Είμαι άγαμη κόρη δημοσίου υπαλλήλου. Αν εργαστώ θα ανασταλλεί η σύνταξη που παίρνω από τον πατέρα μου;

0

Θα ήθελα να μάθω, αν ειναι δυνατόν πώς και αν μπορώ να προσθέσω ανήλικο τέκνο (δικό μου φυσικά) στο βιβλιάριο υγείας δημοσίου. Να διευκρινίσω ότι παίρνω σύνταξη του θανόντος πατέρα μου (ως άγαμη θυγατέρα), ο οποίος ηταν υπάλληλος Δημοσίου. Επίσης, αν θελήσω να εργαστώ στον ιδιωτικό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα ή ακόμα και να συμμετάσχω σε κάποιο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με μισθό, έχω την δυνατότητα ή θα υπάρξουν κυρώσεις, αναστολή σύνταξης, κλπ…; Παλαιότερα εργαζόμουν στον ιδιωτικό τομέα και απλά πλήρωνα την εφορία που μου αναλογούσε, χωρίς να μου αναστέλλεται η σύνταξη. Αλλά, επειδή πολλά έχουν αλλάξει, ρωτώ για αυτές τις διευκρινίσεις .

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Κατερίνα Μπασιαρίδου

Σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν.4387/2016, οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου υπάγονται πλέον στον ΕΦΚΑ. Ο γονέας είναι δυνατόν να ασφαλίσει το τέκνο του στον φορέα που υπάγεται, ως προστατευόμενο μέλος (άρθρο 55 του ν. 4387/2016). Βάσει ενημερωτικού φυλλαδίου που έχει εκδώσει ο ΕΦΚΑ, για την ασφάλιση του τέκνου χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά: 1) αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου (ήτοι του γονέα) και ΑΜΚΑ του προς ασφάλιση τέκνου, 2) βιβλιάριο ασθενείας (του άμεσα ασφαλισμένου), 3)πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο) ή ληξιαρχική πράξης γέννησης-βάπτισης του παιδιού ή ληξιαρχική πράξη γέννησης (του νεογέννητου), 4) μια πρόσφατη φωτογραφία (τύπου ταυτότητας) για τα άνω των 2 ετών προς ασφάλιση τέκνα, 5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο άμεσα ασφαλισμένος θα δηλώνει: «Το παιδί μου (ονοματεπώνυμο)…… που γεννήθηκε στις……… ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ (ούτε υπήρξε ασφαλισμένο από την ημερομηνία γέννησής του ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ- εφόσον υπήρχε προηγούμενος ασφαλιστικός φορέας) σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, είτε δικό του, είτε δικό μου, είτε του/της συζύγου μου. Είναι άνεργο και άγαμο, συγκατοικούμε και συντηρείται από εμένα. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για το παιδί μου και αποδειχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από τον πρώην τομέα του πρώην φορέα του Δημοσίου. Σε περίπτωση μεταβολής, που αίρει το δικαίωμα ασφάλισής του, όπως υπέρβαση των καθορισμένων ορίων ηλικίας (18, 24 ή 26 έτη), ασφάλιση από τον άλλον γονέα, ανάληψη εργασίας, έναρξη Επιχειρηματικής/Εμπορικής ή Αγροτικής δραστηριότητας, γάμος κλπ, θα προχωρήσω άμεσα στη διαγραφή του». 6)Βεβαίωση απασφάλισης από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα (εφόσον υπήρξε ασφαλισμένο, ως Προστατευόμενο μέλος από τον άλλο γονέα). Αν το τέκνο είναι άνω των 18 ετών, θα πρέπει επιπρόσθετα με τα ως άνω δικαιολογητικά να προσκομιστούν και Βεβαίωση από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα του τέκνου, ότι «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ», εφόσον είχε δική του ασφάλιση (από ίδιο δικαίωμα ή από Εργασία-Εμπορική Δραστηριότητα ή από Σύνταξη κλπ) όπως επίσης και εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, του προς ασφάλιση τέκνου, του τελευταίου οικονομικού έτους, εφόσον αυτό κάνει δική του φορολογική δήλωση.

Αναφορικά με το δικαίωμα σύνταξης ως άγαμης θυγατέρας και αν αυτό θα ανασταλεί σε περίπτωση εύρεσης εργασίας από μέρους σας, ισχύουν τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το νεότερο νομοθετικό καθεστώς (ήτοι τον Ν. 4093/2012 και Ν. 4151/2013 που τροποποιούν το π.δ 169/2007), για τις άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα γεννήθηκε πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3865/2010, θεσπίζεται ανώτερος μηνιαίος συντάξιμος μισθός, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων είκοσι (720 €) ευρώ. Στις περιπτώσεις δε καταβολής σε δικαιούχο δύο (2) συντάξεων που το άθροισμά τους υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, η περικοπή του υπερβάλλοντος ποσού, διενεργείται επί της μεγαλύτερης σύνταξης και εάν και αυτή δεν επαρκεί, περικόπτεται ανάλογα και η δεύτερη. Επιβάλλεται δηλ. ανώτατο όριο (πλαφόν) στην καταβαλλόμενη σύνταξη μέχρι το ποσό των επτακοσίων είκοσι ευρώ (720€). Ωστόσο η καταβολή της σύνταξης των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων αναστέλλεται, εάν όπως προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους, έχουν και άλλα εισοδήματα, εκτός από την κύρια και επικουρική σύνταξη τους, τα οποία υπερβαίνουν το αναγόμενο σε ετήσια βάση ποσό των 720 ευρώ.

Εάν τα ανωτέρω εισοδήματα δεν υπερβαίνουν το αναγόμενο σε ετήσια βάση το προηγουμένως αναφερόμενο ποσό  και το συνολικό ετήσιο πραγματικό ακαθάριστο εισόδημα των προσώπων αυτών, όπως αυτό προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους, με συνυπολογισμό και του ποσού της κύριας σύνταξης, υπερβαίνει το αναγόμενο σε ετήσια βάση ποσό των 720 ευρώ, η κύρια σύνταξη μειώνεται κατά το υπερβάλλον ποσό.

Έτσι στην περίπτωση που τα εισοδήματα από άλλες πηγές είναι μεγαλύτερα από το ανωτέρω όριο, η σύνταξη αναστέλλεται.

Κατερίνα Μπασιαρίδου
Δικηγόρος
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email:katerina@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!