Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2015-2016: Αυτές φαίνεται να είναι οι φετινές αλλαγές!

4

Όπως δημοσιεύσαμε και σε άρθρο μας εδώ, μόλις χθες αναρτήθηκε το προσχέδιο της προκήρυξης για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»που αφορά τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ, στο site της ΕΕΤΑΑ.

Γράφει η Κυριακή Χαριτάκη

Κατόπιν των παραπάνω, το Singleparent.gr πήρε τη περσινή προκήρυξη και το φετινό προσχέδιο, έκανε τις ανάλογες συγκρίσεις και παρατήρησε τις αλλαγές που διαφαίνεται ότι θα γίνουν φέτος στο ύψος της μοριοδότησης, στον τρόπο υπολογισμού των μορίων αλλά και επιλογής των ωφελουμένων και άλλες τροποποιήσεις που είναι σημαντικό να γνωρίζεις!

-Χαμηλότερος ο φετινός προϋπολογισμός του προγράμματος
Σύμφωνα με τη περσινή προκήρυξη ο προϋπολογισμός ήταν περίπου 67 εκατομμύρια ευρώ, φέτος προβλέπεται να είναι 45 εκατομμύρια ευρώ που σημαίνει λιγότερες θέσεις.

-Το εξωιδρυματικό επίδομα (τυφλών) και το επίδομα πολύτεκνης μητέρας θα λογίζονται ως εισόδημα
Η σχετική παράγραφος στη περσινή προκήρυξη, ανέφερε ότι «Από το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εξωιδρυματικό επίδομα (τυφλών) και το επίδομα πολύτεκνης μητέρας».
Στο φετινό προσχέδιο αναφέρει «Από το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη, το επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ και η αποζημίωση απόλυσης. Για τα ανωτέρω και προκειμένου να μην υπολογιστούν θα πρέπει η μητέρα να προσκομίσει τις αντίστοιχες επίσημες βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων. Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη το Επίδομα Ανεργίας, για το οποίο δεν απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση, καθώς εγγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου και δεν υπολογίζεται ως εισόδημα».
Συμπερασματικά, το εξωιδρυματικό επίδομα (τυφλών) και το επίδομα πολύτεκνης μητέρας, θα λογίζονται στο συνολικό ετήσιο εισόδημα.

-Ειδική πρόβλεψη φέτος για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Στο φετινό προσχέδιο έχουν προστεθεί δύο παράγραφοι που αφορούν τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και αναφέρουν τα εξής:
-Σύμφωνα με την υ.α. Π1β/οικ.14951/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1397), όπως ισχύει, στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να παρέχεται και να εξασφαλίζεται στα παιδιά η απασχόληση αυτών, εκτός σχολικού ωραρίου, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με την ατομική – οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η υγιεινή και ασφαλής παραμονή των παιδιών σε κτίριο προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις οριζόμενες στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και η καθαριότητα των χώρων.
-Σύμφωνα με την υ.α. Π2β/οικ.14957/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1397), όπως ισχύει, στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.) θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να παρέχεται και να εξασφαλίζεται στα παιδιά η δημιουργική απασχόληση αυτών, μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα προεπαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα ίδια και το οικογενειακό – συγγενικό τους περιβάλλον.

-Ανάρτηση πίνακα με το κόστος μετακίνησης και τις περιοχές που θα εξυπηρετούν οι δομές
Φέτος οι φορείς κατά την δήλωσή τους θα πρέπει να αναφέρουν το ωράριο της δομής / φορέα, καθώς και το ακριβές ωράριο μετακίνησης, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με το ωράριο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς διευκόλυνση και μόνο των ωφελούμενων μητέρων θα αναρτήσει πίνακα με τις ανωτέρω κατηγορίες Δομών που θα περιλαμβάνει το κόστος της μετακίνησης και τις εξυπηρετούμενες περιοχές.

-Πέντε (5) δομές θα επιλέγουν οι ωφελούμενες/οι φέτος αντί για τέσσερις (4) που ίσχυε πέρσι
Στην «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσή» τους, οι μητέρες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και πέντε (5) εναλλακτικών επιλογών Δομών, με σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε Δομές της προτίμησής τους και έως δύο (2) εναλλακτικές επιλογές ΚΔΑΠ / ΚΔΑΠ – ΜΕΑ.

