ΟΑΕΔ: Να μην ξεχάσω να κάνω αίτηση για φθηνές διακοπές, μέχρι τις 10/09/2013

0

Όσοι δεν κάνατε αίτηση για το πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων ανέργων και των οικογενειών αυτών μέσω ΟΑΕΔ, προλαβαίνετε δεν προλαβαίνετε. Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 14/08/2013 και ολοκληρώνεται την Τρίτη 10/09/2013, ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να πάτε και στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΑΕΔ να υποβάλλετε ή να επιδείξετε, τα φυσικά δικαιολογητικά.

Το Πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση διακοπών διάρκειας έως 6 ημέρες (από μία έως  πέντε διανυκτερεύσεις) που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 16.09.2013 έως την  31.07.2014 σε τουριστικά καταλύματα που έχουν συμπεριληφθεί στο Μητρώο Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση θα πραγματοποιηθεί με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού στους  δικαιούχους που θα επιλεγούν κατόπιν διαδικασίας μοριοδότησης. Οι δικαιούχοι, εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως  αυτές ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, θα υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής για αυτούς και τα ωφελούμενα μέλη τους μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του ΟΑΕΔ  μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12η μεσημβρινή. Μετά την υποβολή της  ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους και μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 της περιοχής τους για την εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης και για την επίδειξη/ υποβολή των δικαιολογητικών της Δημόσιας  Πρόσκλησης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Δικαιολογητικά που επιδεικνύονται:
i. Έγγραφα Ταυτοπροσωπίας ή για τους υπηκόους τρίτων χωρών: άδεια διαμονής και διαβατήριο ή για τους πολίτες της ΕΕ
διαβατήριο ή ταυτότητα.
ii. Ατομικό βιβλιάριο ασθενείας σε ισχύ από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου και ο ΑΜΚΑ του.
iii. Οικογενειακά βιβλιάρια ασθενείας προστατευομένων μελών σε ισχύ από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του, η χρονολογία γέννησης αυτών και ο ΑΜΚΑ τους.
ή Ατομικά βιβλιάρια προστατευομένων μελών, στην περίπτωση που ασφαλίζονται σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο, από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου, η χρονολογία γέννησης αυτών και ο ΑΜΚΑ τους.
iv. Δικαστική Επιμέλεια (στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι διαζευγμένος πατέρας που δηλώνει προστατευόμενα τέκνα ως ωφελούμενα).

2. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται:
i. Για δικαιούχους με προστατευόμενα μέλη: Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης.
ii. Για όσους δεν υποχρεούνταν στην υποβολή φορολογικής δήλωσης το οικονομικό
έτος 2012: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούνταν στην υποβολή Φορολογικής Δήλωσης.
Επισημαίνεται ότι για όσους υπέβαλαν φορολογική δήλωση το οικονομικό έτος 2012 δεν ζητούνται παραστατικά, καθώς οι πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο του εισοδήματος των δικαιούχων θα αναζητηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο από τη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
iii. Για τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω: Φωτοαντίγραφο Απόφασης αρμόδιου Δημόσιου Φορέα από το οποίο να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.
iv. Για τους συνοδούς δικαιούχων ή και ωφελούμενων ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω:
Βεβαίωση για την αναγκαιότητα συνοδείας εκδοθείσα από τον ασφαλιστικό φορέα (αποφάσεις υγειονομικών επιτροπών των ασφαλιστικών ταμείων) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα.
Δεν απαιτείται η ως άνω αναφερόμενη βεβαίωση συνοδού για τις περιπτώσεις:
-παραπληγικών – κινητικά αναπήρων,
-νεφροπαθών υπό αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση,
-πασχόντων από θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία),
-τυφλών σύμφωνα με τα οριζόμενα των ν. 2224/94 & 3863/2010,
– βαριάς νοητικής στέρησης,
-βεβαιωμένης αναπηρίας άνω του 80%.
Φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοπροσωπίας του συνοδού.
v. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι διαζευγμένος πατέρας που δεν έχει την δικαστική επιμέλεια, αλλά δηλώνει προστατευόμενα τέκνα ως ωφελούμενα:
Υπεύθυνη Δήλωση της μητέρας ότι συναινεί στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι όλα τα ως άνω αντίγραφα δικαιολογητικών που κατατίθενται θα συνοδεύονται και από τα πρωτότυπα για την απαραίτητη ταυτοποίησή τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να πάρετε από εδώ