Δώρο Χριστουγέννων: Τί ισχύει σήμερα, ποιές οι κυρώσεις του εργοδότη

0

Ένα από τα βασικότερα επιδόματα, το οποίο συνυπολογίζεται  στις τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου, είναι το επίδομα Χριστουγέννων. Το ύψος του επιδόματος Χριστουγέννων ισούται με το ύψος ενός μηνιαίου μισθού για όσους αμείβονται σε μηνιαία βάση και με είκοσι πέντε ημερομίσθια σε όσους αμείβονται με βάση το ημερομίσθιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1082/1980 το επίδομα Χριστουγέννων καταβάλλεται σε όλους τους μισθωτούς των οποίων η εργασιακή σχέση διήρκησε την περίοδο από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου  κάθε έτους. Σε περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση διήρκησε λιγότερο χρονικό διάστημα, υπάρχει απαίτηση για μερική καταβολή ανάλογη με το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στο επίδομα Χριστουγέννων (1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου). Πιο συγκεκριμένα, κάθε δεκαεννιά ημέρες εργασίας του προαναφερομένου διαστήματος αντιστοιχούν στα 2/25 του μηνιαίου μισθού ή σε δύο ημερομίσθια ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής του εργαζόμενου.

Δικαιούχοι του επιδόματος Χριστουγέννων είναι όλοι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Το επίδομα Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο εργοδότης μπορεί να το καταβάλει και προγενέστερα της ανωτέρω ημερομηνίας, όχι όμως μεταγενέστερα, και πρέπει να καταβάλλεται πάντα σε χρήμα. Η καταβολή του σε είδος απαγορεύεται.

Αν δεν καταβληθεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου (η οποία είναι δήλη ημέρα), ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος και οφείλει στον εργαζόμενο τόκους υπερημερίας. Επιπλέον, αν δεν καταβληθεί το επίδομα Χριστουγέννων προβλέπονται για τον εργοδότη ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τον ΑΝ. 690/1945 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. του Ν. 2336/1995. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε άνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού πόσου. Για την έναρξη της ποινικής διαδικασίας απαιτείται υποβολή μήνυσης από τον εργαζόμενο ή από όργανα του Υπουργείου Εργασίας όπως η Επιθεώρηση Εργασίας ή την αρμόδια Αστυνομική Αρχή ή από τη συνδικαλιστική οργάνωση στην οποία ανήκει ο εργαζόμενος. Η εκδίκαση των προαναφερόμενων υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Ζήτημα τίθεται με την καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων στους  εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται κατ’ οίκον και αμείβονται με εργόσημο. Για να απαντηθεί το ζήτημα αυτό πρέπει να διαφοροποιήσουμε τη συγκεκριμένη κατηγορία σε οικόσιτους και μη οικόσιτους. Οικόσιτοι οικιακοί βοηθοί είναι όσοι διανυκτερεύουν και σιτίζονται στην οικία του εργοδότη. Στη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούνται επίδομα Χριστουγέννων, το οποίο ισούται τουλάχιστον με το δεκαπλάσιο του γενικού κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη ( άρθρο 4 παρ. 9 της ΥΑ 19040/1981). Ενώ οι μη οικόσιτοι οικιακοί βοηθοί οι οποίοι δεν διανυκτερεύουν και δεν σιτίζονται στην οικία του εργαζόμενου δικαιούνται επίδομα Χριστουγέννων με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σε όλους τους εργαζόμενους.

Παναγιώτης Πάζας-Δικηγόρος
Δικηγορικό Γραφείο

Eυγενίας Α. Φωτοπούλου 
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Αν έχετε κάποια απορία για το θέμα, μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημά σας, εδώ!