Πανελλαδικές εξετάσεις: Δεν ισχύουν οι ειδικές κατηγορίες υποψηφίων;

0

Σύμφωνα με τους ν. 3966/2011 και 4071/2012 , στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εντάσσονται:

αα) Υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α` 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α` 75) καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α` 75)  ενώ υπό την έννοια του παρόντος νόμου , πολύτεκνοι είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επι­μέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή πε­ρισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολο­γικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώ­νουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

ββ) Υποψήφιοι γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, ενώ συμπεριλαμβάνονται οι άγαμες μητέρες  με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα ή με ένα έως δύο μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, ή τέκνα ορφανά από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμων μητέρων.

γγ) Υποψήφιοι: α) με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α` 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, β) ορφανοί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, δ) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α` 120), ε) πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος.

Ωστόσο, η ολομέλεια του ΣτΕ με τρεις αποφάσεις της (986 – 988/2014) έκρινε αντισυνταγματικούς τους νόμους 4071/2012 και 3966/2011, που προβλέπουν ότι μαθητές των πολύτεκνων οικογενειών μπορούν να εισάγονται μέσω των Πανελληνίων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μέσω «προνομίων» και καταλαμβάνουν θέσεις, οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά σε υποψηφίους-μέλη πολύτεκνων οικογενειών.

Δείτε σχετικά: Ισχύει η τριτεκνία για να ζητήσω μεταγραφή;

 

Συγκεκριμένα έκρινε ότι: «το άρθρο 2 παρ. 2 γ΄ περίπτωση ii αα΄ του ν. 2525/1995, όπως ισχύει μετά τις μεταβολές που επέφεραν τα άρθρα 59 παρ. 11 του ν. 3966/2011 και 44 παρ. 2 του ν. 4071/1012, το οποίο εισήγαγε παρέκκλιση από το γενικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την πρόβλεψη της σύστασης θέσεων, οι οποίες καταλαμβάνονται μόνο από υποψήφιους που έχουν την ιδιότητα του μέλους πολύτεκνης οικογένειας, αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κριτήρια αμιγώς ακαδημαϊκά, ήτοι βάσει των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, διότι η ιδιότητα του μέλους πολύτεκνης οικογένειας δεν συνδέεται με ικανότητες ή δεξιότητες του υποψηφίου και δεν αποτελεί κριτήριο που πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις.

Ως εκ τούτου το Υπουργείο Παιδείας δεσμεύεται να εφαρμόσει τις αποφάσεις αυτές με αποτέλεσμα να μην ισχύουν πλέον οι ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί. Οι αποφάσεις του Στε αναφέρονται στους πολύτεκνους αλλά το Υπουργείο Παιδείας άτυπα δεν εφαρμόζει τους νόμους για όλες τις ειδικές κατηγορίες.     

Να σημειωθεί ότι με τον όρο «ειδικές κατηγορίες» δεν νοούνταν περισσότερα μόρια. Στους μαθητές που ανήκαν στις ειδικές κατηγορίες, αρχικά εξετάζονταν αν η βαθμολογία τους  ήταν αρκετή για να εισαχθούν σε μια από τις θέσεις της γενικής σειράς. Σε περίπτωση που δεν τα κατάφερναν, τότε το σύστημα εξέταζε εκ νέου αν η βαθμολογία τους ήταν αρκετή για να διεκδικήσουν μια από τις θέσεις των ειδικών κατηγοριών. Στη δεύτερη περίπτωση ανταγωνίζονταν μόνο τις ειδικές κατηγορίες που δεν κατάφεραν να πιάσουν τη βάση της σχολής. Επειδή ο ανταγωνισμός ήταν μικρότερος οι βάσεις στις ειδικές κατηγορίες ήταν μειωμένες.

Ωστόσο και σύμφωνα με τις νέες αποφάσεις, προβλέπεται η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με κριτήρια αποκλειστικά και μόνο ακαδημαϊκά και βάσει των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, είτε ανήκουν στις άλλοτε ειδικές κατηγορίες πολυτέκνων είτε όχι.

Λένα Πολύζου-Δικηγόρος
Δικηγορικό γραφείο «Ε. Φωτοπούλου & Συνεργάτες»
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

*Η κεντρική φωτογραφία του άρθρου είναι τυχαία και δεν απεικονίζει τα πραγματικά πρόσωπα.