Πλήρης οδηγός για τη δήλωση του θανάτου στην εφορία

5

Καθώς ο θάνατος ενός ανθρώπου αποτελεί για την εφορία μια πολύπλοκη και πολύχρονη διαδικασία, δεν σας εγγυόμαστε ότι θα μπορέσετε και να τον δηλώσετε αμέσως. Εσείς παρ’ όλα αυτά μπορείτε τουλάχιστον να προσπαθήσετε  και ας ελπίσουμε ότι θα είστε τυχεροί αν έχετε ξεμπερδέψει, μέχρι το ετήσιο μνημόσυνο. Σημαντικό είναι να έχετε προηγουμένως κάνει αποποίηση ή αποδοχή κληρονομιάς (μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά σε προηγούμενο άρθρο του Singleparent.gr, εδώ) ενώ σε αυτό το άρθρο θα δείτε όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε για να δηλώσετε τον θάνατο του/της συζύγου σας.

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (εκδίδεται από το ληξιαρχείο και χρησιμεύει σε οποιαδήποτε συναλλαγή με ασφαλιστικά ταμεία, δήμους, εφορίες κλπ. καθώς και στην έκδοση άδειας ταφής.)

Για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου, χρειάζεστε:

-Για θάνατο σε οικία: Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιδιώτη Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο από το Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη Δημόσια Αρχή ή τον Ιατρικό Σύλλογο.
-Για θάνατο σε νοσοκομείο, κλινική ή άλλο ίδρυμα: Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου από το νοσηλεύσαντα ιατρό, νόμιμα θεωρημένο από την Διεύθυνση ή Γραμματεία του ιδρύματος και ελλείψει αυτού από ιατροδικαστή ή τον ιατρό πραγματογνώμονα που όρισε η αστυνομική ή δικαστική αρχή. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του θανόντος.
-Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης. Εάν δεν την βρίσκετε ή την έχετε χάσει, μία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από πρόσωπο Α’ βαθμού συγγένειας.
-Η Αστυνομική ταυτότητα του προσώπου που δηλώνει τον θάνατο.
Exra Tip: Μόλις η ληξιαρχική πράξη εκδοθεί και την λάβετε, βγάλτε και επικυρώστε 10-15 αντίγραφα. Πιστέψτε μας, στην πορεία θα σας χρειαστούν όλα μπορεί και περισσότερα!

2. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών
(εκδίδεται από τον Δήμο που ήταν εγγεγραμμένος ο θανών / η θανούσα και χρησιμεύει στην έκδοση πιστοποιητικού μη λύσης γάμου που θα βρείτε παρακάτω)

Το πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών εκδίδεται από τον Δήμο, χορηγείται μετά το θάνατο του ατόμου για τη ρύθμιση των περιουσιακών του στοιχείων και δικαιούται να το αιτηθεί μόνο ο πλησιέστερος συγγενής. Ο πλησιέστερος συγγενής αποκλείει τον απώτερο που σημαίνει πως αν ο πρώτος ζητήσει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, δεν δικαιούται να το ζητήσει κανένας άλλος.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε είναι τα εξής:

-Αίτηση (χορηγείται από την εκάστοτε υπηρεσία)
-Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
-Ληξιαρχική πράξη θανάτου (αν δεν την έχετε μαζί σας, ζητείται αυτεπάγγελτα, εφόσον δηλώσετε ακριβή ημερομηνία θανάτου και ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο θάνατος)
– Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν. 1599/1986. Συμπληρώνεται από τον πλησιέστερο συγγενή του θανόντος ανάλογα με την κατάσταση του αποβιώσαντος (έγγαμος με παιδιά, έγγαμος χωρίς παιδιά ή άγαμος).
Όλοι οι πλησιέστεροι συγγενείς του αποβιώσαντος πρέπει να αναφέρονται και να προκύπτουν από την οικογενειακή του μερίδα ή από προηγούμενες (πατρική, έγγαμη, κ.ά) οι οποίες επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένες και πλήρεις όσον αφορά στα τέκνα (αλλά και στα τυχόν υιοθετημένα ή αναγνωρισμένα εκτός γάμου), στο βαθμό γάμου, καθώς και στα στοιχεία διαζυγίου ή θανάτου. Εάν δεν αναφέρονται, τότε το πιστοποιητικό δεν εκδίδεται λόγω έλλειψης στοιχείων και με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκδίδεται από το δικαστήριο, κληρονομητήριο.

