ΕΛΤΑ: 22 προσλήψεις ορισμένου χρόνου, σε Θεσσαλονίκη και Κατερίνη!

0

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. και η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης, που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου του Νοµού Θεσσαλονίκης ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι δύο (22) ατόµων ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ, ΜΕΡΙΚΗΣ απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε. (Μονάδων ∆ιανοµής Θεσσαλονίκης και Μονάδας ∆ιανοµής Κατερίνης), που εδρεύουν στους Νοµούς Θεσσαλονίκης και Πιερίας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν µόνο ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

  1. Για τις θέσεις της Θεσσαλονίκης ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., Π.∆.Τ.Λ. Μακεδονίας – Θράκης, ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 560 00 Θεσσαλονίκη (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 9 / 2013), υπόψη κ. Ιωάννη Μοσχάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2310 289564 και 2310 289594).
  2. Για τις θέσεις της Κατερίνης ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., Μονάδα ∆ιανοµής Κατερίνης, Λ. Ιασωνίδη 20, Τ.Κ. 601 00 Κατερίνη (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 9 / 2013), υπόψη κ. Απόστολου Αγγέλη  (τηλ. επικοινωνίας: 23510 25487).

Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης (Π.∆.Τ.Λ. Μακεδονίας – Θράκης), στις Μονάδες ∆ιανοµής του νοµού Θεσσαλονίκης και στη Μονάδα ∆ιανοµής Κατερίνης, στις οποίες θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις, καθώς και στον χώρο των ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων των δήµων Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκης και Κατερίνης, όπου εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ στις ανωτέρω διευθύνσεις β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ).

 photo elta_zps07de2f9f.jpg

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 9 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. και η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης, που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου του Νοµού Θεσσαλονίκης.

Πηγή: http://newsedu.gr