ΟΑΕΔ: Επίδομα τέκνων 2013

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας.
Δεν δικαιούνται επίδομα παιδιών οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό που βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων λαμβάνουν από τον εργοδότη τους μεγαλύτερο ποσό επιδόματος παιδιών από εκείνο που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ (Άρθρο 18 παρ. 4 ν. 1346/83).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

 •   η πραγματοποίηση τουλάχιστον 50 ημερών εργασίας
 •   ή τουλάχιστον δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας
 •   ή τουλάχιστον δίμηνη συνεχής ανικανότητα για εργασία
 •   ή τουλάχιστον δίμηνη αποχή απο την εργασία λόγω άδειας κυοφορίας-λοχείας.

Σημείωση: τονίζεται ότι ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης δεν μπορει να θεωρηθεί ο χρόνος χορηγηθείσας από τον ΟΑΕΔ Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας, διότι δεν υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη.

Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται οικογενειακό επίδομα πρέπει:

 •   να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών ή μέχρι 22 ετών, αν σπουδάζουν
 •   αν είναι ανίκανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα
 •   να είναι άγαμα
 •   να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ με απόφασή του ορίζει κάθε έτος τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για το οικογενειακό επίδομα. Για το οικογενειακό επίδομα έτους 2013 οι ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών έχουν οριστεί ώς εξής:

 1.  Για τους δικαιούχους με τρία (3) παιδιά και άνω η 24η Ιουλίου 2013
 2.  Για τους δικαιούχους με δύο (2) παιδιά, η 2η Σεπτεμβρίου 2013
 3.  Για τους δικαιούχους με ένα (1) παιδί, η 1η Οκτωβρίου 2013

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων/ δικαιολογητικών είναι η 31η Ιανουαρίου 2014.

 •  Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά δικαιούχων οικογενειακού επιδόματος μπορούν να κατατίθενται στα κατά τόπους ΚΠΑ ή Τοπικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, είτε από τους ίδιους   είτε μέσω εργοδότη ή ΚΕΠ ή ταχυδρομείου.
 •  Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά δικαιούχων που κατατίθενται μέσω εργοδότη ή ΚΕΠ ή ταχυδρομείου θα παραλαμβάνονται από τις Υπηρεσίες ανεξάρτητα από των αριθμό παιδιών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται από όλους τους δικαιούχους:

 1. Βεβαίωση του εργοδότη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη, για τους εργαζόμενους που αμείβονται με μηναίο μισθό και όχι για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (και αυτεπάγγελτη αναζήτηση), για τη χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού (άρθρο 18 Ν. 1346/83), μόνο για τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά.
 3. Κοινή δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ποιός από τους δύο θα εισπράξει το επίδομα, αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος και οι δύο σύζυγοι. Στην πρίπτωση αυτή θα αναγράφονται απαραίτητα ο Α.Μ. του οικείου ασφαλιστικού φορέα και ο Α.Φ.Μ. και των δύο συζύγων.

Δικαιολογητικά που επιδεικνύονται  από όλους τους δικαιούχους:

 1.  Α.Μ.ΙΚΑ του δικαιούχου, απαραίτητος για την αναζήτηση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
 2.  Οικογενειακό Βιβλιάριο Ασθενείας των παιδιών, όπου φαίνεται η θεώρησή του από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα για το τρέχον έτος  (Ι.Κ.Α., Δημόσιο, Τ.Ε.Β.Ε, Τ.Σ.Α κ.λπ.).
 3.  Αριθμός Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στον οποίο θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου ως πρώτου δικαιούχου.
 4.  Δελτίο  Αστυνομικής Ταυτότητας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  δικαιούχων. Για τις κατωτέρω ειδικές κατηγορίες δικαιούχων απαιτείται να προσκομίζονται-επιδεικνύονται πέραν των δικαιολογητικών που αφορούν όλους τους δικαιούχους και τα εξής ανά κατηγορία:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ή ΔΙΑΖΕΥΞΗ
Απόφαση δικαστικής επιμέλειας των παιδιών ή ιδιωτικό συμφωνητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο δικαιούχος βρίσκεται σε διάσταση ή διάζευξη και ότι ο/η σύζυγος έχει την επιμέλεια των παιδιών και αδυνατεί να προσκομίσει Υ.Δ. του/της συζύγου που πληροί τις προϋποθέσεις.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ
Απόκομμα σύνταξης μηνός Απριλίου του έτους της επιδότησης.
Ληξιαρχική Πράξη θανάτου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) του /της συζύγου, μόνο κατά την αρχική αίτηση.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την αναγνώριση ή μη των παιδιών και ότι δεν έχει τελέσει γάμος.
Για τα αναγνωρισμένα παιδιά: σε κάθε περίπτωση δικαιούχος είναι η μητέρα, ως έχουσα εκ του νόμου την γονική μέριμνα.