Extra tip 1: Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο αιτείται την έκδοση πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών, το έννομο συμφέρον για τη χορήγηση ή όχι του πιστοποιητικού θεμελιώνεται με εισαγγελική παραγγελία.
Extra tip 2: Σε περίπτωση που άλλο πρόσωπο αντί του άμεσα ενδιαφερομένου αιτείται την έκδοση πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών, απαιτείται πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση όπου θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα να αιτείται την έκδοση και παραλαβή του πιστοποιητικού καθώς και τη συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς τα στοιχεία του αποθανόντος/ούσης (πλήρη στοιχεία των κληρονόμων και τη σχέση τους με τον αποβιώσαντα/σα). Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δημόσια δημοτική αρχή, ή Κ.Ε.Π, σύμφωνα με το Ν.1599/1986 (και όχι από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο).
Extra tip 3: Οι ληξιαρχικές πράξεις και κάθε είδους πιστοποιητικά, μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Εξαιρούνται οι πράξεις για γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στο εξωτερικό και δηλώνονται στα Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, όπου δεν ισχύει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση. Ειδικότερα για το Δήμο Θεσσαλονίκης, τα πιστοποιητικά πλησιέστερων συγγενών εκδίδονται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης που εδρεύει στην οδό Καραολή & Δημητρίου 14, 1ος & 3ος όροφος, τηλ. 2310 502 380.

Από αυτόν τον σύνδεσμο εδώ μπορείτε να «κατεβάσετε» την σχετική αίτηση και τις δηλώσεις-μίας εκ των οποίων θα πρέπει να συμπληρωθεί-όπως τις αντλήσαμε από το site του Δήμου Αθηναίων http://cityofathens.gr  και αναρτήσαμε για εσάς στο 2shared.com

Ανάλογα με την περίπτωση και την συνεχόμενη αλλαγή των νόμων, εκτός από τα παραπάνω, δύναται να ζητηθούν και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία.

3. Έκδοση πιστοποιητικού περί μη λύσεως γάμου
(το χρειάζεστε για να αποδείξετε στην εφορία, ότι όσο ο/η σύζυγος ήταν εν ζωή, δεν είχατε χωρίσει).
Η χορήγηση Πιστοποιητικού Περί μη λύσης του Γάμου γίνεται από το οικείο Πρωτοδικείο ή και μέσω ΚΕΠ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
– Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών (ή ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο)
– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 όπου αναφέρεται ότι:
« δεν έχει λυθεί ο γάμος μου που έγινε στις …………. με τον/την ………….. α) μέχρι την ημέρα του θανάτου του/της που συνέβη στις ……….. β) μέχρι σήμερα.»

4. Αντίγραφο διαθήκης ή πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη, διαθήκης (το δεύτερο εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο της περιοχής σας)

Σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη, διαθήκης, ο σχετικός νόμος έχει αλλάξει από τον Μάρτιο του 2013 και ενώ παλιότερα εκδίδονταν από το Πρωτοδικείο, πλέον εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο. Επειδή αρκετοί υπάλληλοι των ΚΕΠ ή/και των Δ.Ο.Υ. δεν το γνωρίζουν μπορείτε-πρίν πάτε να αιτηθείτε την έκδοση- να τους επιδείξετε τη σχετική αλλαγή του νόμου κατεβάζοντας και εκτυπώνοντας το.pdf αρχείο εδώ (πηγή: http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=91299) 

Για την έκδοση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, χρειάζεστε:

-Αίτηση (μπορείτε να την κατεβάσετε, να την τυπώσετε και να την συμπληρώσετε ανοίγοντας το αρχείο που ακολουθεί)
– Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας
-Μεγαρόσημο των 3 ευρώ για την αίτηση.
Mεγαρόσημo των 2 ευρώ για κάθε αντίγραφο του προς έκδοση πιστοποιητικού.

5. Δύο έντυπα Μ1 ( Ένα με τα στοιχεία του αποβιώσαντος και ένα με τα στοιχεία του επιζώντος, ώστε να τεθεί σε χηρεία).
Χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. αλλά μπορείτε να το βρείτε και να το κατεβάσετε από εδώ

6. Ένα έντυπο Μ7 (Στοιχεία κληρονόμων όλα τα Α.Φ.Μ.)
Χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. αλλά μπορείτε να το βρείτε και να το κατεβάσετε από εδώ

Σχετικά με την υποβολή φορολογικής δήλωσης
Η φορολογική δήλωση δεν μπορεί να υποβληθεί εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί ο θάνατος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοπιν δηλωσης  θανάτου στο μητρώο και βαση του Ν.4172/13 αρθρο 67 παρ.4γ , οι κληρονομούμενοι κάνουν φορολογική δήλωση ξεχωριστα.

Τέλος, πολλά χρήσιμα έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να αντλήσετε και από το site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων, εδώ  ενώ αν θέλετε να γλιτώσετε από όλα αυτά και να πενθήσετε με την ησυχία σας, μπορείτε με λίγα χρήματα παραπάνω να απευθυνθείτε σε μία εταιρία διεκπεραίωσης όπως η http://diekpereoseis.gr που βρήκαμε κάνοντας μια βόλτα στο διαδίκτυο, ώστε να τα αναλάβουν όλα εκείνοι.

*Εικόνα: Novosti.rs