ΔΕΗ: Πρόσληψη 20 υπαλλήλων γραφείου ανά την επικράτεια

0

Θέσεις εργασίας για 20 υπάλληλους γραφείου ανακοινώνει η ΔΕΗ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) ανά την επικράτεια με την υποβολή αιτήσεων να έχει ξεκινήσει τη Παρασκευή 15/11/2013 και να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25/11/2013.

Τίτλος σπουδών και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα , ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή

– Απολυτήριος τίτλος:

– Ενιαίου Λυκείου ή

– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή

-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή

– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής

μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα κάτωθι γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. :

1. Για τις θέσεις με κωδικό 500, 501, 502 και 503 : ΔΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οδός: Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ: 55133- Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/

Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης, (αρμόδιος: κος Πετρόπουλος Αντώνιος,

τηλ: 2310 – 482277 & 2310 – 454054).

2. Για τη θέση με κωδικό 504 : ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ

Οδός : Ακτή Δυμαίων 15, T.K. 262 22 – Πάτρα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/

Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας, (αρμόδιος: κα Λούντζη Αρετή τηλ. 2610 – 366466 &

2610 – 366468).

3. Για τη θέση με κωδικό 505 : ΔΕΗ ΑΙΓΙΟΥ

Οδός:Κορίνθου 113, Τ.Κ 251 00 – Αίγιο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα

Πωλήσεων Αιγίου, (αρμόδιος : κος Δρουγούτης Ανδρέας τηλ. 26910 -23755).

4. Για τη θέση με κωδικό 506 : ΔΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Οδός: Αλεξ. Σούτσου 2Γ, Τ.Κ. 221 00 – Τρίπολη και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/

Κατάστημα Πωλήσεων Τρίπολης, (αρμόδιος : κα Λιάπη Γεωργία τηλ. 2710 -243044

και 2710 -235703).

5. Για τη θέση με κωδικό 507 : ΔΕΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οδός: Χρ. Κατσάρη 4, T.K. 45221-Ιωάννινα και ειδικότερα στην υπηρεσία

ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων, (αρμόδιος: κος Πανταζής Δημήτριος τηλ.

26510 – 38531).

6. Για τη θέση με κωδικό 508 : ΔΕΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Οδός : 9

η

Πάροδος Ιωάννου Θεοτόκη και 2ης

Παρόδου Ελ. Βενιζέλου Μανδούκι Κέρκυρας,

T.K. 49100 και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας,

(αρμόδιος: κα Κοντού Ουρανία τηλ. 26610 -39791).

7. Για τη θέση με κωδικό 509 : ΔΕΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Οδός : Καρδίτσης 99 και Αμοργού, T.K. 413 35 – Λάρισα και ειδικότερα στην υπηρεσία

ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Λάρισας,(αρμόδιος: κα Γκάλιου Αποστολία τηλ.

2410 -623001).

8. Για τη θέση με κωδικό 510 : ΔΕΗ ΛΑΜΙΑΣ

Οδός : 2ο

χλμ. Νέας Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα

Πωλήσεων Λαμίας, (αρμόδιος: κα Ντάλλα Δήμητρα τηλ 22310 -22554). Σελίδα 6 από 8

9. Για τη θέση με κωδικό 511: ΔΕΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Οδός : Θεοδοσοπούλου και Τζουμαγιάς, Τ.Κ 421 00 -Τρίκαλα και ειδικότερα στην υπηρεσία

ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρικάλων, (αρμόδιος: κα Καρδούτσου Ελένη τηλ.

24310 -27263).

10. Για τη θέση με κωδικό 512 : ΔΕΗ ΣΥΡΟΥ

Οδός : Χ. Ευαγγελίδου 2 & Εμ. Ρο’ί’δη, Τ.Κ 84 100 – Ερμούπολη και ειδικότερα στην

υπηρεσία: ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου, (αρμόδιος: κα Γκίρη Αθανασία τηλ.

22810- 85264 & 22810 79405).

11. Για τη θέση με κωδικό 513: ΔΕΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Οδός: Κ. Παπαδάκη 17, Τ.Κ 74 100 – Ρέθυμνο και ειδικότερα στην υπηρεσία

ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου, (αρμόδιος: κος Αστρινάκης Γεώργιος τηλ.

28310 -57863 & 28310 -27967).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας, που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό αυτή που θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων :
α) στα καταστήματα της υπηρεσία στις ανωτέρω διευθύνσεις ή στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ http://www.dei.gr,
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: ΄Εντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ),
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ)

Έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε εδώ