Γίνεται δύο παιδιά εκτός γάμου από άλλο πατέρα να έχουν ίδιο επώνυμο;

0

«Το πρώτο μου τέκνο είναι εκτος γάμου αναγνωρισμένο και έχει το επώνυμό μου. Το δεύτερο τέκνο μου είναι κι αυτό εκτός γάμου, αναγνωρισμένο ( από άλλο πατέρα) και έχει το δικό μου και του πατέρα του το επώνυμο, δηλαδή δύο. Μπορώ να προσθέσω στο πρώτο μου τέκνο το επώνυμο του δεύτερου πατέρα, για να έχουν και τα δύο παιδιά τα ίδια επώνυμα; Την γονική μέριμνα την έχω και για τα δύο μου τέκνα. Με τον δεύτερο πατέρα συμβιώνουμε, αλλά ακόμα δεν έχουμε προβεί σε γάμο»

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Θεώνη Κάδρα από το δικηγορικό γραφείο «Ε. Φωτοπούλου & Συνεργάτες»

Καταρχάς να επισημάνω ότι η περίπτωση της προσθήκης δεύτερου επωνύμου θεωρείται μεταβολή-αλλαγή επωνύμου, και δεν πρόκειται για θέμα ήσσονος σημασίας ή απλή διαδικαστική-διεκπεραιωτική πράξη της διοίκησης. Η διαδικασία που ακολουθείται για την αλλαγή (και της προσθήκης) επωνύμου ενός προσώπου και την πρόσληψη νέου (στην περίπτωσή σας διπλού επωνύμου) είναι καταρχάς διοικητική και όχι δικαστική (όπως στην περίπτωση αλλαγής του κυρίου ονόματος που γίνεται με αίτηση διόρθωσης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, άρθρο 782 ΚΠολΔ),διότι πρόκειται για κυριαρχική πράξη του κράτους επί των πολιτών-υπηκόων του. Διέπεται δε από τις διατάξεις του άρθρου μόνου του ν.2573/1953 «Περί αλλαγής επωνύμου και προσλήψεως επωνύμου, πατρωνύμου και μητρωνύμου» και της Απόφασης Φ.42301/12167 (ΦΕΚ Β/608/1995) του Υφυπουργού Εσωτερικών, που έχει εκδοθεί κατ΄εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου και γίνεται στον Δήμο που είναι εγγραμμένο το παιδί σας.

Όμως, η αλλαγή επωνύμου, δεν απόκειται στην ιδιωτική βούληση (γι’ αυτό σας τονίζω ότι δεν είναι μια απλή διεκπεραιωτική πράξη της διοίκησης), αλλά γίνεται ύστερα από απόφαση του Δημάρχου, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι και σοβαροί λόγοι (γίνονται δεκτές αιτήσεις με επώνυμο προσβλητικό της τιμής, μη εύηχο ή που προκαλεί σύγχυση ως προς την καταγωγή), ικανοί να δικαιολογήσουν τη μεταβολή του επωνύμου, λόγοι που ανάγονται στο πρόσωπο που φέρει το «προβληματικό επώνυμο».

Κατά την ενάσκηση της σχετικής αρμοδιότητάς του, ο Δήμαρχος έχει διακριτική ευχέρεια στην αποδοχή του αιτήματος, η οποία συνίσταται στον έλεγχο της συνδρομής των λόγων που δικαιολογούν το αίτημα αυτό, οφείλει όμως σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση να εκτιμά τους λόγους που επικαλείται ο αιτών και να αποφαίνεται, ενόψει της σοβαρότητας των λόγων αυτών, εάν ενδείκνυται ή όχι η ζητούμενη μεταβολή, αιτιολογώντας ειδικώς, από την άποψη αυτή, την απόφασή του. Σε αντίθετη περίπτωση, η πράξη του προσβάλλεται ενώπιον του ιεραρχικώς ανώτερου, η οποία ακολούθως υπόκειται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στην δική σας περίπτωση, το πρόβλημα έγκειται στο ότι δεν συντρέχουν οι συγκεκριμένοι σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν συνήθως την μεταβολή επωνύμου. Το γεγονός ότι τα δύο αδέλφια δεν έχουν ίδιο επώνυμο (αν και είναι σοβαρός λόγος που ενδέχεται να οδηγήσει σε διακρίσεις και σε πιθανές παρενέργειες στην ψυχοσύνθεση των δύο αδελφών λόγω της διαφορετικής πατρικής καταγωγής τους) εκτιμώ ότι δεν θα γίνει δεκτός ως λόγος μεταβολής, διότι από το ίδιο το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει (λόγω της συντελεσθείσας αναγνώρισης από τον πατέρα του τα στοιχεία του οποίου είναι γνωστά) ότι ο πατέρας του πρώτου σας τέκνου είναι διαφορετικός και με την αιτούμενη προσθήκη στο επώνυμο του πρώτου τέκνου σας του επωνύμου του πατέρα του δεύτερου τέκνου σας, επιχειρείτε αλλαγή (έστω και προς τα έξω- στις κοινωνικές συναλλαγές) του συγγενικού δεσμού (πατρότητας) με τον πραγματικό του πατέρα.

Η απάντηση θα ήταν διαφορετική αν το πρώτο σας τέκνο δεν είχε αναγνωρισθεί καθόλου από τον πατέρα του.

Πάντως, καταλήγοντας θα μπορούσατε να επιχειρήσετε στο Δήμο που είναι εγγεγραμμένο το τέκνο σας ένα αίτημα προσθήκης του επιθυμητού επωνύμου, στο οποίο αίτημα θα αναλύεται σαφώς το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τα διαφορετικά επώνυμα τονίζοντας τον τρόπο που επηρεάζει ψυχολογικά το πρώτο σας τέκνο, καθώς όπως προανέφερα η απόφαση περί μεταβολής επωνύμου είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου, οπότε δεν έχετε τίποτα να χάσετε να το αποπειραθείτε.

Θεώνη Κάδρα-Δικηγόρος
Δικηγορικό γραφείο «Ε. Φωτοπούλου & Συνεργάτες»
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί.