Ασφάλιση στο ταμείο του πρώην συζύγου και προϋποθέσεις

0

«Διάβασα ότι μπορώ να έχω ασφάλιση από τον πρώην σύζυγο και να πληρώνω εγώ κάποιο ποσό τον μήνα, αλλά στο ΙΚΑ που ρώτησα, μου είπαν ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο και ότι μετά το διαζύγιο, τέλος η ασφάλιση. Τί ισχύει τελικά;»

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Θεώνη Κάδρα από το δικηγορικό γραφείο «Ε. Φωτοπούλου & Συνεργάτες»:

Σύμφωνα με την με αριθμό Φ.90380/25916/3294 (ΦΕΚ Τεύχος Β’  2456/03-11-2011) τέθηκε από την 01.01.2012 σε ισχύ ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), στις ρυθμίσεις του οποίου εντάχθηκαν οι άμεσα ασφαλισμένοι των Κλάδων Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, κ.α. Ο ως άνω Κανονισμός ισχύει σήμερα, όπως έχει τροποποιηθεί με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ Τεύχος Β’, 1233/11.04.2012) και έπειτα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό ΕΜΠ5 (ΦΕΚ Τεύχος Β’, 3054/18-11-2012).

Στο άρθρο 3 του ως άνω Κανονισμού μεταξύ των δικαιούχων  προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντάσσονται σύμφωνα με την παρ. η ο/η ανασφάλιστος/η διαζευγμένος/η σύζυγος, ο οποίος μπορεί να διατηρήσει το ασφαλιστικό δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος που είχε κατά το χρόνο λύσης του γάμου στο δημόσιο ή στον ασφαλιστικό φορέα όπου ήταν ασφαλισμένος για παροχές ασθένειας ο άλλος σύζυγος, υποβάλλοντας αίτηση διατήρησης του δικαιώματος αυτού στον οικείο ασφαλιστικό φορέα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, εφόσον όμως συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

1ον)  ο γάμος λύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας του ανασφάλιστου συζύγου  και

2ον)  δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης άμεσα ή έμμεσα για παροχές ασθένειας από το δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα (είναι δηλαδή ανασφάλιστος)και

3ον) υποβάλει την αίτηση διατήρησης του δικαιώματος εντός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της τελεσίδικης απόφασης του διαζυγίου και

4ον) καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο ασθένειας του φορέα που υπάγεται, λόγω της ιδιότητας του διαζευχθέντος συζύγου ως εξής:

1. Οι ασφαλιζόμενοι στον ΟΠΑΔ καταβάλλουν εισφορά ίση με το 5% του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών τακτικού δημοσίου υπαλλήλου, με εισαγωγικό κλιμάκιο του κλάδου ΔΕ χωρίς οικογενειακά βάρη.

2 Οι ασφαλιζόμενοι στον κλάδο ασθένειας ασφαλιστικών οργανισμών ασφάλισης μισθωτών καταβάλλουν το άθροισμα της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη για τις παροχές σε είδος του κλάδου ασθένειας του ταμείου, που αναλογεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.

3. Οι ασφαλιζόμενοι στον κλάδο ασθένειας ασφαλιστικών οργανισμών που ασφαλίζουν αυτοτελώς απασχολούμενους ή ελεύθερους ή ανεξάρτητους επαγγελματίες καταβάλλουν τις εισφορές που αντιστοιχούν στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή τη μηνιαία εισφορά όπου δεν προβλέπονται ασφαλιστικές κατηγορίες.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το δικαίωμα διατήρησης του ασφαλιστικού δικαιώματος παροχών δεν παρέχεται άνευ ετέρου με μόνες τις ιδιότητες του διαζευγμένου και ανασφάλιστου συζύγου. Αντιθέτως, πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ως άνω χρονικές προϋποθέσεις  (1η και 3η) και να καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου ασθενείας του ασφαλιστικού φορέα που κατατίθενται η αίτηση από τον αιτούντα ανασφάλιστο και διαζευγμένο σύζυγο, ανεξαρτήτως των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλει ο αρχικός άμεσα ασφαλισμένος πρώην σύζυγος.

Θεώνη Κάδρα-Δικηγόρος
Δικηγορικό γραφείο «Ε. Φωτοπούλου & Συνεργάτες»
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

*Σε παλαιότερο άρθρο μας για το ίδιο θέμα ΕΔΩ, και κατόπιν επικοινωνίας με το Ι.Κ.Α. Θεσσαλονίκης, οι ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να καταβάλλει ο/η διαζευγμένη/ος σύζυγος στο Ι.Κ.Α. και εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις, ανέρχεται περίπου στο ποσό των 51 ευρώ το μήνα, με κάθε επιφύλαξη για οποιαδήποτε αλλαγή οριστεί από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα τώρα ή στο μέλλον.

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί