήλου από θέση σε άλλη θέση της ίδιας δημόσιας αρχής αποτελεί πράξη ευρείας διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης με στάθμιση των υπηρεσιακών αναγκών.

Επίσης, εναλλακτικά, μπορείτε να αιτηθείτε, κατ’ άρθρο 68§ 3 την απόσπασή σας σε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου, για σοβαρούς οικογενειακούς και οικονομικούς λόγους που και πάλι θα πρέπει επικαλεστείτε. Η διάρκεια της απόσπασης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. Με αίτηση σας όμως μπορείτε να αιτηθείτε παράταση αυτής για ένα (1) ακόμη έτος.

Θεώνη Κάδρα-Δικηγόρος
Δικηγορικό γραφείο «Ε. Φωτοπούλου & Συνεργάτες»
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί.