Είμαι χήρα με 2 ανήλικα τέκνα και δημόσιος υπάλληλος. Ποιανού το εισόδημα, αφορούν τα κριτήρια για τη διαθεσιμότητα;

Ερώτηση:

«Είμαι χήρα με δύο ανήλικα τέκνα και υπάλληλος στο δημόσιο αορίστου χρόνου. Θα ήθελα να ρωτήσω, τα εισοδηματικά κριτήρια που έθεσαν για την εξαίρεση από τη διαθεσιμότητα, αφορούν το εισόδημά μου ή των προστατευόμενων μελών; Ευχαριστώ!»

Απαντάει η δικηγόρος Αθηνών κυρία Σοφία Ι. Αντωνοπούλου, από το δικηγορικό γραφείο Attica Lawyers

Αγαπητή φίλη,

σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4172/2013, είναι επιτρεπτή η κατάργηση θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα σε υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ και λοιπά ν.π.δ.δ., με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, σε εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, μετά από τεκμηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσης.

Αν καταργηθούν ορισμένες θέσεις του ίδιου κλάδου ή και ειδικότητας, η επιλογή του προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα λόγω της κατάργησης της θέσης γίνεται με αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων του κλάδου ή της ειδικότητας που ανήκουν οι υπό κατάργηση θέσεις του φορέα. Η αποτίμηση αυτή στηρίζεται σε επιμέρους κριτήρια που αφορούν τη βασική και επαγγελματική εκπαίδευση, την εν γένει εργασιακή και διοικητική του εμπειρία, τα ειδικά καθήκοντα, την εργασιακή του φυσιογνωμία όπως δεξιότητες, επιδόσεις, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικές ποινές κ.α., και τον τρόπο εισαγωγής στους φορείς (ιδίως αν πρόκειται για εισαγωγή τους μέσω ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού των τέκνων του. Όσοι επιθυμούν να αποχωρήσουν τίθενται κατά προτίμηση σε διαθεσιμότητα.

Κατ’ εξαίρεση, δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα ορισμένες κατηγορίες, όπως υπάλληλοι με αναπηρία άνω του 67% ή πολύτεκνοι που τα τέκνα τους συνοικούν μαζί τους και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στα εξαρτώμενα μέλη έχει ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000,00 € και συνοικεί μαζί του έχει αναπηρία τουλάχιστον 67%, ή υπάλληλος ο οποίος έχει αποκλειστική γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί μαζί του και ανήκει στην κατηγορία του εξαρτώμενου μέλους έχοντας ετήσια εισοδήματα κάτω των 12.000,00 €,  ή υπάλληλος του οποίου ο/η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα, ή τέλος υπάλληλος του οποίου ο/η σύζυγος έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης σε συμπαραστατούμενο με εισοδήματα κάτω των 12.000,00 €.

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα ανωτέρω, η τελευταία ανωτέρω διάταξη αφορά απευθείας τα προστατευόμενα μέλη. Ωστόσο, ενόψει του γενικότερου πνεύματος του Νόμου, εάν η ετήσια φορολογική δήλωση που συμπεριλαμβάνει και τα τέκνα είναι ιδιαίτερα υψηλή, δεν αποκλείεται να αξιολογηθεί και αυτό.

Δικηγορικό Γραφείο «Attica Lawyers»
Σοφία Ι. Αντωνοπούλου
Δικηγόρος Αθηνών
Γ. Παπανδρέου 106Β, Ζωγράφου,
Τ.Κ. 15773
Τηλέφωνο: 210-7295274 / Fax: 210-7295275
Κιν. 6978123 649
Email: info@atticalawyers.gr
Web: www.atticalawyers.gr

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!