-Εντός του τελευταίου τριμήνου η μετάφραση των δικαιολογητικών για ωφελούμενους/ες πολίτες τρίτων χωρών και χωρών της Ε.Ε.
Για τους πολίτες της Ε.Ε. και των τρίτων χωρών, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα πρέπει φέτος, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από την εκάστοτε αρμόδια αρχή και να έχουν ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν της ημερομηνίας κατάθεσης της σχετικής αίτησης συμμετοχής.

-Μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
Πέρσι το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης έπρεπε να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου. Φέτος μπορεί να έχει εκδοθεί και εντός του τελευταίου τετραμήνου.

-Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, θα πρέπει φέτος να προσκομίσει επιπλέον, επίσημο έγγραφο από Πρεσβεία ή Προξενείο 
Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση, καθώς και επίσημο έγγραφο από την Πρεσβεία ή Προξενείο της χώρας, όπου θα βεβαιώνονται τα ανωτέρω.

-Ειδική πρόβλεψη φέτος για ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης
Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικού έτους 2015 και των δύο μερών.

-Θεωρείtai μονογονεϊκή οικογένεια μόνο η άγαμη μητέρα καθώς διαχωρίζονται οι διαζευγμένοι και χήροι γονείς 
Στο φετινό προσχέδιο, αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας (άγαμη μητέρα), απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης» το οποίο αναγράφει και σε άλλο σημείο της προκήρυξης. Ελπίζουμε να πρόκειται για λάθος που θα διορθωθεί στην επίσημη προκήρυξη καθώς οι χήροι γονείς και οι διαζευγμένοι με αποκλειστική επιμέλεια, που μεγαλώνουν τα παιδιά τους μόνοι, δεν είναι λιγότερο μονογονείς!

Δείτε σχετικά: ΕΣΠΑ 2014: Δες εδώ τη προκήρυξη, τα δικαιολογητικά και τα μόρια για την εγγραφή σε παιδικούς σταθμούς!

-Ειδικοί όροι για όσους εργάζονται με απασχόληση ορισμένου χρόνου
Σε περίπτωση απασχόλησης ορισμένου χρόνου, η ημερομηνία λήξης της απασχόλησης θα πρέπει να είναι μετά την έναρξη του Προγράμματος, ήτοι μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον πεντάμηνη.

-Αν ο/η εργαζόμενος/η  επιδοτείται από τον εργοδότη για φιλοξενία τέκνου δεν μπορεί να πάρει μέρος στο πρόγραμμα
Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η εργαζόμενος/η επιδοτείται από τον εργοδότη για την φιλοξενία του τέκνου ή των τέκνων σε βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό (όπως πχ τραπεζοϋπάλληλοι), δεν μπορεί να πάρει μέρος στο Πρόγραμμα.
Σημαντικό: Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη εργαζόμενη δεν λαμβάνει την προβλεπόμενη από τον εργοδότη της επιδότηση, και προκειμένου να πάρει μέρος στο Πρόγραμμα, εκτός από τα παρακάτω δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ως εργαζόμενη, απαιτείται και βεβαίωση εργοδότη ότι δεν λαμβάνει την ως άνω επιδότηση για το τέκνο ή τα τέκνα της.

-Επιπλέον δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίσουν οι εργαζόμενοι φέτος
Πέρσι οι εργαζόμενοι έπρεπε να προσκομίσουν μόνο αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης. Φέτος -εκτός από βεβαίωση εργοδότη που απαιτείται αλλά και βεβαίωση ότι ο/η εργαζόμενος/η δεν επιδοτείται από τον εργοδότη για φιλοξενία τέκνου-μπορούν επιπλέον και εναλλακτικά -αντί για αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης-να προσκομίσουν αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Μ4 ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης, όπου θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης.

-Επιπλέον δικαιολογητικά για όσους εργάζονται με εργόσημο
Αν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο-εκτός από αντίγραφο εργοσήμου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών)- φέτος απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης) και το είδος απασχόλησης.

