ΔΕΗ: 418 θέσεις εργασίας σε Κοζάνη και Φλώρινα

0

Ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2013 ΔΛΚΔΜ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τριακοσίων Πενήντα δύο (352) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. – Κοζάνης και συγκεκριμένα των θέσεων που ακολουθούν

Οι θέσεις είναι για 8 μήνες και αφορούν:

(70) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
(15) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
(12) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
(10) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
(18) ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών)
(9) ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
(72) ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
(20) ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
(3) ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί)
(6) ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)
(25) ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
(20) ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
(12) ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων
(2) ΔΕ Οδηγοί Γεωργικών Ελκυστήρων
(3) ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)
(1) ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Έργων Σάρωθρο (Σκούπα)
(2) ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
(2) ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
(2) ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
(3) ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
(15) ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)
(30) ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους, θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΗ A.E/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
7χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης
απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους Δημήτριο Μπαλτζή τηλ. 24630-52284 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630-52228.

Υποβολή Αιτήσεων από 09.12.2013 έως και 18.12.2013

Ανακοίνωση ΣΟΧ 6/2013 ΔΛΚΔΜ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Εξήντα έξι (66) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Φλώρινας, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. – Κοζάνης, για τις θέσεις που ακολουθούν.

Οι θέσεις είναι για 8 μήνες και αφορούν:

(9) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
(5) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
(5) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
(4) ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών)
(2) ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
(7) ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
(4) ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
(4) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
(6) ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
(4) Δ.Ε. Βοηθοί, Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές
(1) ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)
(1) ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
(1) ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
(5) ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)
(8) ΔΕΧειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΗ Α.Ε./ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
7χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης
απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους Δημήτριο Μπαλτζή τηλ. 24630/52284 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630-52228.

Υποβολή Αιτήσεων από 09.12.2013 έως και 18.12.2013

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ : //www.de i.gr, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www asep.gr). και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων — Διαγωνισμών Φορέων — Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www. kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι — Ανεξάρτητες και άλλες αρχές — ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων — Διαγωνισμών Φορέων — Εποχικού (ΣΟΧ).

Πηγή: mikresaggelies.gr και www.dikaiologitika.gr