Πώς να υπαχθείτε σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο

Καθημερινά οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με τον φόβο μήπως τους σταλεί κατασχετήριο λόγω μη καταβολής οφειλών τους προς το δημόσιο κλπ και κατ’επέκταση μήπως τους δεσμευθεί μέρος ή ολόκληρος ο τραπεζικός τους λογαριασμός.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Νόμου 4174/2013, όπως έχει τροποποιηθεί (Κώδικας φορολογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις), ο φορολογούμενος ο οποίος αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες δύναται να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών και να καταβάλει τις οφειλές του προς την ΔΥΟ σε μία ή περισσότερες δόσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση του προγράμματος ρύθμισης από την φορολογική Διοίκηση, είναι η απόδειξη των οικονομικών δυσκολιών που επικαλείται ο φορολογούμενος για την καταβολή του φόρου στη νόμιμη προθεσμία και ότι έχει ασφαλώς τη δυνατότητα συμμόρφωσης με το πρόγραμμα ρύθμισης. Ο φορολογούμενος για να υπαχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσει αίτηση πριν «ή μετά» τη λήξη της προθεσμίας καταβολής φόρου.

Το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Κατ`εξαίρεση το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών μπορεί να εκτείνεται έως δύο (2) έτη για φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ.

Τι πρέπει να παράσχει ο φορολογούμενος προς την εφορία για την υπαγωγή του στην ρύθμιση:
Όπως αναφέρεται σχετικώς στον ανωτέρω νόμο, για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο φορολογούμενος πρέπει να παράσχει στη Φορολογική Διοίκηση τα εξής στοιχεία:

α) αναλυτική δήλωση των εισοδημάτων του, περιουσιακών στοιχείων του και οφειλών του σε τρίτους
β) αποδεικτικά στοιχεία για την υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν τα τελευταία πέντε (5) έτη, και
γ) ανάλογα με το ύψος των φορολογικών οφειλών για τις οποίες υποβάλλει αίτηση ένταξης σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών:
αα) για φορολογικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αποδεικτικά στοιχεία για τη δυνατότητα καταβολής των μηνιαίων δόσεων,
ββ) για φορολογικές οφειλές άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται, αφενός, η προσωρινή οικονομική του αδυναμία και, αφετέρου, η δυνατότητα τήρησης των όρων του προγράμματος ρύθμισης οφειλών ή
γγ) για φορολογικές οφειλές άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, εγγυήσεις ή άλλο εμπράγματο βάρος.

Ποιοι δεν μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση;
Από την άλλη πλευρά, ένας Φορολογούμενος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή δεν μπορεί να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Πότε ξεκινάνε οι δόσεις;
Από την στιγμή που ενταχθεί ένας φορολογούμενος στο ανωτέρω πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, η πρώτη δόση του προγράμματος καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογουμένου για την έγκριση του προγράμματος. Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν παραλειφθεί η καταβολή μίας δόσης, επιβάλλεται προσαύξηση ίση με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του ποσού της καταβλητέας δόσης. Η δόση που δεν έχει καταβληθεί εμπροθέσμως σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο καταβάλλεται μαζί με την προσαύξηση το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Πότε παύει να ισχύει η ρύθμιση των οφειλών;
Το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών παύει να ισχύει με συνέπεια την υποχρέωση άμεσης καταβολής του υπόλοιπου της οφειλής και την εφαρμογή όλων των διαθέσιμων μέτρων εκτέλεσης, εάν ο φορολογούμενος:
α) δεν καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες περισσότερες από μία δόσεις,
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για περισσότερο από ένα μήνα,
γ) δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις φορολογίας εισοδήματος και φορολογίας Φ.Π.Α. κατά την περίοδο του προγράμματος ρύθμισης οφειλών,
δ) παρείχε ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία για την έγκριση του προγράμματος ρύθμισης οφειλών.

6. Η υπαγωγή του φορολογούμενου σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής τόκων επί των ρυθμιζόμενων φορολογικών οφειλών.

Τέλος, με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλομένου φόρου από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, μετά από αίτηση του, με μεταβίβαση σε τρίτον της πλήρους κυριότητας του ακινήτου και ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος ή μέρους αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Δυστυχώς όμως, ξεχνάει η Κυβέρνηση ότι με την συνεχή επιβολή φοροεισπρακτικών μέτρων εναντίoν των φορολογουμένων πολιτών και δη των αδυνάμων, το μόνο που καταφέρνει, ενώ στην αρχή φαίνεται «καλή» με το ανωτέρω πρόγραμμα κλπ, είναι επί της ουσίας να τους θέτει εκτός του οικογενειακού τους προϋπολογισμού κάθε φορά, συμπεριλαμβανομένου και των φορολογικών τους υποχρεώσεων και στο τέλος να τους φέρνει αντιμέτωπους με την ποινική δικαιοσύνη.

Κωνσταντίνος Τζίκας 
Δικηγόρος και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής
Αριστοτέλους 30, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54623
Τηλέφωνο: 2310266849
Fax: 2310266849
Email: info@tzikas-lawfirm.gr
Web: http://www.tzikas-lawfirm.gr/