Health Voucher: Το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για δωρεάν περίθαλψη, σε ανασφάλιστους!

0

Το «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης» (HealthVoucher) τώρα σας δίνει τη δυνατότητα να ωφεληθείτε με δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης, παρακολούθησης και αγωγής της υγείας από τη συγχρηματοδοτούμενη δράση του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ».

Με το παρόν Πρόγραμμα το Υπουργείο Υγείας μεριμνά ώστε πολίτες που απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, να αποκτήσουν δυνατότητα-δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καθώς και προγεννητικού ελέγχου.

Μπορείτε να αποκτήσετε το «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης» (HealthVoucher) με την αίτηση – εγγραφή σας ενώ  απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε εσείς ή τα μέλη της οικογένειας σας (έμμεσο μέλος) ΑΜΚΑ.

Κάθε «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης» είναι ατομικό και εκδίδεται μία φορά για κάθε ξεχωριστό ωφελούμενο (ΑΜΚΑ).

Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης (ΕΕΠ) παρέχει δικαίωμα ελεύθερης (δωρεάν) πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Διακρίνεται σε ΕΕΠ γενικής κατηγορίας (ανά ηλικιακή κατηγορία και φύλο ωφελούμενου) και ΕΕΠ παρακολούθησης κύησης για τις εγκύους δικαιούχους του Προγράμματος (εφόσον επιλεγεί κατά την εγγραφή το σχετικό πεδίο).

Με το ΕΕΠ γενικής κατηγορίας καλύπτεσθε για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Παροχή υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό ή μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία).
 • Δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση από τον ιατρό για πραγματοποίηση συνόλου διαγνωστικών εξετάσεων, σύμφωνα με το φύλο και την ηλικιακή ομάδα στην οποία υπάγεται ο ωφελούμενος.
 • Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ.

Με το ΕΕΠ Ελέγχου-Παρακολούθησης Κύησης καλύπτεσθε για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Παροχή υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία).
 • Δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση από τον ιατρό για πραγματοποίηση βασικού πακέτου εξετάσεων ελέγχου κύησης, σύμφωνα με το τρίμηνο κύησης που διανύει η έγκυος, και καθ’όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
 • Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες υγείαςτου ΕΣΥ.
 • Αξιολόγηση /διάγνωση, οδηγίες ιατρού, και ό,τι περιλαμβάνεται ως παροχή υπηρεσίας προς την ωφελούμενη σύμφωνα με την επιστήμη και την ιατρική ένδειξη κατά την επίσκεψη για έλεγχο-παρακολούθηση κύησης.

Βασικά στοιχεία ΕΕΠ

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα βασικά στοιχεία που αφορούν τις δύο κατηγορίες ΕΕΠ, ως προς την διάρκεια και το όριο επισκέψεων.

Δικαιούχοι

Το Πρόγραμμα παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε άτομα που πληρούν σωρευτικά,
τις παρακάτω προϋποθέσεις / κριτήρια:

Κριτήριο 1

Ήταν  άμεσα  ή  έμμεσα  ασφαλισμένοι  σε  φορείς  κοινωνικής  ασφάλισης  των  οποίων  οι  κλάδοι  υγείας  υπάχθηκαν  στον  ΕΟΠΥΥ  και  απώλεσαν  τα  ασφαλιστικά  τους  δικαιώματα.

Κριτήριο 2

Το ατομικό εισόδημά τους, προκειμένου για άτομα που υποβάλλουν ατομική  δήλωση,  να  μην  υπερβαίνει  τα  12.000  ευρώ.  Στην  περίπτωση  έγγαμων  οι  οποίοι  υποβάλλουν κοινή δήλωση, το άθροισμα των ατομικών εισοδημάτων των δυο συζύγων να  μην  υπερβαίνει  τα  25.000  ευρώ.   Ως  ατομικό  εισόδημα  λαμβάνεται  υπόψη  το  ετήσιο ατομικό εισόδημα, ως αναφέρεται
στο άρθρο 29 του ν.3986/2011, περί επιβολής έκτακτης εισφοράς, σύμφωνα με την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης  του οικονομικού  έτους 2012, εφόσον ήταν υπόχρεοι υποβολής.

Κριτήριο 3

Να έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους Μέλους  της ΕΕ, να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής στη χώρα  μας και να είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

Οδηγίες για Δικαιούχους

Για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα:

 • Συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο, η ίδια η αίτηση θα σας οδηγήσει στα βήματα προς συμπλήρωση
 • Επιλέξτε Υποβολή Αίτησης.

Εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας, και εντός τεσσάρων μηνών για την γενική κατηγορία και εννέα μηνών για την παρακολούθηση κύησης αν είστε γυναίκα που κυοφορεί, έχετε δικαίωμα:

 • να επισκεφθείτε τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Ιατρούς, ή μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία) και να παραπεμφθείτε για εξετάσεις,
 • να πραγματοποιήσετε τις εξετάσεις σε όλα τα Δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, αλλά και συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, πολυϊατρεία,
 • μετά την πραγματοποίηση των εξετάσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε πάλι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ή ιατρούς συμβεβλημένους του ΕΟΠΥΥ για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων-διάγνωση.

Για να κλείσετε ραντεβού σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του ΕΣΥ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Εξ. Ιατρείων (ΤΕΙ) με το σύστημα που ακολουθείται κατά περίπτωση (1535 ή τηλεφωνικά ή αντιπροσώπως) ενώ στην αρχική σελίδα της σχετικής ιστοσελίδας του Health Voucher, θα βρείτε μητρώο των συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι εξυπηρετούν το Πρόγραμμα.

Κατά την επίσκεψη σας στον πάροχο υγείας (ιατρό, διαγνωστικό εργαστήριο, νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας) θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (αναλόγως τι δηλώσατε κατά την αίτηση σας), καθώς και το HealthVoucher ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αναγράφει τον ΑΜΚΑ σας.

Το δικαίωμα που σας παρέχει η εγγραφή σας στο Πρόγραμμα «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης» παρέχεται αυστηρά για σας προσωπικά και δεν μεταβιβάζεται.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ ενώ με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορούν να σας βοηθήσουν οι υπάλληλοι σε οποιοδήποτε κατάστημα ΚΕΠ.

Πηγή: Healthvoucher.gr