Η μητέρα  που δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης από τον ΔΛΟΕΜ, μπορεί να εισπράξει το οικογενειακό επίδομα για τα εκτός γάμου τέκνα της με τις προϋποθέσεις του πατέρα που τα έχει αναγνωρίσει. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται ο Α.Μ.ΙΚΑ του πατέρα που τα έχει αναγνωρίσει.

Όταν η μητέρα αδυνατεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα, τότε μπορεί να είναι δικαιούχος ο πατέρας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται Απόφαση Δικαστηρίου, που να του  αναθέτει τη γονική μέριμνα, μόνο κατά την αρχική αίτηση .

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΟ ΣΥΖΥΓO
Βεβαίωση του αρμόδιου δημόσιου φορέα για το ποσοστό αναπηρίας και για το χρόνο αναπηρίας (50% και άνω – Ν.1902/90).
Αν ο / η ανάπηρος σύζυγος παίρνει σύνταξη, βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα για το ποσό της σύνταξης κατά το μήνα Απρίλιο του έτους επιδότησης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
Για παιδιά κάτω των 18 ετών: Βεβαίωση του αρμόδιου Δημόσιου Φορέα ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα, εκτός αν τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστώνονται από το βιβλιάριο ασθενείας (φωτοτυπία επικυρωμένη στο φάκελο).
Για παιδιά άνω των 18 ετών: Βεβαίωση του αρμόδιου Δημόσιου Φορέα ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα και έχουν συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω), εκτός αν τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστώνονται από το βιβλιάριο ασθενείας (φωτοτυπία επικυρωμένη στο φάκελο).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ( 18 ΕΩΣ 22 ΕΤΩΝ)
Βεβαίωση σπουδών θεωρημένη από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα (και αυτεπάγγελτη αναζήτηση μόνο στις περιπτώσεις δημοσίων σχολών) από την οποία να προκύπτει ότι η Σχολή είναι ενταγμένη σε βαθμίδα εκπαίδευσης ή ότι ανήκει στο Δημόσιο, εκδοθείσα από  την 1η Απριλίου και μετά του έτους επιδότησης. Για κάθε έτος χορήγησης του επιδόματος καταρτίζονται Πίνακες των σχολών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:

-έχει εγκαταλειφθεί η οικογένεια από τον ένα γονέα
-ο άλλος γονέας δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης
-συντηρούνται τα αδέλφια από τον /την αδελφό /αδελφήΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ(ΟΡΦΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ)
-Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του γονέα (και αυτεπάγγελτη αναζήτηση) μόνο κατά την αρχική αίτηση.
-Απόδειξη ότι ο επιζών γονέας δεν εργάζεται ή ότι δεν δικαιούται επίδομα παιδιών από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:συγκατοικεί με τα παιδιά και επιβαρύνεται με την συντήρησή τους
-ο γονέας που επιζεί δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησηςΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΟΡΦΑΝΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ)
Απόφαση δικαστηρίου βάσει της οποίας του έχει ανατεθεί η επιτροπεία των παιδιών, μόνο κατά την αρχική αίτηση.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΜΗΝΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Διερευνάται από την Υπηρεσία του Οργανισμού.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΜΗΝΗ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Βιβλιάριο ΑσθενείαςΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
Βεβαίωση από τη Στρατιωτική Μονάδα στην οποία υπηρετεί ο σύζυγος, με την ακριβή ημερομηνία στράτευσης.

ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟ
Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας αρχής ή του αρμόδιου Σωφρονιστικού καταστήματος με την ακριβή ημερομηνία έναρξης εκτίσεως της ποινής.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Αιτήματα πολιτών κρατών εκτός  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ για χορήγηση οικογενειακού επιδόματος θα γίνονται δεκτά, εφόσον τα παιδιά των δικαιούχων διαμένουν στην Ελλάδα και οι ίδιοι έχουν τα υπό του νόμου οριζόμενα δικαιολογητικά, δηλαδή:
•    Άδεια διαμονής για εργασία ή
•    Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης της παρ. 3 του άρθρου 11 του  Ν. 3386/05, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, ότι έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοσή της.
Σημείωση: τονίζεται ότι οι δικαιούχοι, πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει ταυτόχρονα με τα παραπάνω να προσκομίζουν-επιδεικνύουν όλα τα προηγούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται και για τους Έλληνες πολίτες.
Σύμφωνα με το ν.3731/2008 και την υπ’ αριθμ. 15/2009 ερμηνευτική εγκύκλιο «όλα τα ανήλικα τέκνα νόμιμα διαμενόντων στη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών που γεννιούνται ή έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, καλύπτονται από την άδεια διαμονής του γονέα με τον οποίο διαμένουν και από τον οποίον συντηρούνται, μέχρι να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση σε αυτά ατομικής άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης».
Η παραμονή στην Ελλάδα των παιδιών πολιτών κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύεται με:
•    Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση και στις περιπτώσεις που τα παιδιά είναι μαθητές ή σπουδαστές θα προσκομίζεται βεβαίωση φοίτησης (και αυτεπάγγελτη αναζήτηση μόνο στις περιπτώσεις δημοσίων εκπαιδευτικών μονάδων) εκδοθείσα από την αντίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα.
•    Στις περιπτώσεις που αντί της άδειας διαμονής προσκομίζεται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής για εργασία, απαιτείται η επίδειξη και του διαβατηρίου, προκειμένου να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από την Ελλάδα των μελών της οικογένειας.

ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Τα ποσά του οικογενειακού επιδόματος διαμορφώνονται ως εξής:

Αριθμός τέκνων

Μηνιαίο ποσό σε ευρώ

Ετήσιο Ποσό σε ευρώ

Ετήσιο ποσό με το επίδομα 3ου παιδιού

1

8,22

98,64

133,80

2

              24,65              

295,80

330,96

3

55,47

665,64

700,80

4

67,38

808,56

843,72

5

78,68

944,16

979,32

6

89,98

1.079,76

1.114,92

7

101,28

1.215,36

1.250,52

8

112,57

1.350,84

1.386,00

9

123,87

1.486,44

1.521,60

10

135,17

1.622,04

1.657,20

11

146,47

1.757,64

1.792,80

12

157,77

1.893,24

1.928,40

13

169,06

2.028,72

2.063,88

14

180,36

2.164,32

2.199,48

Για κάθε παιδί πέρα από τα τέσσερα έχει ήδη προστεθεί το ποσό των 11,30 € κάθε μήνα (άρθρο 1 Π.Δ. 154/2004). Επίδομα τρίτου παιδιού (άρθρο 18 Ν. 1346/83). Μηνιαίο ποσό 2,93 € και ετήσιο ποσό 35,16 €. Σημειώνουμε ότι το ποσό του επιδόματος προσαυξάνεται κατά 3,67 € μηνιαίως, δηλαδή κατά 44,04 € ετησίως, για κάθε παιδί στις περιπτώσεις που απαιτείται (άρθρο 1 παρ. 3 Π.Δ. 412/1985)- π.χ: ανάπηρο παιδί, δικαιούχος γονέας σε χηρεία κ.λπ).

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Ν.Δ. 3868/58
2. Π.Δ. 1178/80
3. Ν. 1346/83 (Άρθρο 18)
4. Π.Δ. 527/84
5. Ν. 1483/84 (Άρθρο 23)
6. Π.Δ. 412/85
7. Π.Δ. 154/2004
8. ΚΥΑ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/10/16891

Πηγή: oaed.gr