Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

2
Ξεκίνησε τη 1η Νοεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου 2013 η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης ένταξης σε κάποιο από τα 6 προπτυχιακά (4.890 θέσεις) και 26 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (5.110 θέσεις) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015, οι οποίες αφορούν σπουδές με τη μέθοδο εξ’ αποστάσεως και εφόσον οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από τις θέσεις, αυτές θα καλυφθούν με ηλεκτρονική κλήρωση (πίνακες στα συνημμένα).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.eap.gr/eisagogi_2014_2015/instructions.htm και για ένα και μόνο πρόγραμμα, είτε αφορά προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές σπουδές.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Πανεπιστημίου, η εκδήλωση υποψηφιότητας θα γίνει μόνο με ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΑΠ και με τη χρήση της συγκεκριμένης ειδικής φόρμας. Γι’ αυτό οι υποψήφιοι δεν πρέπει να εκτυπώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν στο ΕΑΠ. Έντυπες αιτήσεις είναι άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει οριστεί από τη 1η Νοεμβρίου 2013 μέχρι το βράδυ της 10ης Δεκεμβρίου 2013 (ώρα 12:00). Η δημόσια και ανοικτή για τους ενδιαφερόμενους κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 16η Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ.
Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων έχει εξεταστεί λεπτομερώς και έχει διαπιστωθεί ότι εργάζεται επιτυχώς με ηλεκτρονικούς υπολογιστές ΙΒΜ και συμβατούς με web browser I.E. 6.0 και νεώτερους ή Mozilla FireFox και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Apple με MacOS 9.0 ή νεώτερο και web browser I.E. 6.0 και νεότερο ή Mozilla FireFox.
Πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία της αίτησης με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες χωρίς κόμματα, τελείες ή άλλα σημεία στίξης. Μην ξεκινάτε τη συμπλήρωση ενός πεδίου με κενό. Γράψτε τον αριθμό πολιτικής ή άλλου είδους ταυτότητος που έχετε, χωρίς να αφήσετε κενό μεταξύ γράμματος (ή γραμμάτων) και αριθμών. Πρέπει να θυμάστε αν γράψατε τον αριθμό αυτό με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες αν θελήσετε να αναζητήσετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της.
Πριν από την συμπλήρωση της αίτησης, θα πρέπει απαραιτήτως να διαβάσετε προσεκτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα που επιθυμείτε. Εάν δεν γνωρίζετε ή δεν είστε σίγουροι για όσα σας ζητούνται στην αίτηση, μη συνεχίζετε τη συμπλήρωσή της και την αποστολή της, αλλά επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το Ε.Α.Π. για διευκρινίσεις.
Μετά την αποστολή της αίτησης, στην οθόνη του υπολογιστή σας θα εμφανιστεί το μήνυμα που πιστοποιεί την παραλαβή της αίτησης από το ΕΑΠ. Μετά την εμφάνιση του σχετικού μηνύματος, δηλαδή του αποδεικτικού υποβολής αίτησης, είναι απολύτως σίγουρο πως η αίτησή σας έχει καταγραφεί στα υπολογιστικά συστήματα του ΕΑΠ. Ύστερα από αυτό, η υποβολή αιτήματος για την επιβεβαίωση της καταχώρησης της αίτησης είναι άσκοπη. Εκτυπώστε το μήνυμα αυτό, το οποίο αποτελεί μια σύνοψη της αίτησης, και φυλάξτε το. Έτσι, σε μελλοντική επικοινωνία με το ΕΑΠ, θα είναι ευκολότερη η εξυπηρέτησή σας.
Εάν στην αίτησή σας έχετε δηλώσει έγκυρο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΑΠ θα σας αποστείλει αυτόματο μήνυμα καταχώρησης της αίτησής σας αμέσως μετά την υποβολή της και αμέσως μετά από την διαδικασία της επιλογής της 16ης Δεκεμβρίου 2013 ένα ακόμα μήνυμα, στο οποίο θα φαίνεται η σειρά κατάταξής σας, στο πρόγραμμα που επιλέξατε. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση (δηλαδή είτε λάβετε ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα ή όχι) θα πρέπει να αναζητήσετε μετά την ηλεκτρονική κλήρωση στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. τη σειρά κατάταξής σας.
Αφού υποβάλετε αίτηση μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία που έχετε καταγράψει σ’ αυτήν, με τη χρήση του πεδίου “Έλεγχος Υποβολής Αίτησης”. Για το σκοπό αυτό πρέπει να θυμάστε τον αριθμό ταυτότητος, έτσι ακριβώς όπως τον γράψατε όταν κάνατε την αίτησή σας.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μόνο μία αίτηση προκειμένου να εισαχθεί στο Ε.Α.Π. (ανεξαρτήτως κατηγορίας προπτυχιακών – μεταπτυχιακών ή προγράμματος σπουδών). Αν κάποιος υποψήφιος υποβάλει περισσότερες από μια αιτήσεις, στον έλεγχο που θα γίνει θα απορριφθεί ακόμα και αν, μετά την ηλεκτρονική κατάταξη, βρίσκεται μεταξύ των προσωρινώς επιλεγέντων.
Κατά την υποβολή της αίτησης και για τυπικούς λόγους, στο ΕΑΠ καταλήγουν και καταγράφονται στοιχεία σχετικά με τον υπολογιστή μέσω του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση.
