Επίδομα τέκνων: Ποιοί και πώς το δικαιούνται

0

Το ποσό του επιδόματος τέκνων καθορίζεται ανάλογα, με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτημένων παιδιών, και ανέρχεται για κάθε εξαρτημένο τέκνο μέχρι το ποσό των ευρώ σαράντα (40).

Το προαναφερόμενο επίδομα καταβάλλεται για «τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά ή θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στην μέση εκπαίδευση. Ειδικά για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά τον χρόνο φοίτησής τους που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέρα από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Επιπλέον, ως εξαρτώμενα τέκνα για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του επιδόματος, λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και το ορφανό τέκνο ή τα ορφανά τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια και επήλθε θάνατος και των δύο γονέων».

Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων υπό την προϋπόθεση ότι α) έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και β) τα εξαρτώμενα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα:

1) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

2) Ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,

3) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

4) Πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και στους Ελβετούς πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

5) Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων (ν.δ. 3989/1959 Α’ 201) όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α’ 125)

6) Ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το καθεστώς των ανιθαγενών (ν. 139/1975 Α’ 176),

7) Δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος,

8) Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

Κατά συνέπεια, δεν δικαιούται επιδόματος τέκνου ο μόνιμα και νόμιμα διαμένων στην Ελλάδα με τέκνο που δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα, ακόμη και αν εργάζεται κανονικά και έχει όλα τα απαιτούμενα ένσημα του ΙΚΑ.

Τέλος το θεσμικό πλαίσιο για το επίδομα στήριξης τέκνων εντοπίζεται στις διατάξεις: α) Ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παρ ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.2, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 4β του άρθρου 35 του Ν. 4111/2013, την παρ. 8 του άρθρου 38 του Ν. 4144/2013 και την παρ. 2 του άρθρου 65 του Ν.4170/2013) και β) Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (ΦΕΚ 1227 Β΄).

Παναγιώτης Πάζας-Δικηγόρος
Δικηγορικό Γραφείο

Eυγενίας Α. Φωτοπούλου 
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: panagiotis@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Αν έχετε κάποια απορία για το θέμα, μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημά σας, εδώ!