Χρειάζεται και η συναίνεση του άλλου γονιού για να ταξιδέψω με το παιδί;

«Θέλω να ταξιδέψω εντός Ελλάδος με το παιδί μου. Χρειάζεται και η συναίνεση του άλλου γονέα; Τί χαρτιά θα χρειαστώ;»

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Κωνσταντίνα Αθανασίου

Στον όρο «σχέσεις γονέων και τέκνων» περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου.

Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1510 έως 1514 και 1518 του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι η γονική μέριμνα ασκείται κατά κανόνα από κοινού από τους δύο γονείς και ότι εάν η άσκηση της έχει κατανεμηθεί ανάμεσα στους γονείς, λόγω διασπάσεως της έγγαμης συμβιώσεως αυτών και η επιμέλεια του ανηλίκου έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον έναν από τους γονείς, όπως λ.χ. στη μητέρα του τέκνου, η τελευταία έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα τρέχοντα θέματα επιμέλειας του τέκνου, που αφορούν, ειδικότερα, στην ανατροφή, στην επίβλεψη, μόρφωση, εκπαίδευση, αλλά και στον προσδιορισμό του τόπου διαμονής.

Δείτε σχετικά: Τί ισχύει νομικά για την επικοινωνία, το ταξίδι και τη διατροφή στις διακοπές.

Στην περίπτωση που ο έχων την επιμέλεια γονέας επιθυμεί να ταξιδέψει με το ανήλικο τέκνο του, θα πρέπει να έχει μαζί του την απόφαση (έστω και προσωρινή, αν πρόκειται για απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, διότι η προσωρινή ισχύ της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων έχει την έννοια ότι αυτή δεσμεύει και μπορεί να εκτελεστεί), που του αναθέτει την επιμέλεια του αυτού.

Αν πρόκειται για ανύπαντρη μητέρα με αναγνωρισμένο τέκνο μπορεί να έχει μαζί της τη συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1515 του Αστικού Κώδικα «η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου, που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισης του, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας, ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους. Επομένως την επιμέλεια του τέκνου την έχει η μητέρα του.

Αν το τέκνο δεν είναι αναγνωρισμένο, αρκεί, κατά την άποψή μου, η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ή ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όπου θα φαίνεται ως αγνώστου πατρός.

Αντίστοιχα ο γονέας, που δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου του θα πρέπει να έχει ένα έγγραφο δήλωσης συναίνεσης του έχοντος την επιμέλεια γονέα, που να συναινεί στο να ταξιδέψει το τέκνο καθώς και την απόφαση της επιμέλειας.

Δεν απαιτείται κάποιο άλλο έγγραφο για το ταξίδι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Καλό είναι βέβαια πριν το ταξίδι σας, να επικοινωνείτε με την αρμόδια εταιρεία, ώστε να ενημερώνεστε για τους όρους, που θέτει καθεμία εξ αυτών.

Κωνσταντίνα Αθανασίου
Δικηγόρος
Πατησίων 154, Αθήνα
Τ.Κ 11257
Τηλ: 210 – 8675160
Κινητό: 6944 620176
Fax: 210 – 8676521
Email: konathanasiou00@gmail.com