Ο πρώην σύζυγος είναι εξαρτημένος και δεν θέλω να βλέπει το παιδί. Τί μπορώ να κάνω νομικά γι’ αυτό;

0

Ερώτηση
«Ο πρώην άντρας μου είναι εξαρτημένος από αλκοόλ και ναρκωτικά. Θα βλέπει το παιδί κανονικά όπως ορίζει ο νόμος ή υπάρχει αποκλεισμός; Εγώ δεν θέλω να το βλέπει γιατί φοβάμαι όταν βρίσκεται υπό την επήρεια. Καταλαβαίνω ότι το παιδί χρειάζεται και τον πατέρα του αλλά εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Μαρία Βρέττα

Αγαπητή φίλη

Tο δικαστήριο, όταν ρυθμίζει την άσκηση της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο του, πρέπει πάντοτε να αποφασίζει με οδηγό το καλώς εννοούμενο συμφέρον του τελευταίου, λαμβάνοντας υπόψη του τις προκύπτουσες συντρέχουσες συνθήκες και περιστάσεις κάτω από τις οποίες θα ασκείται η προσωπική αυτή επικοινωνία στη συγκεκριμένη περίπτωση (βλ. ΑΠ 534/91 Δνη 32.1505, Εφθεσ 1560/2003 Αρμ 2003.1273, ΕφΑΘ 2758/98 Δνη 39.1646, Εφθεσ 2322/97 Δνη 40.358, ΕφΑΘ 4818/1997 Δνη 39.879), επιβάλλοντας, εφόσον είναι αναγκαίο για την προστασία του συμφέροντος του τέκνου, περιορισμούς στην άσκηση της, οι οποίοι μπορούν να αναφέρονται στον τόπο και το χρόνο της επικοινωνίας, την παρουσία τρίτων προσώπων κατά τη διάρκεια της, ή ακόμη να συνίστανται στη λήψη μέτρων που διαμορφώνουν την επικοινωνία με ιδιαίτερο τρόπο λόγω ειδικών περιστάσεων. Εάν όμως υφίστανται εξαιρετικές, ακραίες καταστάσεις, ή η άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας γίνεται με τρόπο καταχρηστικό, είναι δυνατόν και να αποκλειστεί η άσκηση του με δικαστική απόφαση, εφόσον πάντοτε αυτό είναι αναγκαίο μόνον για το συμφέρον του τέκνου, η σχετική δε δικαστική απόφαση, σε περίπτωση μεταβολής στο μέλλον των συνθηκών που οδήγησαν στον αποκλεισμό αυτό, μπορεί να μεταρρυθμιστεί με νέα απόφαση, η οποία θα άρει τον αποκλεισμό (βλ. ΑΠ 509/1992 αδημ., ΕφΛαρ 575/2003 αδημ., Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΚ, Οικογενειακό Δίκαιο, άρθρο 1520 σελ. 231, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το δικαίωμα επικοινωνίας στα πλαίσια του εκσυγχρονισμένου Οικογενειακού Δικαίου, σε Αρμ 42.1097-1103, ιδίως σελ. 1098- 1099- βλ. αντιθ. ότι δεν νοείται πλήρης αποκλεισμός, ΑΠ 534/91 ό.π., ΕφΟεσ 1560/2003 ό.π., ΕφΑΘ2758/98, ό.π., ΕφΟεσ 2322/97 ό.π., ΕφΑΘ 4818/1997 ό.π.), με βάση δε την αρχή της αναλογικότητας, η επιβολή του αποκλεισμού τελεί υπό την προϋπόθεση ότι άλλα ηπιότερα μέτρα κατάλληλης ρύθμισης της επικοινωνίας έμειναν χωρίς αποτέλεσμα, ή η αναποτελεσματικότητα τους είναι δεδομένη εκ των προτέρων (βλ. Γεωργιάδη- Σταθόπουλο, ό.π., σελ. 232-233).

Στην περίπτωση σας θα πρέπει να αιτηθείτε με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την ρύθμιση της επικοινωνίας του τέκνου σας με τον πατέρα του από το Δικαστήριο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για την ψυχική ή σωματική του υγεία.

Μαρία Βρέττα
Δικηγόρος
26ης  Οκτωβρίου 10
ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310 530160
Fax: 2310 530160
E-mail: info@vrettalaw.gr
Web : http://www.vrettalaw.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!