Συμβολαιογραφικό διαζύγιο: Φυλάκιση 1 έτους για τον γονιό που δεν καταβάλλει διατροφή-οδηγός για όσα θες να ξέρεις

Ο νέος Νόμος 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 201/22.12.2017). Στον Συγκεκριμένο Νόμο περιλαμβάνονται και οι νέες τροποποιημένες διατάξεις για την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου με συμβολαιογραφική πράξη.

Δυνάμει του πολυσυζητημένου νόμου 4509/2017 για το συναινετικό διαζύγιο, ήδη από τις 22/12/2017 συναινετικό διαζύγιο μπορεί να καταρτιστεί δια συμβολαιογραφικής πράξης μετά 10 μέρες από την θεώρηση του γνήσιου υπογραφής της έγγραφης σχετικής συμφωνίας των συζύγων (από αρμόδιο Ειρηνοδικείο) που συνυπογράφουν οι δικηγόροι τους ή υπογράφουν μόνο οι τελευταίοι αν είναι εφοδιασμένοι με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και στη συνέχεια την καταχώρηση αντιγράφου αυτής στο αρμόδιο Ληξιαρχείο.

Η λύση δηλαδή πλέον του γάμου επέρχεται από της καταχώρησης στο αρμόδιο ληξιαρχείο της συμβολαιογραφικής πράξης που συντάσει ο συμβολαιογράφος μετά την εκπνοή του δεκαημέρου η οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου και επικυρώνει την συμφωνία των συζύγων για επιμέλεια διατροφή και επικοινωνία.

Προϋπόθεση να υπάρχει συμφωνία των συζύγων για λύση του γάμου και σε περίπτωση που έχουν ανήλικα τέκνα επιπρόσθετα συμφωνία για αυτά ως προς την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή τους που θα ισχύει τουλάχιστον για 2 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης με την ίδια διαδικασία. …”.

Σημαντική αλλαγή του νέου Νόμου είναι ότι πλέον η ρύθμιση του ζητήματος της διατροφής καθίσταται υποχρεωτική.

Περαιτέρω και στην ποινική διάσταση η παραβίαση υποχρέωσης καταβολής διατροφής εκ της συμβολαιογραφικής συμφωνίας επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι ενός (1) έτους ενώ η μη συμμόρφωση στην συμβολαιογραφικώς διαμορφωθείσα ρύθμιση της επικοινωνίας επισύρει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Ο νέος Νόμος φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με την κοινωνική επιταγή για συντομότερη διευθέτηση των ζητημάτων που προκύπτουν μετά τη διάσταση. Στα ζευγάρια λοιπόν που έχουν την αναγκαία ωριμότητα να αντιληφθούν ότι η συναινετική διευθέτηση της λύσεως του γάμου ιδίως στην περίπτωση υπαρξης ανηλίκων τέκνων αποτελεί την βέλτιστη λύση για την εξυπηρέτηση του συμφέροντος των τελευταίων η νέα αυτή δυνατότητα της άμεσης διευθέτησης του συνόλου των ζητημάτων εκ της διάστασης (διαζύγιο-επιμέλεια-επικοινωνία-διατροφή) αναμένεται να συνδράμει σημαντικά στην κατεύθυνση αυτή.

Δημήτριος Β. Δουλιώτης
Δικηγόρος LLB London
Εξειδικευμένος Δικηγόρος Οικογενειακού Δικαίου
Δημοκρίτου 32 Κολωνάκι, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3627672
Web: http://douliotis-law.com/