Το ΕΑΠ εγγυάται πως τα στοιχεία που θα αναγραφούν στις αιτήσεις των υποψηφίων και θα αποσταλούν στο ΕΑΠ δεν θα μεταβληθούν από τρίτο πρόσωπο. Η καταγραφή και η επεξεργασία τους είναι καθαρώς ηλεκτρονική και σ’ αυτή δεν παρεμβάλλεται καθόλου ο ανθρώπινος παράγοντας. Μερικά από αυτά χρησιμεύουν (εκτός από την επιλογή) για την αυτόματη καταγραφή των υποψηφίων στο Μητρώο του ΕΑΠ, εφόσον τελικά οι υποψήφιοι επιλεγούν.
Εκ των υστέρων διόρθωση των στοιχείων που έχουν αναγραφεί στην αίτηση (π.χ. αριθμός ταυτότητος, πρόγραμμα σπουδών κλπ.) δεν είναι δυνατόν να γίνει σε καμία περίπτωση. Εκ μέρους του ΕΑΠ μπορεί μόνο να διαγραφεί μία αίτηση.
Αν κάποιος υποψήφιος έχει υποβάλλει περισσότερες της μιας αιτήσεις, θα πρέπει μέσα στο χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων, να ζητήσει έλεγχο από το ΕΑΠ και τη διαγραφή των αιτήσεων, των πέραν της μίας.
Για τη διαγραφή μιας αίτησης που έχει υποβληθεί θα πρέπει να αποσταλούν στο ΕΑΠ: (α) αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής αίτησης (β) θεωρημένη φωτοτυπία του εντύπου πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας (π.χ. της Αστυνομικής Ταυτότητος), ο αριθμός του οποίου χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή αίτησης και (γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599, στην οποία θα αναφέρεται σαφώς ό,τι ο υποψήφιος επιθυμεί να διαγράψει την αίτηση με συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου (που υπάρχει στο αποδεικτικό υποβολής αίτησης).
Το ΕΑΠ επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του κατά οποιουδήποτε δράσει με στόχο την με διαφόρους τρόπους παρεμπόδιση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των υποψηφίων, καθώς και εναντίον εκείνου που θα υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ψευδή, παραπλανητικά ή υβριστικά στοιχεία.
Η συνέχιση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής που έχουν τεθεί από το ΕΑΠ (όπως, χρονοδιαγράμματα, τρόπος υποβολής αίτησης, προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασίες που ακολουθούν την υποβολή αίτησης).
Τέλος, το Πανεπιστήμιο επισημαίνει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μόνον όταν κατασταλάξουν ότι πράγματι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα σπουδών του ΕΑΠ και φυσικά εφόσον πληρούν τις  προϋποθέσεις εισαγωγής.
* Ακολουθεί πίνακας με την κατανομή των θέσεων.
ΠΙΝΑΚΑΣ
Οι θέσεις ανά πρόγραμμα σπουδών
Α. Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
1. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 1100
2. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 1000
3. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός 90
4. Πληροφορική 1000
5. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 200
6. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1500
Σύνολο: 4.890
Β. Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
1. Εκπαίδευση Ενηλίκων (α), (β), (γ) 180
2. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας 120
3. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 75
4. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 45
5. Σπουδές στην Εκπαίδευση (α), (β), (γ) 670
6. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (α), (β) 90
7. Διασφάλιση Ποιότητας 370
8. Διαχείριση Αποβλήτων 280
9. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (α), (β) 320
10. Κατάλυση και προστασία του περιβάλλοντος 45
11. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά 60
12. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών 80
13. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα 100
14. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (α), (β), (γ) 120
15. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (α), (β), (γ) 140
16. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική
17. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (α), (β) 90
18. Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Διαχείριση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού
19. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 450
20. Διοίκηση Μονάδων Υγείας 395
21. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων 400
22. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
23. Τραπεζική 445
24 Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα 60
25. Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα (α),  (β), (γ) 60
26. Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα 30
Σύνολο: 5.110
Ακολουθούν οι προυποθέσεις συμμετοχής:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ (2014 – 2015)
 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
(που οδηγούν σε πτυχίο)
 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (1100 θέσεις)
Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
Διακόσιες είκοσι (220) θέσεις από τις προσφερόμενες καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία.
Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (1000 θέσεις)
Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
Διακόσιες (200) θέσεις από τις προσφερόμενες καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία.
Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.
ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (90 θέσεις)
Γίνονται δεκτοί:
α) Απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή κάτοχοι ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού με αποδεδειγμένη γνώση της Ισπανικής σε επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και
β) Απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επάρκεια στην Ελληνική.
Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου, θα βοηθήσουν σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.
Σημείωση: Αν το δίπλωμα που αποδεικνύει τη γνώση της Ισπανικής δεν αναγράφει το επίπεδο Β2, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσκομίσουν βεβαίωση από την Ισπανική Πρεσβεία ή το Ιnstituto Cervantes που να δηλώνει την ανωτέρω αντιστοιχία.
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  (200 θέσεις)
Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (1000 θέσεις)
Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (1500 θέσεις)
Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
Τριακόσιες (300) θέσεις από τις προσφερόμενες καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία.
Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.Περισσότερες πληροφορίες και για τα μεταπτυχιακά προγράμματα, μπορείτε να δείτε εδώ Πηγή: proslipsis.gr