-Φέτος δεν δίνουν παραπάνω μόρια αν η άνεργη ωφελούμενη έχει άνεργο σύζυγο
Σύμφωνα με τη περσινή προκήρυξη, αν ο σύζυγος ήταν μακροχρόνια άνεργος, απαιτούνταν βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ ότι είναι τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενους μήνες άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, προκειμένου να δοθούν στην ωφελούμενη επιπλέον μόρια. Φέτος δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο μέσα στο προσχέδιο της προκήρυξης.

-Αλλάζει ο τύπος υπολογισμού των μορίων
Πέρσι τα μόρια που δίνονταν, υπολογίζονταν βάσει του τύπου 45-(Ε-Π)/600.
Φέτος τα μόρια που θα δοθούν θα υπολογίζονται βάσει του τύπου: 90-[(Ε-Π)/300], όπου Ε είναι το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, και το Π είναι 1.000€ για μητέρα με 1 τέκνο, 2.000€ για μητέρα με 2 τέκνα, 6.000€ για μητέρα με 3 τέκνα, 7.500€ για μητέρα με 4 τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 1.000€ για κάθε τέκνο πέραν του τέταρτου.

-«Ριγμένες» φέτος φαίνεται να είναι οι αυτοαπασχολούμενοι 
Πέρσι τα μόρια που έπαιρναν οι ωφελούμενες βάσει της επαγγελματικής τους κατάστασης ήταν:
Για εργαζόμενες γυναίκες:+35 μόρια
για αυτοαπασχολούμενες: +35 μόρια
για σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης: +45 μόρια
για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου :+40 μόρια και για εργαζόμενες
με εργόσημο :+15 μόρια.
Οι συμμετέχουσες σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης λάμβαναν: +15 μόρια.
Η ανεργία από τον Ο.Α.Ε.Δ. πέρσι είχε ως εξής:
Με δελτίο ανεργίας σε ισχύ: +10 μόρια
άνεργες που λάμβαναν τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. : +20 μόρια.

Φέτος τα μόρια φαίνεται να διαμορφώνονται ως εξής:
Για εργαζόμενες γυναίκες: +85 μόρια
για αυτοαπασχολούμενες: +85 μόρια
για εργαζόμενες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης: +90 μόρια
για εργαζόμενες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου : +90 μόρια και για εργαζόμενες με εργόσημο :+90 μόρια. Οι συμμετέχουσες σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης λαμβάνουν : +90 μόρια.
Η ανεργία από τον Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ: +90 μόρια
άνεργες που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. : +90 μόρια.

-Αλλαγές στη μοριοδότηση ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση-περισσότερα μόρια σε πολύτεκνους, ΑΜΕΑ και μονογονεϊκές οικογένειες
Σύμφωνα με τη περσινή προκήρυξη, τα μόρια που δίνονταν βάσει οικογενειακής κατάστασης είχαν ως εξής:
Στις μητέρες που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω:  +25 μόρια
που έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω:  +25 μόρια
που είναι χήρες: +25 μόρια
που είναι άγαμες μητέρες: +20 μόρια
που είναι διαζευγμένες ή σε διάσταση : +20 μόρια
που είναι τρίτεκνες – πολύτεκνες: +20 μόρια
που έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: +15 μόρια
που έχουν σύζυγο μακροχρόνια άνεργο (άνω των 12 μηνών): +10 μόρια

Φέτος τα μόρια διαμορφώνονται ως εξής:
Στις μητέρες που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω: +50 μόρια
που έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω: +50 μόρια
που είναι χήρες: +40 μόρια
που είναι μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμες μητέρες): +40 μόρια
που είναι διαζευγμένες ή σε διάσταση : +40 μόρια
που είναι τρίτεκνες – πολύτεκνες: +40 μόρια
που έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: +30 μόρια.

Δες στην επόμενη σελίδα: Ειδική εφαρμογή ενημέρωσης των αποτελεσμάτων και των επιλαχόντων-απαραίτητη η συμπλήρωση ερωτηματολογίου