Άδεια εργασίας και μονογονείς μέρος πρώτο

2

Η μονογονεϊκή άδεια προβλέπεται από το άρθρο 7 της ΣΣΕ των ετών 2002-2003 και προβλέπει συγκεκριμένα άδεια έξι επιπλέον ημερών ετησίως για κάθε εργαζόμενο ο οποίος είναι γονιός χωρίς σύζυγο ή σύντροφο και ζει με ένα τουλάχιστον ανύπαντρο παιδί εξαρτημένο από αυτόν.

Οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν εργαζόμενους με τα συγκεκριμένα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη διάταξη της ΣΣΕ χωρίς ουδεμία αίρεση (για παράδειγμα δεν απαιτείται να ζητήσει ο εργαζόμενος να εφαρμοσθεί ο συγκεκριμένος όρος της ΣΣΕ). Οι ΣΣΕ είναι μονομερώς αναγκαστικού δικαίου υπέρ του εργαζόμενου και υποχρεώνουν τον εργοδότη να παρέχει στον εργαζόμενο αυτό που προβλέπουν στο σώμα τους. Ο εργαζόμενος με τον εργοδότη μπορούν με την Ατομική Σύμβαση Εργασίας να συμφωνήσουν ευνοϊκότερους όρους υπέρ του εργαζομένου σε σχέση με τη ΣΣΕ. Άρα οι εργοδότες οφείλουν να συμμορφώνονται με τη ΣΣΕ και να παρέχουν την άδεια μονογονεϊκής οικογένειας ανεξαρτήτως από οποιοδήποτε γεγονός.

Συμπληρωματικά:  Κυρώσεις του εργοδότη ως προς τη μή παροχή μονογονεϊκής άδειας

Η μονογονεϊκή άδεια όπως και κάθε είδους άδεια, πρέπει να χορηγείται εντός του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο χορηγείται. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί η άδεια, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στον μισθωτό τις αποδοχές άδειας προσαυξημένες κατά 100% (άρθρο 5 παρ. 1 α.ν. 539/1945 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 ν.δ. 3755/1957). Μεταφορά των ημερών άδειας σε επόμενο ημερολογιακό έτος απαγορεύεται.

Παναγιώτης Πάζας-Δικηγόρος
Δικηγορικό Γραφείο

Eυγενίας Α. Φωτοπούλου 
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Αν έχετε κάποια απορία για το θέμα, μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημά σας, εδώ!