Το ΙΚΑ διέκοψε τη σύνταξη που λάμβανε το παιδί μου, ώσπου να εξεταστεί η εισαγωγή του στη σχολή. Τα χρήματα αυτά χάνονται;

0

Ερώτηση:

«Ο γιος μου συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του και πέρασε στην ΕΠΑΣ Τουριστικών Επαγγελμάτων.Το ΙΚΑ διέκοψε το ποσοστό της σύνταξης που έπαιρνε το παιδί ώσπου να εξεταστεί, αν η ένταξή του στη συγκεκριμένη σχολή δικαιολογεί ή όχι το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα. Τα χρήματα αυτά, χάνονται ή προστίθενται στη σύνταξη της χήρας μητέρας; ».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Παρασκευή Κουπλίδου

ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (επιζώντες σύζυγοι) εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 3385/05 και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις του άρθρου 62 του Ν 2676/1999 εξακολουθούν να ισχύουν:

 1. α. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ασφαλιστικού οργανισμού κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, ΣΤΟΝ ΕΠΙΖΏΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΖΎΓΩΝ,που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω θανάτου σύμφωνα με τις γενικές ή καταστατικές διατάξεις του κάθε οργανισμού ,καταβάλλεται η σύνταξη, εφόσον δεν εργάζεται ή δεν απασχολείται ή δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε οργανισμό ή το Δημόσιο.
  β. Στην περίπτωση που ο επιζών των συζύγων εργάζεται ή απασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε οργανισμό ή το Δημόσιο, ή σύνταξη περιορίζεται στο 50% της σύνταξης λόγω θανάτου έως την συμπλήρωση του 65ου έτους. Μετά την συμπλήρωση του ορίου αυτού ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το 70% της σύνταξης αυτής.
  γ. Εάν ο επιζών των συζύγων, κατά την ημερομηνία του θανάτου, είναι ανάπηρος σωματικά ή πνευματικά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, λαμβάνει ολόκληρη την σύνταξη, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων.
  δ. Στην περίπτωση που ο επιζών των συζύγων λαμβάνει και σύνταξη από ίδιο δικαίωμα ή περισσότερες της μιας συντάξεις λόγω θανάτου, κύριες ή επικουρικές, ο περιορισμός του ποσού της σύνταξης που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή γίνεται σε μία από τις κύριες, καθώς και σε μία από τις επικουρικές συντάξεις της επιλογής του.
 2. Εάν ο θανών καταλείπει τέκνα ανάπηρα ή ανήλικα ή σπουδάζοντα σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι του 24ου έτους της ηλικίας τους, που δικαιούνται σύνταξη σύμφωνα με τις γενικές ή καταστατικές διατάξεις κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού, το υπόλοιπο της σύνταξης του επιζόντα των συζύγων, σε περίπτωση που καταβάλλεται μειωμένη, επιμερίζεται στα τέκνα σε ίσα μέρη.
 3. Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα του χήρου/ας παύει :
  Α) Με τον θάνατο
  Β) Με την τέλεση νέου γάμου
 4. Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των παιδιών παύει:
  Α) Με την τέλεση γάμου πριν την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας
  Β)Με την ανάληψη εργασίας ή την αυτοτελή συνταξιοδότηση
  Γ)Με την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή το 24ο εφόσον σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ι.Ε.Κ. ιδιωτικά και δημόσια και πανεπιστήμια εξωτερικού
  Δ)Με την διακοπή ή την ολοκλήρωση των σπουδών τους πριν το 24ο έτος της ηλικίας τους
  Ε) Από τότε που έπαυσε η ανικανότητα
 5. Σε περίπτωση ασφαλισμένου/ης ο χήρος/α δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος επήλθε πριν την πάροδο 6 μηνών από την τέλεση του γάμου, εκτός αν ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα εκτός εργασίας ή αν κατά την διάρκεια του γάμου γεννήθηκε παιδί ή αν η χήρα είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης κατά τον χρόνο του θανάτου.
 6. Σε περίπτωση συνταξιούχου αναπηρίας ή γήρατος ο χήρος/α δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος επήλθε πριν την πάροδο 24 μηνών από την τέλεση του γάμου.

Όπως λοιπόν ανέφερα και ανωτέρω η σύνταξη του τέκνου διακόπτεται όταν δε σπουδάζει. Εφόσον η ΕΠΑΣ που φοιτα θεωρηθεί κατηγορίας ΙΕΚ θα συνεχίσει να λαμβάνει σύνταξη μέχρι την αποφοίτηση. Μετά από την αποφοίτησή του το μέρος της σύνταξης που λαμβάνει θα διακοπεί και θα συνυπολογισθεί στη δική σας.

Παρασκευή Κουπλίδου
Δικηγόρος
Γρ. Λαμπράκη 52, Γλυφάδα Αττικής
Τηλέφωνο: 210-9639203
E-mail:vkouplidou@yahoo.gr
Web:www.kouplidou-law.gr

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!